Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Є.Г. Жуліна, Н.А. Іванова. Економіка і соціологія праці. Шпаргалка, 2009 - перейти до змісту підручника

6. Сутність організації праці

В даний час організація праці на підприємстві розглядається, як у вузькому, так і в широкому розумінні. У вузькому сенсі структура організації праці на підприємстві характеризується конкретним її зміст, тобто тими елементами, які її безпосередньо утворюють. У широкому сенсі організація праці включає в себе ще й ті елементи, які не є обов'язковими, але в силу різних обставин можуть входити до складу організації праці.
Тому в систему організації руда на підприємстві у вузькому її розумінні включаються такі, обов'язкові для всіх проявів, елементи організації праці:
1) поділ праці представляє собою відокремлення і встановлення кожному працівнику, групі працівників і підрозділам підприємства конкретних обов'язків, функцій і сфери дії;
2) кооперація праці, що полягає у формуванні та встановленні певної системи виробничої взаємозв'язку і взаємодії між працівниками, групами працівників і підрозділами;
3) організація робочих місць в широкому розумінні включає в себе: організацію робочого мета і організацію обслуговування робочих місць. Організація робочого місця передбачає його оснащення всіма необхідними засобами виробництва і раціональне планування всіх предметів оснащення на робочому місці, виходячи з принципу зручності роботи.
Організація обслуговування робочих місць включає в себе систему взаємодії основних і допоміжних робітників, при якому основною функцією допоміжних робітників є своєчасне забезпечення робочого місця всім необхідним для безперервної плідної роботи основних робітників;
4) прийоми і методи праці визначаються як способи виконання різних видів робіт. Прийоми і методи праці повинні забезпечувати виконання операцій і функцій з найменшими витратами всіх видів ресурсів, у тому числі і людських зусиль. Прогресивність прийомів і методів праці визначаються також технологією виробництва і рівнем впровадження досягнень науки і техніки у виробництво;
5) встановлення норм праці. Норми праці встановлюються для конкретних умов праці, і зі зміною цих умов повинні постійно переглядатися, з метою оптимізації співвідношення витрат праці з його результатами. Крім того, норми праці є основою ефективної організації планування виробництва;
6) планування та облік праці здійснюються для встановлення необхідних загальних витрат праці, оптимальної чисельності персоналу і його динаміки, розрахунок фонду заробітної плати, і в кінцевому рахунку, для встановлення правильних пропорцій в затратах праці;
7) створення сприятливих умов праці, тобто сукупності факторів виробничого середовища і трудового процесу, що благотворний вплив на працездатність і здоров'я працівника (або, принаймні , що не погіршують їх).

