Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
Падалкіна Л.С.. Світова економіка, 2007 - перейти до змісту підручника

5.2. Види цін на світовому ринку


Ціни на світовому ринку за джерелами інформації, сфері застосування і способу ис-користування прийнято поділяти на кілька груп.
Контрактна ціна - це ціна, погоджена між продавцем і покупцем у процесі переговорів. Вона, як правило, нижче ціни продавця, не змінюється протягом усього терміну дії контракту і є комерційною таємницею, але, як правило, ці ціни на певні товари в конкретному регіоні і за наявності невеликої кількості продавців і покупців відомі.
Довідкова ціна - ціна продавця, що публікується в спеціальних довідкових виданнях і в періодичній пресі. Ці ціни встановлюються на небіржевие сировинні товари та полуфаб-рікат. Але необхідно враховувати, що між довідковими та фактичними цінами завжди суще-няє певна різниця. Як правило, довідкові ціни завжди завищують, так як вони не реагують на зміни кон'юнктури ринку. Ці ціни швидко не реагують на зміни кон'-юнктури або політичні події, але відображають динаміку цін на даному ринку і тенденції.
Біржові ціни - ціни на товар, який продається на товарних біржах. В основному це сировина і напівфабрикати. Ці ціни оперативно відбивають усі зміни, що сталися на ринках. Але так як в біржових цінах не враховуються умови поставки, платежу і ряд інших факторів, то ці ціни не повністю відображають справжні тенденції в зміні цін.
Аукціонні ціни - ціни, що встановилися в результаті торгів. Вони реально відображають попит та пропозиція товару в даний період часу.
Статистичні зовнішньоторговельні ціни - це середні ціни, що публікуються в різних статистичних збірниках. За ним можливо тільки простежити динаміку зміни цін і зовнішньої торгівлі, для окремих суб'єктів ринку вони можуть служити лише орієнтиром.
При визначенні ціни використовуються два методи: повних витрат і прямих витрат. Ме-тод повних витрат передбачає підсумовування всіх витрат на виробництво і реалізацію про-дукції плюс передбачуваний прибуток. Метод прямих витрат передбачає розподіл всіх іздер-жек на прямі і накладні витрати. Накладні витрати (умовно-постійні) практично не змінюються від обсягу виробництва, а прямі (змінні) повністю залежать від обсягу вироблена-денной продукції.
До суми цих витрат додається певна прибуток.
Витрати виробництва лежать в основі визначення цін на продукцію обробляю-щей промисловості. Ціна сировинних ресурсів на світових ринках залежить не від розміру з-держек на їх видобуток, а від попиту і пропозиції, біржових котирувань і впливу окремих держав або їх груп на світовий ринок.
При визначенні конкретної ціни на товар продавець залежно від ситуації на ринку може піти на поступки, надавши покупцеві знижку. Цінові знижки - метод регулювання ціни з урахуванням стану ринку та умов контракту. У світовій практиці існує близько 40 видів таких знижок. Найчастіше використовуються наступні.
Знижка продавця, яка дається щодо постійному покупцю або за обсяг одноразової покупки в залежності від ситуації на ринку (до 30% від початкової ціни).
Знижка для ексклюзивного імпортера - для фірми-імпортера, який є єдиним постачальником товару в країну чи регіон. У цьому випадку постачальник отримує най-кращі умови, домагається продажу цього товару, що допомагає йому закріпитися на ринку даної країни. Ця знижка досягає 10-15% початкової ціни і практикується в умовах ринку монополістичної конкуренції.
Знижка «сконто» надається у разі повної або часткової передоплати товару.
Бонусна знижка надається постійному партнерові-покупцеві, який пра-вильно і своєчасно виконує всі контрактні зобов'язання. Знижка надається на го-довой обсяг продажів. Як правило, ця знижка використовується на ринках досконалої конкуренції.
Крім того, може бути надана знижка за купівлю внесезонного товару (предос-тавляется на ринках сільгосппродукції, одягу, взуття та ін.), а також дилерська знижка, тобто знижка агентам і посередникам на покриття витрат з продажу. Ця знижка повинна покривати витрати дилерів на продаж і сервіс і забезпечувати їм визначений розмір прибутку.
Розміри знижок визначаються окремо для кожного конкретного випадку. Як правило, вони варіюються між 2 і 10% спочатку пропонованої ціни, але можливі і більш суще-дарські знижки.
При укладанні контракту на поставку розмір ціни може варіюватися в залежно-сті від того, які витрати включаються в ціну товару, які умови поставки.
Таких умов декілька.
Франко-пункт відправлення. У цьому випадку ціна сплачується за товар, який знахо-диться у виробника в певному вихідному пункті (склад, завод). Всі витрати і ризики до прийняття товару покупцем несе продавець, а покупець оплачує всі експортні податки та інші витрати.
ФОБ (скор. від англ. Free on board - вільний на борту) - в ціну включаються всі витрати до моменту доставки товару на транспортний засіб. Можливі різні варіанти продажу на умовах ФОБ.
Базова форма - це франко-вагон - вказаний пункт відправлення. У цьому випадку про-продавець забезпечує навантаження товару на транспорт і несе відповідальність за товар до навантаження. Подальшу оплату транспортування і всі інші платежі і послуги забезпечує покупець.
Інший варіант - франко-вагон - вказаний пункт відправлення з попередньою оп-Латойа перевезення до пункту призначення. У цьому випадку покупець оплачує перевезення, вар-тість якої вже включена в ціну товару.
