Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
Є. Н. Ведута. Стратегія та економічна політика держави, 2004 - перейти до змісту підручника

Секторальна класифікація

Для характеристики організаційної структури економіки в СНР використовують секторальну класифікацію. Її одиницею є інституційна одиниця - господарюючий суб'єкт, який є юридичною особою, який веде повний набір бухгалтерських рахунків і може самостійно приймати рішення і здійснювати операції з іншими одиницями. Домашні господарства також є інституційними одиницями, оскільки самі приймають рішення щодо використання своїх доходів.
Інституційні одиниці групуються в сектори економіки. Сектор являє собою сукупність інституційних одиниць, однорідних з точки зору виконуваних функцій і способів фінансування витрат. Розрізняють 6 секторів - нефінансові підприємства; фінансові підприємства; державне управління; домашні господарства; некомерційні організації, що обслуговують домашні господарства; сектор «Решта світу». (Див. табл. 21):
Табл. 21.
Сектори Інституційні одиниці Опції Спосіб фінан-сування витрат
1 2 3 4
1. Нефінансо-ші підпри-ємства Підприємства: государственныечастныеакционерныесовместные
іноземні
Виробництво та реа-лізація продукції і нефінансових послуг на ринку за ринковими цінами Відшкодовують свої з-тримки за рахунок виручки від продажу товарів і послуг на ринку.
2. Фінансові установи Комерційні банки, кредитні товариства та асоціації, страхові компанії, інвестиційні фонди Посередники між тими, хто зберігає (кредиторами) і тими, хто інвестує (позика- щиками). Прийняття депозитів, випуск цінних паперів (векселів, облігацій тощо), обмін валюти, покупка нерухомості, укладення контрак-тов страхування та ін операції з фінансовими інструментами. Ресурси цих одиниць складаються в ос-новних з фондів, що утворюються в ре-док прийнятих зобов'язань (депо-зити, облігації і т.
д.) та отриманих відсотків. Їх іздер-жки фінансуються в основному за рахунок різниці між про-центами, й виходила-ми за наданий-ні кредити і про-центами, сплачують-мимі за притягнутий-ні кредити.
3. Державним про-ються уста-дення Державні бюджетні уста-нови, зайняті в галузі державного управління економікою і фінансами, правоохоронних заходів, захисту навколишнього середовища, безкоштовного або пільгового освіти та охорони здоров'я, науки та культури; органи соціального страхування; державні банки, ощадбанки. Функція - нериноч-ні послуги колективного користування з наданням допомоги малозабезпеченим. Основні функції державних банків: фінансові послуги органам державного управління, випуск банкнот, цінних паперів і чеканка мо-нет, зберігання запасів золота і інвалюти. Основні функції ощадбанків: фінансовим-обслуговування домашніх господарств. Фінансують свої витрати за рахунок податків, але також частково за рахунок доходів від власності, якому вони мають.
1 2 3 4
4. Некоммер-етичні органі-зації, обслу-жива до-німи госпо-дарства Громадські, полі-тичні, профспілка-ні та релігійні організації .. Головна функція - надання неринкових послуг членам організацій в охороні здоров'я, освіті, культурі. Фінансування витрат за рахунок внесків, доходів від власності, пожертвувань.
5. Домашні господарства Індивіди і їх груп-пи як споживачі, дрібні некорпорі-рова підпри-ємства, бюджет кото-яких неможливо від-ділити від бюджету домашнього господарства власника: підсобні господарства, кустарів і ремеслен-ників ; приватні підприємства - магазини, ресторани, і т.д., без юридичес-кого статусу; власники житла, особи вільних професій Головна функція - споживання. Виробництво товарів і послуг в домашніх господарствах і їх споживання в них, або для продажу на ринку Витрати фінансуються за рахунок оплати праці, прибутку, доходів від власності, перераспределітель-них надходжень (пенсій, допомог і пр .
), а також за рахунок виручки від продажу продукції підпри-ємств цього сектора.
6. «Остальноймір» Зарубіжні еконо-вів одиниці, які здійснюють операції з резиден-тами даної країни Внешнеекономічес-кая діяльність Фінансування витрат з придбання імпорту за рахунок доходів від експорту
З урахуванням секторальної класифікації (для спрощення сектор некомерційних організацій, що обслуговують домашні господарства, і сектор фінансових підприємств включені в державний сектор) формула (3), що характеризує використання ВВП на цілі валового накопичення та кінцевого споживання, а також ресурси витрат на його виробництво, прийме вигляд:
ВВПц=ВНЦ + КПцд / г + КПцгос. + Ец.=
ВПЦ вн + (ВПЦ д / х + ОТ) + ЧНПІц + Иц (4)
де
КПцд / х - кінцевий продукт для споживання домашніми господарствами;
КПцгос. - Кінцевий продукт для державних потреб;
Ец - кінцевий продукт для експорту;
ВПЦ вн - частина валового прибутку, використовуваної на інвестування валового нагромадження;
ВПЦ д / х - частина валового прибутку, використовуваної на цілі кінцевого споживання домашніх господарств;
Иц - імпортні ресурси.
