Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
І.А. Марчева. Страхування, 2012 - перейти до змісту підручника

9.1. Страховий ринок: сутність і структура


Страховий ринок - певна сфера економічних відносин, де
об'єктом купівлі-продажу виступає страховий захист, формуються попит і
пропозицію на неї. Об'єктивна основа розвитку страхового ринку -
необхідність забезпечення безперебійності відтворювального процесу
шляхом надання грошової допомоги потерпілим у разі непередбачених
несприятливих обставин.
Обов'язковою умовою існування страхового ринку є наявність
суспільної потреби на страхові послуги та наявність страховиків,
здатних задовольнити ці потреби.
Первинна ланка страхового ринку - страхове товариство або страхова
компанія. Тут здійснюється процес формування і використання
страхового фонду.
Страхова компанія - відособлена структура, що здійснює
укладання договорів страхування і їх обслуговування. Страхової компанії
властиві техніко-організаційна єдність і відособленість.
Економічна відособленість страхової компанії полягає в повній
відособленості її ресурсів, їх самостійному повному обороті. Страхова
компанія функціонує в економічній системі в якості самостійного
господарюючого суб'ектаі "вбудована" в певну систему
виробничих відносин.
Економічно відокремлені страхові компанії
будують свої відносини з іншими страховиками на основі перестрахування і
сострахования.
Структура страхового ринку може бути охарактеризована в
інституціональному та територіальному аспектах.
В інституціональному аспекті вона представлена акціонерними,
корпоративними, взаємними і державними страховими компаніями. В
територіальному аспекті можна виділити місцевий (регіональний) страховий
ринок, національний (внутрішній) та світовий (зовнішній) страхові ринки.
Внутрішній страховий ринок - місцевий ринок, в якому є
безпосередній попит на страхові послуги, що тяжіє до задоволення
конкретними страховиками.
Зовнішнім страховим ринком називають ринок, що знаходиться за межами
внутрішнього ринку і тяжіє до суміжних страховим компаніям як в даному
регіоні, так і за його межами.
Під світовим страховим ринком слід розуміти пропозиція і попит
на страхові послуги в масштабах світового господарства.
За галузевою ознакою виділяють ринок особистого страхування,
майнового страхування, страхування відповідальності та страхування
економічних ризиків. У свою чергу кожен з них можна розділити на
відокремлені сегменти, наприклад, ринок страхування від нещасних випадків,
ринок страхування домашнього майна і т.
д.
Учасниками страхового ринку виступають продавці, покупці і
посередники, а також їх асоціації. Категорію продавців становлять страхові
та перестрахувальні компанії. В якості покупців виступають страхувальники -
фізичні та юридичні особи, які вирішили оформити договір страхування з тим
чи іншим продавцем. Посередниками між продавцями і покупцями є
страхові агенти та страхові брокери, своїми зусиллями сприяють
укладенню договору страхування.
Специфічний товар, пропонований на страховому ринку, - страхова
послуга. Вона може бути представлена фізичній або юридичній особі на
основі договору (у добровільному страхуванні) або законом (в обов'язковому
страхуванні). У тих випадках, коли надання страхового захисту необхідно
з позицій суспільних інтересів, страхування носить обов'язковий характер.
Акт купівлі-продажу страхової послуги оформляється укладенням договору
страхування, на підтвердження чого страхувальнику видається страхове
свідоцтво (поліс). Перелік видів страхування, якими може
скористатися страхувальник, представляє собою асортимент страхового
ринку.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 9.1. Страховий ринок: сутність і структура "
 1. 3.2. Склад і структура тарифної ставки
  страхувальник сплачує страхову премію, називається брутто-ставкою. Вона складається з двох частин: нетто-ставки і навантаження. Нетто-ставка призначена для формування грошового фонду, з якого здійснюються страхові виплати. Навантаження використовується для покриття витрат страховика на проведення страхових операцій. До таких витрат належать оплата праці працівників страхової організації,
 2. Контрольні питання
  страхування? 2. Які тенденції розвитку сучасного страхового ринку, проблеми та перспективи його розвитку? 3. Яким чином можна використовувати страхування в якості джерела
 3. Глава 17. Державне регулювання економіки
  ринок і механізм встановлення рівноваги між попитом і пропозицією. Основні моделі державного регулювання економіки та їх еволюція Мета теми - розкрити сутність національного ринку і його структуру, визначити найважливіші важелі і механізм встановлення його рівноваги, а також простежити еволюцію економічної думки щодо державного регулювання
 4. Глава 8. Ринкова економіка і її еволюція
  сутність сучасної ринкової
 5. Глава 5. Сутність, структура, механізм ринку і проблеми його розвитку
  сутність ринку, його найбільш важливі складові елементи, з'ясувати функції тих інститутів, установ, за допомогою яких здійснюються операції з приводу купівлі-продажу різних
 6. 2. Види ринків та їх структура
  страхових послуг і т.д. «Малі» ринки бувають двох видів: ресурсів і продукції (товарів і послуг). Економічні агенти виникають на «великому» ринку як власники економічних ресурсів (праці, землі, капіталу, підприємницьких здібностей, знань). Через відповідні ринки вони продають фірмам свої ресурси, отримуючи за це доходи. Виробники використовують придбані ресурси для
 7. Глава 6. Підприємництво: сутність, сучасні форми.
