Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаІсторія економіки → 
« Попередня Наступна »
П.Д. Агарков, Г.Г. Балабанова, Л.Г. Галкін, Т.А. Давиденко, Л.І. Журавльова. Історія економіки, 2004 - перейти до змісту підручника

Реформи в Росії і перехід до ринкової економіки


З обранням в 1985 р. генеральним секретарем ЦК КПРС М. С. Горбачова в СРСР наступа-ет період перебудови і зміни соціально-економічної системи (1985 - 1990-ті роки). На першому етапі з березня 1985 р. по серпень 1991 в країні йшов процес перегляду основ Тотал-тарного політичного устрою і планово-розподільчої економічної системи.
Виниклий в ті роки термін «перебудова» означав здійснюваний зверху перехід до де-тизації політичного ладу і допуску ринкових відносин в економіці. Це Вира-тулилося в зниженні ролі КПРС у суспільному житті, у створенні парламентаризму, гласно-сти, ослабленні централізованого керівництва економікою, підвищенні прав і відпові-ності регіональних органів влади. Всі ці дії керівництва країни мали поклади-тільну спрямованість і в цьому безперечна історична заслуга М.С. Горбачова. По суті справи це означало, що здійснювався варіант реформування економіки, коли при регулюються-ючий ролі держави мали відбуватися поступове роздержавлення частини суспільної власності і впровадження в економіку ринкових відносин.
Ця програма, розроблена і прийнята в середині 1987 р., передбачала з метою перехо-так до регульованої ринкової економіки соціальну переорієнтацію, перетворення струк-тури економіки, реформу ціноутворення і перебудову фінансово-кредитної системи.
Однак центральний уряд не змогло поліпшити економічне становище - еко-номический криза заглиблювався, а політична обстановка в країні вийшла з-під контро-ля.
Все це призвело до того, що 8 грудня в Біловезькій Пущі в Білорусі президенти Рос-ці, України і Білорусії Б.Н. Єльцин, Л.М. Кравчук і С.С. Шушкевич підписали угоді-ня, в якому констатувалося, що «Союз РСР як суб'єкт міжнародного права і геополіт-літична реальність припиняє своє існування». Таким чином, на основі колишніх союзних республік були утворені самостійні незалежні держави.
Наслідком такої політики став не тільки розпад найбільшого в XX в. держави у світі, а й значні економічні втрати в кожній з колишніх республік СРСР, необхідність переміщення з республіки в республіку величезного числа осіб.
Після розпаду СРСР у Росії починається етап радикальних реформ. Сформований но-ше уряд Росії проведення цих реформ засновувало на монетаризм і так на-зване «шокової терапії». Це виразилося в прискореної приватизації державної власності, у відмові від державного регулювання цін і валютного курсу рубля, пла-нового керівництва економікою і планового розподілу продукції підприємств, бюджет-них дотацій галузям народного господарства і населенню, адміністративної прив'язки про-изводителей продукції до споживача і др .
Розпочата з січня 1992 лібералізація цін призвела до їх нестримного зростання. Вже в 1992 р. індекс цін зріс у 26 разів, або 31% на місяць, в 1993 р. - в 9,4 рази, або 10% на місяць, в 1995 р. - 2,3 рази, або 7,3% . Разом з тим зростання цін призвів до різкого зниження купівельної-го попиту населення. Поєднання зростання цін з відкриттям кордонів, ввезенням продовольства і това-рів повсякденного попиту за кордону сприяло насиченню споживчого ринку, вилучення у населення грошової маси і стабілізації споживчого ринку. Однак низька конкурентоспроможність вітчизняної продукції стала однією з головних причин скорочення збуту, а тому й виробництва продукції російських підприємств.
Вже в 1992 р. примушує-ленне виробництво скоротилося на 18%, ВВП знизився на 19%, а в 1993 р. ВВП знизився на 12%, а промислове виробництво - на 16%.
У 1993-1994 р. прискореними темпами проводилася приватизація державної собст-ності. За задумом реформаторів приватизація повинна була підвищити ефективність роботи підприємств, ліквідувати їх дотаційність, зменшити витрати бюджету на ці цілі, створити ринкову економіку, конкуренцію виробників продукції та послуг, сфор-рмувати середній клас у суспільстві, як соціальну опору нового ладу.
Для проведення приватизації була розроблена і затверджена схема, по якій державного-жавна власність у виробничій сфері була акціонована, пакети акцій раз-делени між трудовими колективами і державою. З метою підтримки приватизації директорами підприємств їм дозволили отримати 5% акцій. Всім жителям країни було ви-дано по одному ваучеру на людину. Вартість одного ваучера становила одну стопятьдесятмілліонную частку вартості всього державного майна Російської Федерації. Власники ваучерів могли або вкласти їх у вигляді своїх паїв у підприємства, спеціально створені фонди чи продати.
