Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
Р.П. Валевич, Г.А. Давидова. Економіка організації торгівлі, 2008 - перейти до змісту підручника

1.2. Підприємництво - основа ринкових перетворень в економіці Республіки Білорусь

Створення багатоукладної економіки, характерної для ринкового господарства, пов'язано з розвитком бізнесу та підприємництва в країні. Законодавчою основою розвитку підприємництва в Білорусі з'явився закон «Про підприємництво в Республіці Білорусь» (1993).
Підприємницька діяльність це самостійна ініціативна діяльність юридичних і фізичних осіб, що здійснюється ними в цивільному обороті від свого імені, на свій страх і ризик, під свою майнову відповідальність і спрямована на отримання прибутку від користування майном, продажу вироблених , перероблених чи придбаних цими особами для продажу товарів і продукції, а також від виконання робіт і послуг, якщо ці роботи або послуги призначаються для реалізації іншим особам і не використовуються для власного споживання.
Принципами підприємницької діяльності є:
1) вміння розпочати і вести справу;
2) комерційна спрямованість, пов'язана з реалізацією товарів, робіт, послуг;
3) націленість на отримання прибутку на основі обліку та задоволення попиту на конкретні види товарів і послуг;
4) господарська самостійність у прийнятті господарських та управлінських рішень з урахуванням чинного законодавства;
5) ризик і майнова відповідальність за результати власної справи.
Законодавчими актами, що регулюють підприємницьку діяльність в Республіці Білорусь складають також закони про власність, про підприємства, про банки і банківську систему, про господарські товариства та ін
Об'єктами підприємницької діяльності можуть бути:
- торгово-посередницька діяльність (оптова та роздрібна торгівля);
- торгово-закупівельна діяльність;
- комерційно-посередницька діяльність;
- інноваційна діяльність;
- лізингова діяльність;
- консультаційна діяльність;
- аудиторська діяльність;
- операції з цінними паперами;
- зовнішньоекономічна діяльність та ін
Суб'єктами підприємницької діяльності є :
- фізичні особи не обмежені в правах (громадяни Білорусі, іноземні громадяни, особи без громадянства в межах прав і обов'язків, передбачених чинним законодавством);
- юридичні особи , які здійснюють підприємницьку діяльність.
Підприємцями не можуть бути:
- особи не досягли 18 років;
- особи, визнані недієздатними;
- посадові особи і фахівці, що працюють в органах державної влади та управління, прокуратури і суду;
- керівні працівники та фахівці державних органів, у функції яких входить вирішення питань, пов'язаних із здійсненням підприємницької діяльності або контролю над такою діяльністю.

Статус підприємця здобувається за допомогою державної реєстрації в порядку, встановленому законодавством Республіки Білорусь.
Підприємець має право:
1. займатися будь-яким видом діяльності, не забороненим законодавством;
2. створювати і відкривати будь-які види підприємств, які не суперечать закону;
3. залучати на договірних засадах для ведення підприємницької діяльності майно, грошові засоби та окремі майнові права інших громадян, підприємств і організацій, у тому числі іноземних юридичних і фізичних осіб;
4. брати участь своїм майном і майном, отриманим на законній підставі, в діяльності інших юридичних осіб;
5. самостійно формувати програму підприємницької діяльності, вибирати постачальників і споживачів своєї продукції, самостійно встановлювати ціни і тарифи, регульовані законодавством;
6. самостійно наймати і звільняти працівників, встановлювати способи і форми оплати праці;
7. відкривати рахунки в банках для зберігання грошових коштів, здійснення всіх видів розрахункових, кредитних і касових операцій;
8. самостійно розпоряджатися доходами після сплати податків;
9. користуватися державною системою соціального забезпечення та соціального страхування;
10. самостійно виступати позивачем і відповідачем у суді.
Підприємець зобов'язаний:
1. виконувати зобов'язання відповідно до законодавства та укладених договорів;
2. укладати договори з громадянами, які приймаються на роботу;
3. передбачати в договорах і контрактах оплату праці не нижче встановленого державного мінімуму, а також інші соціальні гарантії;
4. вносити до державного фонду соціального страхування відрахування на страхування своїх працівників відповідно до законодавства Білорусі;
5. здійснювати заходи щодо забезпечення екологічної безпеки;
6. забезпечувати своєчасну сплату податків;
7. створювати умови праці відповідно до законодавства про працю.
