Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
Л. А. Мішина, Е. Ц. Саблін. Основи бізнесу. Шпаргалка, 2010 - перейти до змісту підручника

6 ПІДПРИЄМСТВО: ПОНЯТТЯ, ОЗНАКИ

Підприємство - це самостійно господарюючий суб'єкт, який створений або заснований у відповідності до вимог чинного законодавства.
Має на меті виробництво продукції, виконання робіт, а також надання послуг для задоволення потреб громадських, господарюючих суб'єктів і домогосподарств, а також отримання прибутку.
Підприємство визнається юридичною особою лише після проведення державної реєстрації в установленому порядку, воно повинно мати певні ознаки.
1. Підприємство зобов'язане мати відокремлене майно у своїй власності, господарському віданні або оперативному управлінні. Наявність такого забезпечує матеріально-технічну можливість роботи підприємства, його економічну самостійність, а також надійність (ліквідність).

2. Здатність підприємства відповідати своїм майном за зобов'язаннями перед кредиторами, а в разі невиконання зобов'язань - перед бюджетом.
3. Здатність підприємства виступати в господарському обороті від власного імені, тобто відповідно до законів укладати будь-які види цивільно-правових договорів з господарюючими партнерами, споживачами продукції, постачальниками всіх факторів виробництва, з громадянами та іншими юридичними особами. У передбачених законом випадках юридична особа має право придбати цивільні права, також цивільні обов'язки через своїх учасників. Представництва та філії підприємства не вважаються юридичними особами.
4. Право (можливість) підприємства виступати в якості позивача, пред'являти винної сторони позови, бути в ролі відповідача в арбітражному суді в разі невиконання зобов'язань згідно із законодавством та договорами.

