Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
В.Я. Иохин. Економічна теорія, 2006 - перейти до змісту підручника

Раціональність та економічні інтереси

Рішення задач раціонального використання наявних у розпорядженні суспільства обмежених ресурсів з метою отримання максимальної кількості необхідних благ в кінцевому рахунку пов'язано з економічними інтересами кожного індивіда, колективу, соціальних груп і суспільства в цілому. Саме економічні інтереси людей
виступають рушійною силою соціально-економічного прогресу. У зв'язку з цим величезне значення набуває проблема пріоритетів, ранжирування, упорядкування індивідуальних, колективних та суспільних інтересів.
В умовах ринкових відносин превалюють особисті (приватні) інтереси. Саме особиста зацікавленість в отриманні тих чи інших благ, в поліпшенні власного добробуту, благополуччя рідних і близьких спонукає людину до активних дій, максимальному додатку зусиль, використанню всіх своїх потенцій.
Забезпечуючи власне благополуччя, люди тим самим створюють умови для поліпшення добробуту колективу, соціальних груп і суспільства в цілому. Справа в тому, що колективи, групи і суспільство складаються з індивідів. Тому поліпшення соціального становища кожного об'єктивно обумовлює просування до благополуччя всіх.
Важливе значення мають і групові інтереси, наприклад, інтереси працюючих на окремо взятому підприємстві. Нарощування випуску продукції, постійне підвищення її якості, споживчих властивостей відповідно до запитів покупців і зниження витрат (собівартості) ведуть до процвітання підприємства. Якщо навіть взяти чисто капіталістичне підприємство, де є роботодавець і наймані працівники, то цілком очевидно, що отримання прибутку залежить не тільки від підприємницьких здібностей господаря підприємства, його менеджера і управлінського апарату, а й від того, в якій мірі самі наймані працівники будуть зацікавлені в досягненні поставлених підприємством цілей.
Наскільки адекватно будуть винагороджені трудові зусилля працівників, їх творчий підхід до виконання дорученої справи, наскільки підприємець піклується про умови їх праці та побуту, підвищенні кваліфікації, просуванні по службових сходах, настільки, очевидно, будуть наймані працівники відповідати своєю трудовою активністю.
В даний час у всіх західних країнах особлива увага звертається на формування сприятливого мікроклімату в трудових колективах і, що найцікавіше, на формування колективістських почав у психології працівника. Дедалі більшого поширення набуває система людських відносин. Здійснюючи перехід до ринкової економіки, нам треба не розгубити ті колективістські початку, які заклала колишня соціально-економічна система в психологію наших людей. Тому, очевидно, розвиваючи індивідуальний, навіть егоїстичний економічний інтерес в кожному працівника, необхідно поєднувати його з колективними інтересами, інтересами підприємства.
Рішення великих соціальних, економічних, екологічних проблем деколи стає під силу тільки суспільству в цілому, державі як виразника суспільних інтересів. Йдеться про захист навколишнього середовища, розвиток освіти, вищої школи, науки, культури, охорони здоров'я, оборони тощо Можна поставити цілком резонне питання про сумісність процесу стимулювання і навіть провокування приватного, індивідуального та колективного егоїзму з інтересами всього суспільства. Безсумнівно, тут криється серйозна проблема.

