Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. Ціноутворення: Шпаргалка, 2010 - перейти до змісту підручника

12. ОСНОВНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ

Фірмам необхідно визначитися з методикою розрахунку вихідних цін на свої товари. Як правило, методика розрахунку цін базується на етапах ціноутворення (див. питання 11).
В умовах ринку ціни формуються на основі попиту і пропозиції. Основним регулятором цін є ринок, затвердження цін відсутня. Базою для формування цін стають світові ціни. Цінова політика підприємства може бути визначена як діяльність його керівників щодо встановлення, підтримання і зміни цін на вироблені товари з урахуванням проведених маркетингових заходів. Маркетинг включає в себе аналіз ринку збуту, виявлення і визначення потреб покупців; організацію виробництва продукції в необхідному асортименті; організацію реклами і збуту продукції; регулювання цін.

Встановлення ціни неможливо без обліку витрат виробництва. Витрати прийнято поділяти на два види: постійні та змінні. Постійні (накладні) витрати - витрати, розмір яких не залежить від звичайних коливань обсягу випуску і виручки від обороту (оренда приміщення, теплопостачання і т. д.). Змінні ж витрати безпосередньо залежать від обсягу випуску (витрати на сировину, заробітну плату і т. д.). Необхідно встановлювати таку ціну, яка дозволила б покрити як мінімум суму постійних і змінних витрат при кожному конкретному рівні виробництва. Для забезпечення раціональної цінової політики необхідно зіставляти структуру витрат з планованими обсягами виробництва і розраховувати короткострокові середні витрати (на одиницю продукції).