Є ще кілька варіантів, які припускають, що транспортування оплачуючи-ється покупцем у пункті призначення, що вона включена в ціну пропозиції та ін
ФАС (вільно уздовж судна в порту навантаження). У ціну товару включаються витрати на його доставку в пункт відправлення і розміщення близько транспортного засобу в межах дося-гаемості його вантажних пристроїв, а за відсутності транспорту - в місці, вказаному покупцем. Всі пов'язані з цим витрати, а також ризик псування і загибелі товару до моменту розміщення і зда-чи його у транспортного засобу несе продавець.
СИФ (скор. від англ. Cost, insurance, freigh - вартість, страхування, фрахт). У цьому слу-чаї в ціну включаються всі витрати, пов'язані з транспортуванням та страхуванням товару.
КАФ аналогічні СИФ, тільки страхування товару від ризику випадкової загибелі або пір-чи в процесі перевезення виробляє покупець.
Таким чином, залежно від умов продажу змінюється конкретна ціна, яка буде визначена в контракті.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 5.2. Види цін на світовому ринку "
 1. Ціноутворення на світовому ринку товарів. Інтернаціональні витрати і світові ціни
  цін - світових цін. В їх основі лежать інтернаціональні витрати виробництва, які тяжіють до середньосвітових затратам економічних ресурсів на створення даного виду товарів. Інтернаціональні витрати виробництва формуються під переважним впливом країн, що є головними постачальниками даних видів товарів на світовий ринок. Крім того, значний вплив на рівень світових цін
 2. Глава 9 Міжнародний боргова криза
  види накопичення і перерозподіляє їх між компаніями та країнами. Використання кредитних коштів стало характерним явищем у світовому господарстві на всіх рівнях. За певних умов воно призводить до порушень функціонування світової господарської
 3. 11.2.2. Ціноутворення на світовому товарному ринку
  цінами, що базуються на міжнародних витратах виробництва, які прагнуть до середньосвітових затратам економічних ресурсів на створення даного виду товарів. Такі витрати виробництва формуються переважно під впливом головних країн - постачальників даних видів товарів на світовий ринок. Так, рівень цін на нафту визначається угодою між країнами - учасницями ОПЕК. Крім того,
 4. Лекція 23 Тема: ПІДПРИЄМНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ: СУТНІСТЬ, ФОРМИ І ВИДИ. ТЕОРІЯ РИЗИКІВ
  види; - аналізуються ознаки і види підприємництва; - з'ясовуються достоїнства і недоліки всіх форм підприємництва; - досліджуються організаційні форми російського бізнесу; - розглядається теорія
 5. Контрольні питання
  види? 3. Чим відрізняється монополія від монопсонии? 4. Що таке економічний ризик і економічна невизначеність? 5. У чому полягають основні недосконалості ринку? 6. Що таке економічні блага? 7. Що таке інвестиції і заощадження? 8. Що таке попит і пропозиція на ринку праці? 9. Що таке безробіття? 10. Що таке фінансовий ринок і яка його структура? 11. Що
 6. Контрольні питання
  види валютних курсів ви знаєте? 20. Які фактори визначають валютні курси? Практичні завдання 1. Проаналізуйте участь Росії в міжнародному поділі праці. 2. Наведіть приклади ввезення в Росію капіталів в позикової і підприємницької формі. 3. Проаналізуйте причини і наслідки «витоку мізків» з Росії. 4. Обрисуйте стан російського валютного ринку на поточному
 7. Стаття 20. Види діяльності
  види діяльності, що відповідають цілям, передбаченим у статуті підприємства, за винятком заборонених чинним на території РРФСР
 8. Лекція 8 Тема: РИНКОВА КОНКУРЕНЦІЯ ТА ЇЇ ВИДИ
  види конкуренції та механізм їх дії; - аналізуються втрати від недосконалої конкуренції та антимонопольне
 9. Поняття світової економіки
  світова економіка »,« світове господарство » , «всесвітнє господарство» розглядаються в даному підручнику як синоніми. Світовій економіці (світовому господарству, всесвітньому господарству) можна дати широке і вузьке визначення. По широкому визначенням, світова економіка - це сума всіх національних економік світу. По вузькому визначенням - це сукупність тільки тих частин національних економік, які
 10. Тематика курсових робіт з дисципліни «Макроекономіка»
  види. 8. Роль, функції і показники системи національного рахівництва. Створення СНС в Росії. 9. Валовий внутрішній продукт, пов'язані показники, методи розрахунку. 10. Національний дохід і його місце в системі макроекономічних показників. 11. Індекси цін та інфляція. 12. Соціальні макроекономічні показники. 13. Національне багатство: склад, структура та методи вимірювання.
 11. Примірний перелік екзаменаційних питань з курсу «Макроекономіка»
  види. 5. Модель кругових потоків. Макроекономічний кругообіг і відтворення економічних благ. 6. ВВП, ВНП, ВНД і сполучені показники. 7. Методи розрахунку ВВП. 8. Номінальний і реальний ВВП. 9. Показники рівня добробуту та багатства країни. 10. Роль, функції і показники системи національного рахівництва. 11. Національне багатство і його склад. 12. Сукупний
 12. Запитання до теми
  види електричного зв'язку з'явилися в другій половині XX в.? 3. Охарактеризуйте роль інформатизації в розвитку господарства. 4. Які характерні риси світової транспортної
© 2014-2022  epi.cc.ua