Однак спочатку ця схема приватизації державної власності вносила в про-суспільством нерівність. Перевага була віддана членам трудових колективів підприємств виробничої сфери, які отримали пакети акцій приватизованих підприємств. Робіт-ники ж невиробничої сфери, установ, що перебувають на бюджеті, практично нічого не отримали, так як передані ними в основному в інвестиційні фонди ваучери пізніше пропали разом з розваленими фондами. Несправедливість по відношенню до цих верствам населення була і в тому, що підприємства сфери матеріального виробництва були створені і за рахунок коштів, недоотриманих десятиліттями вчителями, лікарями, вченими, військовими та іншими працівниками бюджетних установ у вигляді їх низької заробітної плати. Вже цими діями в суспільстві була створена грунт для розбіжностей.
Іншою негативною стороною було прагнення реформаторів штучно форсувати створення середнього класу в Росії. З цією метою підприємства торгівлі, громадського пита-ня, побутового обслуговування практично задарма перейшли у приватну власність. Крім то-го, і промислові підприємства значною мірою виявилися в руках керівників цих підприємств, що зосередили у своїх руках великі пакети акцій.
З метою прискорення створення у підприємців початкового капіталу реформатори пішли на скасування державної монополії на виробництво і реалізацію алкогольної продукції, бо легше і швидше всього можна створити капітал, торгуючи горілкою. При цьому бюджетна система не отримала приблизно чверть бюджетних доходів. Це призвело до швидкого майнового розшарування суспільства. Різниця в рівнях душового доходу між забезпеченими верствами населення, питома вага яких не перевищував 10% від усього населення країни, і рештою населення перевищила 20 разів. Для порівняння: в індустріально розвинених країнах ця різниця не перевищує п'яти-восьми разів. Природно, це також негативно позначалося на морально-політичному кліматі в країні.
До початку 1993 р. були приватизовані майже всі підприємства торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування, третина промислових підприємств. У недержавному секторі працювало близько половини зайнятих у народному господарстві.
Приватизовані під-приємства випускали приблизно 40% промислової продукції. Швидко розвивалася інфра-структура ринку. Створювалися товарні біржі, фондовий ринок, фінансові фонди і компа-нії.
Одночасно з цими процесами в країні спостерігалася політична нестабільність. У 1994-1996 рр.. Уряду не вдалося подолати інерцію спаду в економіці країни. Бюджет позбавлявся доходів у вигляді податку на прибуток, ПДВ, прибуткового податку з фізичних осіб. Збільшувався бюджетний дефіцит. Якщо на перших етапах реформ дефіцитним був лише федеральний бюджет, то пізніше регіональні та місцеві бюджети стали також дефіцитні. Почалися постійні невиплати зарплати в бюджетних галузях і пенсій пенсіонерам.
Реформи проводилися і в аграрному секторі економіки. Вони почалися з реорганізації колгоспів і радгоспів. Трудові колективи отримали у спільну власність землю і ос-новні засоби, які були розділені між працюючими і пенсіонерами на паї. При цьому земля ділилася порівну, а майно - за вартістю і у відповідності з трудовим ста-жем працівників. Працівникам надали можливість використовувати три варіанти реоргани-зації колгоспів і радгоспів: організація фермерських 'господарств і сільськогосподарських Коопе-ратива, збереження колгоспу, радгоспу, організація акціонерного товариства. В основному колхами-зи і радгоспи були перетворені в акціонерні товариства і виробничі кооперати-ви.
Проте реформи в сільському господарстві йшли повільними темпами. Положення в цій отрас-ли різко погіршився. Причиною було загальне погіршення економічної обстановки в країні, різке скорочення державних дотацій сільськогосподарським підприємствам, значитель-ний розмір імпорту продовольства, зниження платоспроможного попиту населення.
Створення фермерських господарств гальмувалося відсутністю у фермерів необхідної матері-ально-технічної бази, труднощами отримання банківського кредиту через практичного від-сутності у фермерів заставної вартості, так як землю вони не мали права продавати і за прокладати в банках.
Все це призвело до того, що рівень сільськогосподарського виробництва в країні став щорічно знижуватися.
Таким чином мілітаризація економіки, надмірна гонка озброєнь, ведення військових дій в інших країнах, надання військової та економічної допомоги державам, що йде у фарватері ідеологічної і зовнішньої політики СРСР, неефективне господарювання та безгосподарність призвели до виснаження держави і розладу економіки країни, еко-номічного, а потім і політичної кризи і, нарешті, розпаду СРСР.
Наслідком цього стали руйнування єдиного економічного простору і хозяйствен-них зв'язків, втрата економічних переваг від міжрегіональної інтеграції, занепад еко-номіки, зниження життєвого рівня населення, ідеологічний розбрат, нестійке внутрішньополітичне становище, психологічний дискомфорт у суспільстві . З геополітич-ських позицій розпад СРСР призвів до ліквідації балансу двох наддержав в світі і гегемонії США.