5. Підприємство зобов'язане мати самостійний баланс чи кошторис, правильно враховувати витрати, що йдуть на виробництво і реалізацію продукції, виконання робіт, надання послуг, своєчасно подавати встановлену державними органами звітність.
6. Підприємству необхідно мати власне найменування, яке вказує його організаційно-правову форму, характер діяльності.
Підприємству як юридичній особі необхідно вказувати місцезнаходження, определяющееся місцем його державної реєстрації, якщо в установчих документах даної юридичної особи не встановлено інше. Підприємства діляться на комерційні та некомерційні організації.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 6 ПІДПРИЄМСТВО: ПОНЯТТЯ, ОЗНАКИ "
 1. Тема 6 Підприємництво і підприємство
  підприємства. Підприємство як відокремлена виробничо-господарська одиниця. Характеристика підприємств. Малий бізнес і його місце в сучасній економіці. Венчурне підприємництво. Організаційно-правові форми підприємств. Об'єднання підприємств. Цивільний кодекс Російської Федерації про організаційно-правових формах підприємництва в
 2. Основні терміни і поняття
  підприємство, техніко-виробнича, організаційна, економічна відособленість, юридична особа, мале підприємство, венчурне підприємство, індивідуальне (сімейне) підприємство, товариства: повне, змішане, з обмеженою відповідальністю, акціонерне товариство, акціонерне товариство закритого і відкритого типу, виробничий кооператив, унітарне підприємство, картель, трест, синдикат,
 3. Контрольні питання
  підприємства, які не користувалися банківським кредитом у 1993-1996 рр..? 5. Якою мірою банківський кредит допомагав «розшивати» вузькі місця у фінансуванні виробництва і капітальних вкладень? 6. Яке місце в системі банківських операцій занима ло кредитування промислових підприємств в 1993-1996 рр..? . 426 Розділ
 4. Лекція 4 Тема: ЕКОНОМІЧНА СИСТЕМА СУСПІЛЬСТВА: КЛАСИФІКАЦІЯ, ВИДИ ТА МОДЕЛІ. ВІДМІННІ ОЗНАКИ НОВОЇ ЕКОНОМІКИ
  поняття економічної системи; класифікація економічних систем, їх видів і моделей; сутність класичного капіталізму, змішаної та соціально орієнтованої економіки; характерні ознаки нової
 5. Терміни та поняття
  підприємств Реструктуризація підприємств Організаційна реструктуризація Фінансова
 6. Глава 10. Капітал, витрати виробництва, ціна і прибуток
  підприємств та витрати виробництва. Ціна і прибуток Поняття «капітал», «ціна», «прибуток» так само поширені в економічній теорії, як і поняття «гроші», «власність», «заробітна плата». Мета теми - з'ясувати сутність даних категорій, розкрити їх структуру і форми
 7. Терміни і поняття
  підприємства (фірми) Конкурентні переваги Повне товариство Товариство на вірі Товариство з обмеженою відповідальністю Акціонерне суспільство Виробничий кооператив Унітарна підприємство Споживчий кооператив Громадські та релігійні організації (об'єднання) Фонд Індивідуальний підприємець Конкурентоспроможність фірми Модель п'яти сил (напрямів)
 8. Висновки
  підприємства. Підприємство - це самостійна господарська одиниця, в якій відбувається з'єднання факторів виробництва для виготовлення продукції і надання послуг з метою отримання прибутку. Основними ознаками підприємства є його техніко-виробнича, організаційна та економічна відособленість. Підприємство виступає як господарюючий суб'єкт, що має права юридичної особи
 9. Б. Загально методи
  поняття, судження, умовиводи) і засоби мислення (визначення, закони розумової діяльності, обгрунтовують правила переходу від одних суджень або умовиводів до інших, та ін.) Це допомагає досягти істинності висловлених положень і висновків. Так, вивчення економічної теорії передбачає оволодіння певною системою понять. Кожне з них узагальнює і відображає суттєві ознаки
 10. Практикум по темі лекції 4
  понять. 7. Сучасна російська економічна система - це: а) традиційна економіка; б) соціально орієнтована змішана ринкова економіка; в) перехідна економіка; г) командна планова економіка. 8. Який з нижчеперелічених елементів є найбільш важливим для ринкової економіки: а) ефективні профспілки, б) загальне державне регулювання; в) зважені
 11. Контрольні питання
  ознаки податку від інших обов'язкових платежів та умови його реалізації в правовій державі. 5. Які функції і яким чином реалізується в системі оподаткування. 6. За якими ознаками (критеріями) класифікуються
 12. Контрольні питання і завдання
  підприємство? Які його основні риси? 2. Що собою представляє підприємство в правовому відношенні? 3. За якими ознаками можна охарактеризувати кожне підприємство? 4. Які критерії малого підприємства? Які його функції в ринковій економіці? Як і чому держава сприяє розвиткові малого підприємництва? 5. На підставі Закону «Про державну підтримку малого
 13. Що означає слово« економіка »?
  Поняття, що застосовується в науці, техніці, мистецтві. Поняття - це думка, яка узагальнює ознаки будь-якого предмета, явища. Зазвичай термін строго відповідає одному поняттю. Скажімо, термін «валюта» позначає грошову одиницю даної держави, а також самі грошові знаки іноземних держав. Сторінки історії Слово «економіка» (від грец. Oikos - будинок; nomos: - вчення, закон) вперше
 14. § 1. ПОНЯТТЯ ГАЛУЗІ І ЗАКОНОМІРНОСТІ ЇЇ ФОРМУВАННЯ І ФУНКЦІОНУВАННЯ
  підприємстві з потенційною можливістю появи нових виробництв, які в перспективі можуть за деяких умов сформувати галузь. Виникнувши, галузь може функціонувати автономно, самостійно з наявністю організаційно-управлінських структур, у складі більш складних міжгалузевих формувань з відповідними загальними організаційно-управлінськими структурами і поза ними. Від
 15. Питання 55Сегментація ринку.
  Підприємства-покупця до певного сектору економіки - машинобудуванню, будівництву, торгівлі і т. д. У межах кожної галузі виділяються дрібніші професійні сектори. У цьому випадку важливо враховувати розміри підприємств. Розглянемо сегментацію ринку праці, концепцію якої вперше висунули П. Дорінджер і М. Пайор (обидва з США) на початку 70-х рр.. XX в. Більшість економістів
 16. 4.1.1. Поняття підприємницької діяльності
  підприємств, що мали можливість при поганих результатах господарювання звернутися за підтримкою до держави. Цілком зрозуміло в зв'язку з цим, що такий чисто ринковий інститут, як інститут неспроможності (банкрутства) відроджується в нашій країні тільки з переходом до ринку. Підприємницький ризик - потужний стимул до успішної роботи; зменшення збитків можна досягти шляхом укладення договору
 17. 1. Поняття ринку і ринкового механізму
  понять господарської практики та економічної теорії. Найчастіше поняття «ринок» застосовується як усіма відоме і не потребує будь-яких пояснень. Насправді мається саме різне тлумачення ринку у нас і за
 18. 1. Поняття ринку і ринкового механізму
  понять господарської практики та економічної теорії. Найчастіше поняття «ринок» застосовується як усіма відоме і не потребує будь-яких пояснень. Насправді мається саме різне тлумачення ринку у нас і за
© 2014-2022  epi.cc.ua