Різниця між верхньою межею ціни, утвореною попитом, і нижньою межею, утвореною витратами, являє собою основний простір для встановлення цін. У його рамках висувається на передній план фактор поведінки конкурентів, ціна і якість їх аналогічних товарів. Вивчаючи продукцію конкурентів, їхні цінові можливості, інтерв'юючи покупців, необхідно об'єктивно оцінити позиції свого товару стосовно товарів конкурентів. Від результатів такого аналізу залежить правильне вирішення питання: чи реально встановити більш високу ціну на товар, ніж у конкурентів, або перевагою конкретного товару буде його більш низька ціна.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 12. ОСНОВНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ "
 1. 14. МЕТОДИ РОЗРАХУНКУ ЦІН
  ціноутворення. Витратні методи ціноутворення забезпечують розрахунок продажної ціни на товари та послуги за допомогою додавання до витрат або собівартості їх виробництва якоїсь конкретної величини. До ринкових методів ціноутворення відносяться: 1) метод поточної ціни; 2) метод «запечатаного конверту», або тендерного ціноутворення. До економічних методів ціноутворення відносять
 2. РЕЗЮМЕ
  основні джерела відомостей про ціни. Механізм ціноутворення-аналіз попиту і пропозиції, проектування цін - виходячи із ситуації на ринку - і формування контрактної
 3. Лекція 12 Тема: РИНОК ЧИННИКІВ ВИРОБНИЦТВА ЦІНОУТВОРЕННЯ І ДОХОДИ ВІД ФАКТОРІВ ВИРОБНИЦТВА
  закономірності процесу ціноутворення, ми можемо тепер познайомитися з їх особливостями на ринках факторів виробництва, власниками яких є працівник, землевласник, підприємець, власник грошового капіталу, які отримують у формі доходу заробітну плату, земельну ренту, прибуток і позичковий відсоток. Для вирішення названої задачі необхідно: - розібратися в особливостях попиту і
 4. Розділ II МІКРОЕКОНОМІКА
  закономірності формування попиту на товар і ті фактори, які його визначають, у тому числі корисність ; - у другій аналізується пропозицію, в тому числі витрати виробництва; - у третій досліджується співвідношення попиту і пропозиції на ринках досконалої та недосконалої конкуренції; - в четвертій вивчаються проблеми ціноутворення факторів виробництва (праця, земля, капітал). Вивчення
 5. ТЕМА 1. Перехідна економіка: сутність, закономірно-сті, етапи
  основні елементи. Загальноекономічні закономірно-сті перехідної економіки. Закономірності сучасної перехідної еко-номіки. Економічні та історичні етапи перехідної економіки. Ха-рактер економіки перехідного періоду. Структура перехідною економі-ки. Мета перехідної економіки. Риси централізовано керованої економічної системи. Основні риси ринкової економіки. Завдання перехідною
 6. 1. Зміст і закономірності перехідної економіки
  ціноутворенні для зменшення нестабільності господарської та соціальної ситуації). Змістом перехідної економіки є перетворення всієї системи економічних відносин, а не реформування її окремих елементів або коригування економічної
 7. 2.10.8 Тенденції ціноутворення
  ціноутворення в сучасних умовах відрізняється такими особливостями: * поступове зближення національних і світових цін; * відокремлення двох типів цін (високих і низьких, графік «ножиці цін»), зростання диспаритету цін; * ріст різноманіття цін на один і той же товар в різних магазинах; - облік таких факторів, як якість товару, мода,
 8. 1. ЦІНА. ЦІНОУТВОРЕННЯ
  ціноутворенням. Цінові рішення для більшості продуктів не можуть прийматися в ізоляції, вони повинні враховувати всі аспекти структури маркетингу, ціни на супутні товари цього підприємства, ціни конкурентів, витрати, витрати на виробництво і маркетинг продукту, попит і цілі ціноутворення підприємства. Розрізняють такі типи ціноутворення: 1) за типами ринку; 2) асортиментна
 9. 17. СТРУКТУРА ЦІНОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ
  основні конкуренти; - сегмент ринку, їх взаємодію; - місткість ринку; - частка ринку, що припадає на даний товар і товари конкурентів; 2) інформація про конурента: - наявність конкуруючих товарів, обсяги їх продажів; - частка ринку конкурентів; - ступінь впливу конкурентів на ціноутворення ринку; - особливості фінансового становища конкурентів; - збутова і рекламна політика конкурентів; -
 10. 20. МЕТОДИ РОЗРАХУНКУ ЦІНИ
  ціноутворення необхідно враховувати внутрішні обмеження (прибуток, витрати) і зовнішні (ціни товарів-конкурентів, купівельна спроможність). Основні методи ціноутворення: - нормативний (собівартість і прибуток розраховуються за нормами і нормативами); - параметричний: - метод питомих показників; - метод бальних оцінок; - економіко-математичні методи; - витратний метод
 11. 11. ЕТАПИ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ
  ціноутворення: 1) постановка мети: - забезпечення існування фірми на ринку; - максимізація прибутку; - максимальне розширення обороту; - оптимальне збільшення збуту; - лідерство в якості; 2) визначення попиту: - визначення типу ринку; - визначення потреб покупців; - визначення чутливості до ціни; - визначення еластичності попиту; 3) аналіз внутрішніх можливостей: -
 12. ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
  основні закономірності міжнародної торгівлі в сучасних умовах? 2. Назвіть основні види міжнародної торгівлі послугами і їх особливості. 3. Охарактеризуйте основні важелі державного та? ^ Державного регулювання міжнародної торгівлі. 4. У чому полягає сутність вивозу капіталу і які його основні форми? 5. Назвіть основні закономірності та особливості вивезення
 13. Лекція 8 Тема: РИНКОВА КОНКУРЕНЦІЯ ТА ЇЇ ВИДИ
  основним елементом, що впливає на ринкове ціноутворення: - досліджується сутність конкуренції, її позитивні і негативні сторони; - вивчаються види конкуренції та механізм їх дії; - аналізуються втрати від недосконалої конкуренції та антимонопольне
 14. 2. Ціна
  ціноутворення, що застосовуються економічними суб'єктами на регіональному рівні. 2. Основні методи цінового стимулювання, застосовувані економічними суб'єктами на регіональному
 15. Економічні закони і принципи
  закономірності і узагальнюють їх. Перевірені і успішно застосовуються для прогнозування господарського життя закономірності називаються економічними законами (або принципами, як їх часто називають на Заході). Як писав один з головних творців економіки Альфред Маршалл у своєму знаменитому підручнику «Принципи економічної науки» (1890), закон - «це узагальнення, що свідчить, що від членів якої-небудь
 16. Ключові терміни
  ціноутворення Рівновага
 17. 45. Інструменти функціонування світового ринку: міжнародна ціна
  основним інструментам функціонування світового ринку належать такі економічні елементи: міжнародна ціна, ставка позичкового відсотка, валютний курс. Найважливішою частиною ринкового механізму виступає система ціноутворення. Механізм ціноутворення дозволяє вирішувати основні завдання, пов'язані з ефективністю виробництва: - оцінка відповідності виробництва того чи іншого товару
 18. 10. ЦІЛІ І ПРИНЦИПИ ЦІНОУТВОРЕННЯ
  ціноутворення - розрахувати максимально можливу ціну за товар, яку готовий заплатити споживач. На різних етапах життєвого циклу фірми ставлять такі цілі ціноутворення: 1) забезпечення існування фірми на ринку (фірми змушені встановлювати низькі ціни в надії на доброзичливу відповідну реакцію споживачів), 2) максимізація прибутку - визначається можливий попит і
 19. Запитання до теми
  основних підсистем у реченні оброблених товарів? 3. Чи відбувається зближення міжнародної спеціалізації промислово розвинених країн і країн? 4. Розкрийте основні форми ціноутворення компаній в обробній промисловості. 5. Якою була динаміка цін на оброблені товари в другій половині XX
 20. Ключові терміни
  Антитрестовская політікаІздержкі суспільства від монополііЕстественная монополіяЗакон ШерманаЗакон КлейтонаЗакон Робінсона-ПетманаФедеральная торгова комісія Зусилля приватних фірм з реалізації антитрестовской по-літики Вертикальні слиянияКонгломератыГоризонтальные злиття Ціноутворення на основі граничних іздержекЦенообразованіе на основі середніх іздержекДвухкомпонентний таріфЛаг
© 2014-2022  epi.cc.ua