Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Є.Г. Жуліна, Н.А. Іванова. Економіка і соціологія праці. Шпаргалка, 2009 - перейти до змісту підручника

48. Рівень життя: сутність та фактори

Рівень життя як комплексна соціально-економічна категорія відображає ступінь розвитку і рівень задоволення різноманітних матеріальних, духовних і соціальних потреб людини, яка живе в суспільстві. Він складається з багатьох компонентів. Це і розмір реальних доходів трудящих, і рівень споживання населенням матеріальних благ і послуг, і забезпеченість населення благоустроєним житлом, і зростання освіченості, ступінь розвитку медичного та культурно-побутового обслуговування громадян. Рівень життя визначається розвитком продуктивних сил суспільства і обсягами виробництва. Конкретно він проявляється в характеристиках споживання і побічно в рівні доходів.
Якщо раніше, визначаючи прогнози рівня життя населення, обмежувалися лише строгими рамками доходів і споживання, то в даний час, маючи на увазі народний добробут, включають в нього поряд з доходами і споживанням, представленими в «розширеному »вигляді, умови праці та побуту, обсяг і структуру вільного часу, і не тільки характеристики культурного та освітнього рівня людей, а й індикатори здоров'я, і показники екологічної ситуації. Рівень життя відображає найважливіший з виділяються в соціології аспектів положення людини в суспільстві.
Висловлюючи ступінь реалізованості життєвих інтересів і переваг, які є рушійною силою господарської діяльності.
Виділяють чотири рівня життя населення:
1) достаток - користування благами, що забезпечують всебічний розвиток людини;
2) нормальний рівень - раціональне споживання. Забезпечує людині відновлення його фізичних та інтелектуальних сил;
3) бідність - споживання благ на рівні збереження працездатності як нижчої межі відтворення робочої сили;
4) злидні - мінімально допустимий набір благ і послуг, споживання яких дозволяє лише підтримувати життєздатність людини.
Розрізняють фактори, прямо впливають на формування рівня життя, і фактори, що на нього непрямий вплив, тобто його обумовлюють.
До факторів, прямо впливає на формування рівня життя, відносять: рівень доходів населення; обсяг і структура споживання матеріальних благ; забезпеченість житлом; рівень розвитку охорони здоров'я; рівень розвитку освіти; рівень розвитку культури; рівень соціального забезпечення ; величина вільного часу; умови відпочинку і т. д.
До факторів, що зумовлюють рівень життя, відносять: ступінь зайнятості працездатного населення; тривалість робочого часу; інтенсивність праці; стану охорони праці і техніки безпеки на виробництві .