Однак не можна забувати про те, що говорилося вище про індивідуальних і колективних інтересах. Суть справи полягає в тому, що чим більші доходи будуть отримувати окремі працівники, окремі колективи (підприємства), тим легше буде суспільству вирішувати загальнодержавні економічні, соціальні та екологічні проблеми. Через різні форми відрахувань, і насамперед через податкову систему, від більш заможних людей і успішних підприємств суспільство отримає відповідно великі можливості для формування державного бюджету, з якого в основному і
відбувається фінансування найважливіших великомасштабних народногосподарських програм.
Звичайно, в реальній дійсності не все так однозначно, як в теоретичних концепціях. Якщо дотримуватися принципу, що «все тече, все змінюється», то, очевидно, з розвитком людського суспільства не може не модифікуватися, що не видозмінюватися система взаємозв'язків різнорівневих економічних інтересів. Це діалектично суперечливий, але єдиний і нерозривний соціально-економічний процес.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Раціональність та економічні інтереси "
 1. Принцип раціональності
  раціональності, а все інше - право, мораль, культура - створює лише умови, обмеження, в яких ведеться пошук найбільш раціональних рішень . Однак, на жаль, раціональність обмежується виключно «голої» економічною вигодою. Остання виходить виключно з поточного моменту, короткострокової вигоди, тоді як необхідно орієнтуватися на довгострокову і не просто
 2. Принцип економічності та ефективності
  раціональне і найбільш продуктивне використання ресурсів, в тому числі і людських. На перший погляд цей принцип можна віднести тільки до сфери матеріального виробництва, але, безумовно, поняття "економічність" і "ефективність" є якісними характеристиками діяльності людини в будь-якій сфері, а не тільки в матеріально-виробничої. До вимог розглянутого принципу
 3. 70. Які висновки випливають з теорії раціональних очікувань?
  Раціональних очікувань - це теорія, що розглядає реакцію учасників економічної діяльності на зміни кон'юнктури, на заходи економічної політики. На відміну від адаптивних раціональні очікування спираються не тільки на досвід минулого, а й на прогнозування, оцінку майбутніх подій. Прихильники цієї теорії виходять з того, що «економічні суб'єкти» не схильні пасивно очікувати
 4. 4. Планування та використання площ
  раціональне розміщення робочих місць на цьому просторі необхідні тому, що в ході спільної роботи всі члени групи повинні знаходитися в постійному контакті. Змінюється і схема руху деталей, що переміщуються більшою мірою по колу, а не вздовж, як на традиційному складальному конвеєрі, Раціональне планування робочих місць та організації виробництва та збирання дозволяє різко
 5. Використовуючи класифікацію благ (рис.
  раціонально, так, як надійшли-Чи завжди ». В якому сенсі« надлишковий лов »є для рибалок раціональним? б.« Суспільство, пов'язане зобов'язаннями і вза-імнимі інтересами, само може управляти об- щим
 6. Сім джерел економічного прогресу
  раціональніше використовують ресурси, коли власність є приватною Свобода обмінів: політичні заходи, що перешкоджають обмінам, стримують економічне зростання Конкуренція: змагання змушує з максимальною вигодою використовувати ресурси і є постійним джерелом прогресивних нововведень Ринок капіталу: щоб раціонально використовувати свої ресурси, країна
 7. 2.6. Модель людини в економічній теорії
  раціональне поведінці людини в умовах обмеженості ресурсів . Для реалізації свого раціональної поведінки індивідууми повинні володіти свободою вибору. Другий напрямок притаманне кейнсіанської школі, институциона-лізму, історичній школі. Моделі людини тут складніші, вони включають в себе не тільки прагнення до грошових благ, а й певні моменти психологічного характеру:
 8. ІНТЕРЕС ФАХІВЦІВ
  інтереси клієнтів. В межах параметрів ринку він використовує кожну можливість, щоб торгувати з вигодою і проти Дейтрейдер. Цього-то якраз і не розуміє велика частина інвесторів . Фахівці зобов'язані за певними правилами захищати інтереси приватних інвесторів. І приватним інвесторам набагато зручніше за їх посередництвом здійснювати купівлю та продаж акцій по ринку. Займаючи протилежну
 9. пристосування до нової ГРІ
  раціонально знає щось з того, що йому потрібно робити, але не може раціонально
 10. Поняття економічної ефективності
  раціонально. Раціональне поведінку полягає в тому, що виробник і споживач благ прагнуть до найвищої ефективності і для цього максимізують вигоди і мінімізують витрати. Якщо звернутися до кривої виробничих можливостей (див. рис. 2.1), то при максимально можливому ефективному виробництві точки А, В, С, Д, Е, що відображають можливі варіанти виробництва благ, повинні лежати на
 11. Як підкреслювали M.
  раціональних очікувань, грунтуючись на аналізі М.Фридмена - Е.Фелпс, стверджували, що при зміні економічної політики відповідно коригуються інфляційні очікування еко-номічного агентів. Дослідження інфляції і безробіття, в яких учені спробували оцінити коефіцієнт втрат, враховуючи прямий вплив монетарія-ної політики держави на інфляційні очікування, зазнали
 12. Вибір між інфляцією і безробіттям у короткостроковому періоді Однак антиінфляційна політика по
  раціональних очікувань? Дійсно, антіінфля-ційна модель на рис. 33.11 вельми нагадує модель на рис. 33.10. Щоб перейти від високої інфляції (точка Л на обох малюнках) до низької інфляції (точка С), економіка повинна була пройти через хворобливий період високого безробіття (Точкан). Однак ми не поспішаємо «скидати з рахунків» висновки прихильників теорії раціональних очікувань. Так,
 13. 17. Що мав на увазі А . Сміт, формулюючи положення про «невидиму руку» економічних законів?
  раціонального порядку в суспільстві. Яким чином? Кожен учасник господарської діяльності керується власним інтересом, переслідує особисті цілі. Вплив окремої людини на реалізацію потреб суспільства практично невідчутно. Але, переслідуючи власну вигоду, людина в підсумку сприяє збільшенню суспільного продукту, зростання загального блага. Це досягається, як писав Сміт,
 14. Розділ I ВСТУП В економічній теорії
  раціональні прагматики Заходу, романтики і гуманісти Росії. Не дивно тому, що економічна теорія - єдина з суспільних наук, за якою присуджується Нобелівська премія. Справді, хіба вас не цікавлять джерела ваших доходів, податкова політика держави, сутність і функції грошей, причини інфляції, що пожирає наші доходи, курс рубля до іноземних валют або,
 15. Однак такий результат, безсумнівно, був неприйнятний навіть для такого Рівень безробіття Природний рівень
  раціональних очікувань, згідно якої у своїх прогнозах суб'єкти економіки оптимально використовують всю наявну у них інформацію, включаючи оцінку проведеної урядом політики. Надзвичайно важливе значення теорія раціональних очікувань мала в примі-нении до вивчення зворотній залежності між інфляціейі
 16. туга за ідеалом
  раціонально, тобто не завжди вибирають оптимальне рішення і не завжди правильно передбачають свої власні дії, не так уже й мало. Нераціональність систематично виявляється і в поводженні з кредитними картами, і при покупці нерухомості або акцій. Чому ж економісти так часто схильні вважати героїв своїх моделей раціональними? Припускаючи, що всі навколо надходять виключно розумно,
 17. Розділ II МІКРОЕКОНОМІКА
  раціонального споживчого поведінки, конкуренції і монополії, аналізу діяльності окремого підприємства, характеристиці ринкового принципу розподілу ресурсів та формування основних видів доходів.==================================** *
 18. Хто і коли виграє від ринкових угод?
  економічні інтереси продавців і покупців. Це питання буде розглянуто в наступному
© 2014-2021  epi.cc.ua