Межі відповідальності підприємця встановлюються законом, установчими документами або договором з власником майна або уповноваженим ним органом.
Майнова відповідальність підприємця настає у випадках:
- порушення чинного законодавства;
- невиконання укладених договорів;
- порушення прав власності та інших суб'єктів;
- забруднення довкілля;
- обману споживачів щодо якості товару, способу його застосування, надання неповної інформації для навмисного введення споживача в оману та інших випадках, встановлених законом.

Втручання державних органів чи інших органів або їх посадових осіб у діяльність підприємців не допускається, крім як за встановленими законодавством підставах та в межах компетенції зазначених органів.
Формами підприємницької діяльності можуть бути:
- індивідуальне підприємництво без утворення юридичної особи;
- колективне підприємництво (юридичні особи).
У свою чергу юридичні особи можуть бути:
1) наділені правом власності на майно - господарські товариства і суспільства, виробничі кооперативи;
2) не наділені правом власності на майно - унітарне підприємство на праві господарського відання, унітарні підприємства на праві оперативного управління;
3) об'єднання юридичних осіб - господарські групи (холдинги, концерни, трести і т. д.);
4) дочірні і залежні юридичні особи - це суспільство або товариство, в якому інші юридичні особи в силу переважної участі в статутному фонді або відповідно до договору має можливість визначати рішення, прийняті даними юридичною особою. По «залежним» рішенням основне юридична особа несе солідарну відповідальність;
5) представництва та філії - відокремлені підрозділи юридичної особи, розташовані поза місцем його знаходження, яка вчиняє від його імені угоди та інші юридичні дії. Вони не є юридичними особами, мають бути зазначені в статуті юридичної особи.
Юридичні особи включають наступні групи господарюючих суб'єктів:
- господарські товариства:
- повні товариства;
- командитні товариства або товариства «на вірі»;
- господарські товариства:
- товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ);
- товариства з додатковою відповідальністю (ТДВ);
- акціонерні товариства:
- закриті акціонерні товариства (ЗАТ);
- відкриті акціонерні товариства (ВАТ);
-виробничі кооперативи (споживчі кооперативи є некомерційними організаціями);
- унітарні підприємства.
До окремої групи комерційних підприємств відносяться такі спільні підприємства з іноземною власністю в статутному капіталі (СП) та іноземні підприємства (ІП).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1.2. Підприємництво - основа ринкових перетворень в економіці Республіки Білорусь "
 1. Література
  основа для складання пояснювальної записки до річного звіту за 1999 рік / / Головний бухгалтер. 2000. № 6. С. 62-68. 10. «Правила ведення касових операцій в Республіці Білорусь» від 31.07.96 р. № 90. 11. Інструкція з бухгалтерського обліку в бюджетних установах, затверджена наказом Міністерства фінансів Росії від 30.12.99 р. № 107н. 12. Методичні вказівки «Про порядок виконання
 2. Література
  1. Трудовий кодекс Республіки Білорусь. Мн., 1999. 2. Кодекс законів про працю Російської Федерації. М., 2000. 3. Інструкція про склад фонду заробітної плати та інших виплат № 293 від 11.12.98г. 4. Інструкція зі статистики чисельності працівників та заробітної плати. Мн., 1998. 5. Номенклатура посад та закладів охорони здоров'я, затверджена Міністерством охорони здоров'я Республіки
 3. Література
  основи бюджетного устрою і бюджетного процесу у РРФСР »від 10.10.1991 р. № 1734-1 (з змінами та доповненнями). 6. Закон Республіки Білорусь «Про бухгалтерський облік і звітності». 7. Закон Республіки Білорусь «Про бюджет Республіки Білорусь на 2000 рік». 8. Методичні вказівки про порядок списання майна, що відноситься до основних засобів, організаціями та установами, що складаються на
 4. 39.Трансформаціонная економіка. Необхідність переходу до ринкової економіки. Концепції переходу до ринкової економіки. Трансформаційна економіка має характерні риси:
  ринкової економіки; - має нестійкий стан з порушенням цілісності; - її економіка зазнає глибокі якісні перетворення; - розвиток носить альтернативний характер, і його підсумки можуть бути варіативними; - структура схильна якісних змін поряд із структурними елементами попередньої системи (державні підприємства, колгоспи і ін) - на початковому етапі
 5. 43. Фінансова система та її роль в державному регулюванні. Державний бюджет: склад, структура і метод планування.