  Сутність, сучасні форми 6.2. Фактори і витрати виробництва, їх сучасна структура 6.3. Просте і розширене відтворення індивідуального капіталу Недоліки виробництва не чинили б ніякого впливу на конкурентну ціну, якби вони не впливали на пропозицію. Джон Стюарт Мілль 'Стрижень будь-якої економічної системи - виробництво, виступаюче базовою основою
 8. Стаття 22. Фінансування заходів щодо сприяння зайнятості населення
  страхових внесків роботодавців, обов'язкових страхових внесків із заробітку працюючих, асигнувань при необхідності з федерального бюджету, бюджетів суб'єктів Російської Федерації і місцевих бюджетів, добровільних внесків юридичних і фізичних осіб, включаючи іноземних , інших надходжень ... 2. Розміри обов'язкових страхових внесків до фонду зайнятості, асигнувань з федерального бюджету,
 9. 38. Експедиторське свідоцтво та страхові документи
  страхова компанія засвідчує укладення страхового договору. У страховому полісі відображаються розмір і характер страхового захисту. При страхуванні перевезень розрізняють разовий і генеральний поліси. Разовий поліс видається на одну транспортування, тоді як генеральний являє собою довгостроковий страховий договір, за яким забезпечується постійна страховий захист. При наявності генерального
 10. Додаткова
  страхової діяльності: Навчальний посібник. Барнаул: Изд-во Алт. ун-ту, 2001. Нікітенков Л.К., Осипов В.І. Майнове страхування: Навчально-практичний посібник / За ред. проф. Л.К. Нікітенкова. - М.: «Іспит», 2002. Нікуліна М.М., Еріашвілі Н.Д. Страховий менеджмент. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. Сплетухов Ю.А., Дюжіков Е.Ф. Страхування: Навчальний посібник. - М.: ИНФРА-М, 2006. Сучасне
 11. 9.3. Страхові посередники
  страхування. Посередниками страховика є страхові агенти та страхові брокери. Страхові агенти? фізичні або юридичні особи, що діють від імені страховика і за його дорученням відповідно до наданих страховою компанією повноваженнями. Діяльність страхових агентів регламентується умовами трудового договору або угоди зі страховою компанією і Правилами
 12. 1. Сутність, структура та джерела фінансування інвестицій
  структура та джерела фінансування
 13. 1.1. Основні поняття
  страхових внесків. У страхуванні беруть участь дві сторони: страховик і страхувальник. Страховик? юридична особа будь-якої організаційно-правової форми, створене для здійснення страхової діяльності та отримало відповідну ліцензію. Предметом безпосередньої діяльності страховиків не можуть бути виробнича, торгово-посередницька та банківська діяльність. Страхувальник?
 14. ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
  сутність економічного прогресу? 2. Які існують типи економічного прогресу і в чому відмінність між ними? . 3. Назвіть основні критерії економічного прогресу. 4. Чому економічні протиріччя є рушійними силами економічного прогресу? 5. Чим відрізняється НТП від НТР? 6. У чому полягає сутність НТР? 7. Назвіть основні
 15. 2. Страхові ринки
  страхової компаніі400 дол у вигляді страхової премії в обмін настраховой поліс, який буде зобов'язувати компа-нію купити власникові поліса нову машину, якщо 'Оскільки багато поширені види азартних ігор або незакон-ни, або їх результати важко виміряти, наприклад дружня гра впокер, ми не можемо знати напевно, які загальні витрати людей наазартние гри. З іншого боку, деякі
 16. 54. Страхування нерухомості
  страхової справи в Російській Федерації »(в ред. Від 10 грудня 2003 г) і ГК РФ. Страхування нерухомого майна здійснюється на підставі договору майнового страхування. Договір укладається між громадянином чи юридичною особою (страхувальником) та страховою організацією (страховиком). Як страховиків виступають юридичні особи, створені для здійснення страхування,
 17. 29. СТРАХУВАННЯ І ЙОГО ФУНКЦІЇ
  страхових випадків - за рахунок заздалегідь сформованих грошових або натуральних фондів, що формуються шляхом сплати ними страхових внесків. До форм страхування відносять: - обов'язкове страхування, яке здійснюється на підставі закону; види, умови і порядок такого страхування визначаються відповідними законами Росії; - добровільне страхування, яке здійснюється на основі договору
 18. Введення
  страхування? один з факторів ефективного функціонування та успішного розвитку фінансово-господарських відносин у нашій країні. Діяльність кожного господарюючого суб'єкта в умовах ринку схильна різноманітним ринкових ризиків, що вимагає страхового захисту. Крім того, страхування надає гарантії відновлення порушених майнових інтересів у разі природних і техногенних
© 2014-2022  epi.cc.ua