Фактори, що формують рівень життя, характеризують життєві умови людей поза сферою матеріального виробництва. До чинників, який непрямий вплив на рівень життя людей, а також умови праці, додають на виробництві і які визначаються рівнем його розвитку.
До найбільш значущих чинників, що визначають динаміку рівня життя населення, відноситься рівень продуктивних сил і виробничих відносин у суспільстві, технічний прогрес, економічний потенціал суспільства (його національне багатство), способами розподілу суспільного продукту, політичні та соціальні чинники.
Всі фактори тісно взаємопов'язані, взаємозалежні і вимагають їх комплексного розгляду при вирішенні проблеми підвищення рівня життя в країні.
Природно країни з ефективною економікою і значним суспільним багатством здатні забезпечити своїм громадянам більш високі життєві стандарти та соціальні гарантії, ніж економічно відсталі країни. Те ж саме стосується і країн з переважаючим працездатним населенням і високим рівнем зайнятості.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 48. Рівень життя: сутність та чинники "
 1. Контрольні питання
  рівень життя населення? 10. Які показники характеризують рівень життя
 2. Лекція 18 Тема: ГРОШОВО-КРЕДИТНА СИСТЕМА. Економічна нестабільність на грошовому ринку: ІНФЛЯЦІЯ
  життя цінних паперів; - причини, сутність і форми
 3. ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
  сутність закону інтернаціоналізації виробництва і який механізм його дії? 3. Визначте сутність закону інтернаціоналізації обігу та механізм його дії. 4. Що таке інтернаціональна вартість і які основні чинники її формування? 5. Назвіть особливості дії закону вартості в інтернаціональній формі. 6. Охарактеризуйте сутність ТНК та їх роль у посиленні
 4. Глава 8. Ринкова економіка і її еволюція
  сутність сучасної ринкової
 5. Глава 3. Економічний прогрес: основні критерії і рушійні сили
  сутнісних сил людини-вирішальний фактор соціально-економічного прогресу З виникнення політичної економії представники її різних напрямів, шкіл і течій намагалися з'ясувати рушійні сили економічного розвитку. Так, причини розвитку суспільства, в тому числі економіки, вони бачили у зростанні населення, географічному середовищі, психологічних, соціально-правових факторах та ін З'ясування
 6. Примірний перелік екзаменаційних питань з курсу «Макроекономіка»
  життя населення. Прожитковий мінімум і його визначення. 37. Соціальна політика держави. 38. Взаємозв'язок світової економіки і світового господарства. 39. Етапи розвитку світової економіки. 40. Процеси інтернаціоналізації, транснаціоналізації та глобалізації у світовому господарстві. 41. Регіоналізація економіки і міжнародна економічна інтеграція. 42. Сутність та основні етапи розвитку
 7. Глава 5. Сутність, структура, механізм ринку і проблеми його розвитку
  сутність ринку, його найбільш важливі складові елементи, з'ясувати функції тих інститутів, установ, за допомогою яких здійснюються операції з приводу купівлі-продажу різних
 8. Економічна категорія і закон
  життя суспільства. Категоріями є, наприклад, попит, пропозиція, кредит, власність, ринок, заробітна плата, прибуток і багато інших. В економіці, як і в будь-який інший сфері суспільного життя і в природі, крізь зовні здається хаос і нагромадження випадковостей прокладає собі шлях необхідність, закономірність розвитку. Економічними процесами в суспільстві управляють внутрішні,
 9. Економічна категорія і закон
  життя суспільства. Категоріями є, наприклад, попит, пропозиція, кредит, власність, ринок, заробітна плата, прибуток і багато інших. В економіці, як і в будь-який інший сфері суспільного життя і в природі, крізь зовні здається хаос і нагромадження випадковостей прокладає собі шлях необхідність, закономірність розвитку. Економічними процесами в суспільстві управляють
 10. Запитання і завдання для самоконтролю
  сутність закону народонаселення і як він пов'язаний з законом накопичення? 2. Що таке демографічна політика держави? 3. Яке співвідношення між видами і формами зайнятості? 4. У чому сутність теорії народонаселення Т. Мальтуса і які її основні недоліки? 5. Які обгрунтовані Марксом закони зумовлюють зростання армії безробітних? 6. Які основні форми перенаселення і види
 11. Глава 11. Ринок робочої сили і заробітна плата
  рівень оплати робочої сили, відповідні форми заробітної плати. Найважливішими суб'єктами таких відносин є профспілки і держава. Мета теми - розкрити сутність товару робоча сила і її вартість, розглянути таку форму прояву даного товару, як заробітна плата, з'ясувати її величину і
 12. Поняття економічних ресурсів
  сутності, це ті блага, які використовуються для виробництва інших благ. Тому їх нерідко називають виробничими ресурсами, виробничими чинниками, факторами виробництва, факторами економічного зростання. У свою чергу, інші блага називають споживчими
 13. Рівень і якість життя населення
  рівень освіти населення, споживання на душу населення основних продуктів харчування в калоріях, в протеїновому змісті, рівень кваліфікації трудових ресурсів, чисельність учнів і студентів на 10 тис. осіб населення, частка витрат на освіту у ВВП); | розвитку сфери послуг (число лікарів на 10 тис. осіб населення, число лікарняних ліжок на 1 тис. чоловік населення,
 14. Глава 7. Монополії і конкуренція
  сутність монополій. Монополії і антимонопольна діяльність держави Мета теми - з'ясувати причини виникнення та сутність монополій, їх вплив на конкуренцію, а також методи боротьби проти негативних сторін монополізму за допомогою антимонопольного
© 2014-2022  epi.cc.ua