  Заснована на економічних відносинах і юридичних нормах сукупність усіх видів бюджетів, що діють на території країни. БС РБ включає республіканський і місцевий бюджети. Місцеві бюджети поділяються на: - бюджети первинного рівня (сільські, селищні, міські); - бюджети базового рівня (районні та міські); - бюджети обласного рівня (обласні бюджети і бюджет м. Мінська). Доходи
 6. 10. Інформаційно-технологічний потенціал.
  Основі; - інформаційно-телекомунікаційна інфраструктура (технологічна мережева середу передачі та обробки даних); - інформаційна індустрія, в т.ч. індустрія засобів інформатизації, телекомунікації і зв'язку; - обчислювальний комплекс як технічний базис інформаційної система комп'ютерного освіти і підготовки кадрів; - система державного управління інформатизацією і
 7. 24.Еффектівность грошово-кредитної політики. Особливості та основні напрямки грошово-кредитної політики в Республіці Білорусь.
  Основним внеском грошово-кредитної політики в створення умов для стабільного розвитку національної економіки в довгостроковій перспективі. У зв'язку з цим грошово-кредитна політика в 2005 р., як і в попередні роки, була спрямована, насамперед, на сприяння послідовному зниженню інфляційних процесів в країні. Грошово-кредитна політика була також спрямована на розвиток і зміцнення
 8. 1. Предмет і завдання курсу.
  Засад формування національної економіки Республіки Білорусь, розробки та реалізації соціально-економічної політики держави, розкриває способи ефективного використання потенціалів національної економіки та функціонування господарських комплексів у ринковому середовищі. Фактично «Національна економіка» - той предмет, в рамках якого відбувається зіставлення теоретичних уявлень
 9. 52. Перспективи співробітництва Республіки Білорусь з зарубіжними країнами поза СНД.
  Основні торговельні партнери РБ - США і Бразилія, значні зовнішньоекономічні зв'язки налагоджені з Кубою та Канадою. Удосконалення зовнішньоекономічних зв'язків РБ з країнами, що не входять в СНД, має бути спрямоване на нарощування експорту наукомісткої, високотехнологічної продукції і з низькою матеріало-та енергоємністю, а також на розширення сфери послуг. Важливу роль покликані зіграти СЕЗ, а
 10. 33. Формування і розвиток ринків праці в Республіці Білорусь.
  Основі загального і обов'язкового залучення працездатного населення у суспільне виробництво, а також відсутність безробіття як соціального феномену та боротьба з «дармоїдством». Сильні сторони соціалістичної моделі регулювання соціально-трудових відносин (гарантії прав на працю і відпочинок, безкоштовні охорона здоров'я, освіту, професійну підготовку і т.д.) домінували у свідомості
 11. 28. Регіональна структура національної економіки. Аналіз господарського розвитку областей та м. Мінська.
  Основу для формування внутрішньореспубліканських регіонів. Економічний район - територіально цілісна частина держави, яка об'єднує всю сукупність галузей і виробництв на певній території, має відповідну виробничу спеціалізацію, тісні внутрішні соціально-економічні зв'язки. Регіон як соціально-економічний об'єкт відрізняється від галузі тим, що в ньому
 12. Контрольні питання
    підприємництва в ринковій економіці? 3. Як співвідносяться підприємництво та соціально-економічна
 13. 45. Економічна безпека в системі національної безпеки. Рівні і найважливіші види економічної безпеки.
    основою життєдіяльності суспільства, держави. Для забезпечення безпеки держави дедалі зростаючу роль грає конкурентоспроможність національної економіки. Сталий розвиток національної економіки є основоположним умовою збереження державного суверенітету кожної країни. Економіка як основа будь-якої держави і його суспільно-політичної системи визначає рівень
 14. 16. Поняття і склад промислового комплексу Республіки Білорусь. Галузева структура білоруської промисловості.
    основних промислово-виробничих фондів країни; трудиться четверта частина від загальної чисельності працюючих; у виробництві та обігу задіяна майже половина оборотних коштів. Промисловість становить основу економіки республіки. Вона безперервновідтворює засоби виробництва як для себе, так і для інших галузей економіки. Під впливом промисловості розвивається складна
© 2014-2022  epi.cc.ua