Таким чином, у третє тисячоліття нової ери Росія увійшла економічно ослабленій, з важким вантажем невирішених соціальних проблем, з величезним потенціалом невдоволення на-селища існуючим становищем у країні.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Реформи в Росії і перехід до ринкової економіки "
 1. Коментарі
  реформ. [67] кyлі назва низькооплачуваних низькокваліфікованих робітників у Китаї, Індії та низці інших країн. [68] мексиканські пеони селяни спадкові боржники. Пеонаж перетворення селян в спадкових боржників допомогою позик, які повинні бути відпрацьовані і зобов'язання за якими передаються з покоління в покоління, був широко поширений в Латинській Америці.
 2. КИТАЙ
  реформи в селі, скасувавши комуни та надавши кожному селянинові його частку землі - тобто перейшовши до системи сімейного підряду. У технічному сенсі селяни отримали землю в оренду на п'ятнадцять років за щорічні поставки її продукції, а деревні насадження - в оренду на п'ятдесят років за постачання їхньої продукції, з правом передати (продати) оренду на землю в 1988 р. (20). Але насправді
 3. 1. Сутність перехідної економіки, її головні завдання
  реформується, а нова тільки формується. З-j менения, що відбуваються в перехідній економіці, є переважно змінами розвитку, а не функціонування, як це характерно для сформованої системи. Перехідна економіка в ряді колишніх соціалістичних країн представляє собою якусь суміш елементів (відносин, зв'язків, інститутів) централізованої і сучасної ринкової систем. Сюди
 4. Роздержавлення і приватизація
  реформування ключових галузей і лібералізація виробничо-економічних зв'язків не забезпечили економічне зростання - збільшення темпів розвитку і зростання національного доходу на душу населення. Поспішна приватизація та криміналізація економіки призвели до різкого спаду виробництва, зростання безробіття, деіндустріалізації економіки. Десятки тисяч заводів і фабрик не змогли перебудувати виробництво і
 5. Тіньова економіка
  реформи, особливо при «шокової терапії», повинні включати широкий набір засобів, які використовувалися іншими державами в аналогічних умовах, але головне, щоб це була продумана, цілеспрямована програма соціальної підтримки населення, здійснювана під контролем держави. На думку економіста А. Ліфшиця, така висока соціальна плата за проведення ринкової реформи, яку
 6. Справедливість цього рівняння визначається тим, що кожна угода в еконо-Міці в
  реформ , Рос-я залучає кошти інвесторів | го світу. ІНОЗЕМНА БІЗНЕС ВІРИТЬ 3 МАЙБУТНЄ РОСІЇ: Несмотя-РЯ НА РИЗИКИ, ІНВЕСТОРИ Отовая ВКЛАДАТИ ГРОШІ Девід Хоффман> сква. При погляді зсередини ми ві-1 в російській економіці множе-о страшних ознак нестабільність на мільйони робітників, місяцями одержують зарплату; повсюдне гоніння від сплати податків; застій
 7. 9. Теоретичні розробки економістів Росії
  реформування соціально-економічних відносин. Це відрізняє і самобутню «Книгу про злиднях і багатство» Івана Тихоновича Посошкова (1652-1726), і програму революційних перетворень Павла Івановича Пестеля (1793-1826), і теорію політичної економії трудящих Миколи Гавриловича Чернишевського (1828-1889), і праці буржуазних лібералів Івана Васильовича Вернадського (1821-1884), Олександра
 8. Управління інфляцією в перехідній економіці
  реформованої економіки припускає використання як апробованих, так і нестандартних заходів, що враховують природу інфляції, її причини, методи прояви. По суті справи, в нашій країні слід вести мову про особливу форму інфляції, породжуваної конкретними умовами, протиріччями перехідного періоду. Слід визнати, що ні в Росії, ні в більшості інших країн, що стали на шлях системних
 9. Варіанти переходу до ринкової економіки
    реформ, та ін Вибір «шокового» варіанту зазвичай є вимушеним заходом. Він пов'язаний в більшості випадків з необхідністю подолання вкрай важкого фінансового становища, що дістався у спадок від адміністративно-командної системи, а також гострого товарного дефіциту, викликаного накопиченими структурними
 10. Лібералізація економіки
    реформ в Китаї. В основі проводяться в Китаї економічних перетворень лежить ідея про те, що в економіці повинні поєднуватися державний план і ринок. Таке поєднання має створити стимули для підвищення виробничої активності і забезпечити високі темпи розвитку народного господарства. Разом з тим у Китаї до цих пір не вирішено питання про визначення найбільш раціонального співвідношення між
© 2014-2022  epi.cc.ua