Перераховані елементи є обов'язковими для ефективної організації руда. Це той мінімум елементів, який є основою організації праці на будь-якому підприємстві.
Організація праці в широкому тлумаченні, поряд з перерахованими елементами, включає, і інші елементи до яких відносять:
1) підбір, підготовка та підвищення кваліфікації кадрів підприємства включає в себе: професійний відбір, професійну підготовку, перепідготовку кадрів;
2) встановлення форм, систем та розміру оплати праці, розробка систем стимулювання і відповідальності за результати праці;
3) підтримання високої дисципліни праці, трудової активності і творчої ініціативи.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 6. Сутність організації праці "
 1. 2. Предмет економіки праці
  Предметом економіки праці є система соціально-економічних відносин, що складаються в процесі трудової діяльності, між роботодавцем, найманим працівником і державою з приводу організації праці. Принципи ринкової економіки активно впроваджуються в область залучення і використання робочої сили, соціально-трудових відносин, організації та оплати праці, а також формування та
 2. Глава 8. Ринкова економіка і її еволюція
  Сутність ринкової, соціально-ринкової та змішаної економіки. Причини виникнення регульованої ринкової системи та основні функції держави. Сутність і структура господарського механізму Виникнувши кілька століть тому, ринкова економіка в своєму розвитку пройшла кілька етапів. Мета теми - на основі історичного аналізу з'ясувати сутність сучасної ринкової
 3. 3. МІЖНАРОДНА спеціалізації та кооперування виробництва: СУТНІСТЬ, ФОРМИ, спрямованість розвитку
  МРТ, міжнародна спеціалізація і кооперування (кооперація) виробництва (МСКП) - нерозривні і зумовлюють один одного суспільні явища, що мають складний і суперечливий характер. МРТ - ширша економічна категорія в порівнянні з міжнародним кооперуванням, що є головною формою прояву МРТ. У свою чергу, міжнародне кооперування грунтується на спеціалізації
 4. Глава 5. Сутність, структура, механізм ринку і проблеми його розвитку
  Мета теми - розкрити економічну сутність ринку, його найбільш важливі складові елементи, з'ясувати функції тих інститутів, установ, за допомогою яких здійснюються операції з приводу купівлі-продажу різних
 5. Запитання і завдання для самоконтролю
  1. У чому полягає сутність закону народонаселення і як він пов'язаний з законом накопичення? 2. Що таке демографічна політика держави? 3. Яке співвідношення між видами і формами зайнятості? 4. У чому сутність теорії народонаселення Т. Мальтуса і які її основні недоліки? 5. Які обгрунтовані Марксом закони зумовлюють зростання армії безробітних? 6. Які основні форми
 6. ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
  1. Що таке світове господарство і які основні ознаки його цілісності? 2. У чому полягає сутність закону інтернаціоналізації виробництва і який механізм його дії? 3. Визначте сутність закону інтернаціоналізації обігу та механізм його дії. 4. Що таке інтернаціональна вартість і які основні чинники її формування? 5. Назвіть особливості дії закону
 7. 9. Сутність нормування праці
  Встановлення обгрунтованих співвідношень між мірою праці і мірою витрат на нього сприяє нормування праці. Сутність нормування праці полягає в процесі встановлення міри праці, тобто обгрунтованих норм витрат робочого часу на виконання різних робіт. Нормування праці дозволяє визначити трудомісткість планованого випуску продукції; розрахувати очікувані витрати виробництва;
 8. Глава 7. Монополії і конкуренція
  Причини виникнення і сутність монополій. Монополії і антимонопольна діяльність держави Мета теми - з'ясувати причини виникнення та сутність монополій, їх вплив на конкуренцію, а також методи боротьби проти негативних сторін монополізму за допомогою антимонопольного
 9. ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
  1. У чому полягає сутність економічного прогресу? 2. Які існують типи економічного прогресу і в чому відмінність між ними? . 3. Назвіть основні критерії економічного прогресу. 4. Чому економічні протиріччя є рушійними силами економічного прогресу? 5. Чим відрізняється НТП від НТР? 6. У чому полягає сутність НТР? 7.
 10. Глава 4. Основні форми економічного розвитку. Товарне виробництво і його роль в еволюції суспільства
  Форми суспільного виробництва. Товар і його властивості. Двоїстий характер праці, втіленої в товарі. Розвиток товару і товарного виробництва в сучасних умовах. Сутність грошей, грошових систем і їх еволюція. Закон обігу грошей. Інфляція. Закон вартості і його функції Мета теми - розкрити закономірність виникнення і сутність товарної форми виробництва; з'ясувати
 11. Запитання для самоперевірки
  1. Які визначення ринку праці, його види та моделі ви знаєте? 2. Охарактеризуйте особливості та функції ринку праці. 3. Які критерії лежать в основі класифікації ринку праці? 4. Опишіть механізм функціонування ринку праці та його елементи. 5. Як ви розумієте ефект доходу і ефект заміщення? 6. Як виникає рівновага на ринку праці? 7. Що таке зайнятість і які її види
 12. Запитання для самоперевірки
  1. Які визначення ринку праці, його види та моделі ви знаєте? 2. Охарактеризуйте особливості та функції ринку праці. 3. Які критерії лежать в основі класифікації ринку праці? 4. Опишіть механізм функціонування ринку праці та його елементи. 5. Як ви розумієте ефект доходу і ефект заміщення? 6. Як виникає рівновага на ринку праці? 7. Що таке зайнятість і які її види
 13. Глава 21. Закони розвитку світового господарства
  Сутність економічних законів світового господарства. Інтернаціональні форми закону вартості і нерівномірності економічного розвитку Мета теми - з'ясувати сутність світового господарства, розглянути основні закони та закономірності його розвитку, їх соціально-економічні
 14. Лекція 18 Тема: ГРОШОВО-КРЕДИТНА СИСТЕМА. Економічна нестабільність на грошовому ринку: ІНФЛЯЦІЯ
  Макроекономічна нестабільність разом з кризами і безробіттям виявляється ще в одній формі, у формі інфляції, яка утворюється в сфері грошово-кредитного обігу. Розуміння цієї сфери національної економіки допомагає вивчення наступних питань: - грошова маса та її вимірювання; - грошово-кредитна система; - сутність, види і цикл життя цінних паперів; - причини, сутність і форми
 15. Глава 17 . Державне регулювання економіки
  Сутність і методи державного регулювання економіки. Національний ринок і механізм встановлення рівноваги між попитом і пропозицією. Основні моделі державного регулювання економіки та їх еволюція Мета теми - розкрити сутність національного ринку і його структуру, визначити найважливіші важелі і механізм встановлення його рівноваги, а також простежити еволюцію економічної думки
 16. ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
  1. Назвіть види менеджменту та дайте визначення їх сутності. 2. З яких елементів складається процес управління і які його основні функції та принципи? 3. Охарактеризуйте організаційні форми управління. 4. Розкажіть про основні методи і вимогах до управління. 5. У чому сутність економічної демократії? 6. Дайте характеристику основних ланок менеджерів. 7. У чому полягає
 17. Глава 24. Економічні аспекти глобальних проблем
  Причини виникнення і сутність глобальних проблем. Роззброєння - ключ до вирішення глобальних проблем. Основні шляхи вирішення інших глобальних проблем. Концепція ноосфери В. І. Вернадського і формування глобальної економіки В останні десятиліття в світі виникло чимало проблем, що носять загальнопланетарній характер. Від їх своєчасного вирішення залежить існування земної цивілізації. Мета теми
 18. § 1. Сутність і види бізнесу
  § 1. Сутність і види
 19. § 1. Безробіття: сутність і причини
  § 1. Безробіття: сутність та
© 2014-2022  epi.cc.ua