Безумовно, у формулі (4) слід було б врахувати кінцеві доходи секторів, що формуються в результаті перерозподілу доходів. Однак, не ускладнюючи запис формули, можна побачити в ній одночасне виконання таких найважливіших зведених балансів, як:
- баланс формування джерел інвестицій та напрямів їх використання (ВПвн=ВНЦ);
- баланс грошових доходів і витрат населення (ВПд / г + ОТ=КПцд / г);
- баланс доходів і витрат держави (ЧНПІ=КПцгос.);
- зовнішньоекономічний баланс (Ец=Иц).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " секторальна класифікація "
 1. Контрольні питання
  1. Як ви розумієте термін «бюджетна класифікація»? 2. Поясніть призначення бюджетної класифікації. 3. Охарактеризуйте бюджетну класифікацію 1991 4. Уявіть бюджетну класифікацію 1997 схемою. 5. Дайте визначення: а) класифікації доходів бюджетів РФ, б) функціональної класифікації видатків бюджетів РФ, в) економічної класифікації видатків бюджетів
 2. Контрольні питання
  1. Назвіть всі рівні вітчизняної бюджетної системи і поясніть логіку її побудови. 2. Що входить до складу консолідованого бюджету Російської Федерації? 3. Охарактеризуйте класифікацію операцій сектору державного управління. 4. Які розділи включає бюджетна класифікація Російської Федерації? 5. Що таке відомча класифікація видатків федерального бюджету? У чому
 3. ШКАЛА ЦІН
  класифікація цін на товари та послуги однієї фірми залежно від класифікації товарів за якістю, виконанню, модифікаціям і
 4. КЛАСИФІКАЦІЯ
  (від лат. classis - розряд і facere - робити) розподіл, поділ об'єктів, понять, назв за класами, групами, розрядами, при якому в одну групу потрапляють об'єкти, що володіють загальною ознакою. Наприклад, класифікація галузей економіки (галузі виробничої та соціальної сфери), класифікація податків (непрямі, прямі), класифікація товарів (споживчі товари тривалого і
 5. ТИПОЛОГІЯ СПОЖИВАЧІВ
  класифікація споживачів за факторами, що встановлює певні залежності, наприклад за статтю, віком, рівнем освіти, доходу, професії. Мета класифікації - виявлення груп споживачів з різними вираженими вимогами до споживчих властивостей
 6. Бюджетна класифікація
  Бюджетна класифікація являє собою певну угруповання витрат і доходів, засновану на однорідних ознаках. Правильна, науково побудована бюджетна класифікація дозволяє визначити цілі витрачання бюджетних коштів, встановити завдання і курс фінансової політики уряду. Водночас вона показує джерела бюджетних ресурсів, ступінь участі окремих суспільних
 7. Класифікація товарів
  Класифікація товарів - віднесення товарів відповідно з основними правилами інтерпретації товарної номенклатури зовнішньоекономічної діяльності до конкретних товарних позицій, підпозицій та товарних категорій, зазначеними в товарній номенклатурі зовнішньоекономічної діяльності, і відповідним їх цифровим
 8. Додаток 2 Динаміка витрат федерального бюджету за розділами функціональної класифікації, млрд. руб
  . [23] {foto6} Динаміка витрат федерального бюджету за розділами функціональної класифікації, млрд. руб Джерело: Дані Мінфіну
 9. ГЛАВА 5. Бюджетна класифікація
  ГЛАВА 5. Бюджетна
 10. Питання 74. Бюджетна класифікація РФ
  У складі російської бюджетної класифікації виділяють: 1) класифікацію доходів бюджетів РФ; 2) функціональну класифікацію видатків бюджетів РФ і економічну класифікацію витрат бюджетів РФ; 3) класифікацію джерел внутрішнього фінансування дефіциту бюджетів РФ; 4) класифікацію джерел зовнішнього фінансування дефіциту федерального бюджету; 5) класифікацію видів
 11. Глава 2. Податки: їх сутність, функціональний потенціал і класифікація
  Глава 2. Податки: їх сутність, функціональний потенціал і
 12. міністеріальний БЮДЖЕТНА КЛАСИФІКАЦІЯ
  бюджетна класифікація по міністерствах і
 13. Питання 4. Поняття угруповань, класифікацій і номенклатур в економічній статистиці. Єдина Система класифікації та кодування інформації
  Класифікації, угруповання і номенклатури є одним з найбільш важливих інструментів вивчення економічних явищ і організації інформації. Класифікацією в статистиці називається систематизоване розподіл безлічі явищ і об'єктів на певні підгрупи на підставі їх подібності чи відмінності відповідно до встановлених методами. Підставою для класифікації є
 14. ЗМІШАНА БЮДЖЕТНА КЛАСИФІКАЦІЯ
  поєднання відомчої та галузевої бюджетної
© 2014-2022  epi.cc.ua