Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
М. А. Сажина, Г. Г. Чибриков. Економічна теорія. Підручник для вузів, 2007 - перейти до змісту підручника

§ 3. Основні моделі становлення і розвитку ринкового господарства

Сучасна ринкова економіка являє складну систему господарювання, в
якою тісно взаємодіють постійно мінливі ринкові закономірності та
численні регулюючі інститути, в першу чергу державні. Але шлях
до такої системи господарювання довгий і складний. Становлення ринків і ринкових
господарств у різних країнах відбувалося по-різному. Умовно можна виділити
кілька основних моделей цього процесу.
Моделі розвитку ринкового господарства в розвинених країнах і країнах. Перша
модель характерна для Англії, Голландії, США. Для цих країн характерно
поступове перетворення безлічі дрібних роздроблених господарств у більш
складні структури, суспільний поділ праці, регульоване переважно
ринком. Паралельно з цим формувалися й удосконалювалися численні
суспільні інститути, правові норми і державні установи,
забезпечують умови для ефективного функціонування ринкових відносин і в
Водночас амортизуючі їх негативні соціальні наслідки. Так,
приймаються закони про охорону праці, обмеженні тривалості робочого дня,
мінімальних заробітках. Вводяться в дію антитрестовські законодавство і
інші методи стимулювання конкуренції. Еволюційний розвиток ринку
супроводжується розширенням демократичних свобод.
Головна особливість цієї моделі - вирішальна роль ринкової конкуренції в
формуванні господарських структур і забезпеченні їх рентабельності. Будь же
форма державного втручання по можливості стримується.
Функціонування цієї моделі полегшується тим, що передові в науково-технічному
та виробничому відношенні країни багато в чому формують світове господарство,
тому мають можливість за рахунок нього пом'якшити частину своїх соціально-
економічних проблем.
Друга модель характерна для відносно ранніх періодів господарського
розвитку політично незалежних держав - Німеччини, Японії, Італії, почасти
Росії до 1917 р. Ці країни з запізненням приступили до створення власної
промисловості і тому в світовому господарстві стверджували свої цілі переважно неринковими методами. -
Формування ринкових відносин в цих країнах було підпорядковане не тільки гонитві
за прибутком, а й загальним національним завданням, а економічної ефективності,
конкуренції, ринку надавалося обмежене, підпорядковане значення. Зате
керівне вплив на основні напрями розвитку господарства справляло
держава, що підтримує підприємницьку діяльність субсидіями,
податковими пільгами, державними замовленнями. Отже, для цієї моделі
характерне переплетення суто ринкових відносин з непрямими методами
державного регулювання економіки, а нерідко навіть переважання останніх.
Після другої світової війни в Німеччині та Японії створюються умови для активного
функціонування ринкового механізму (проводиться серйозна грошова реформа,
створюються основи антитрестівського законодавства). Ці післявоєнні
перетворення зумовили наступні господарські успіхи цих країн,
формування в них сучасної ринкової економіки.
Третя модель становлення ринкової економіки характерна для країн, що розвиваються.
Як правило, ринкові відносини в ці країни привносились ззовні, породжуючи
однобоке, залежний розвиток. З завоюванням політичної незалежності в
країнах Азії, Африки та Латинської Америки були зроблені зусилля з придбання
економічної самостійності та створення власної виробничої бази. Але
в умовах відсталих, нізкопроїзводітельних господарств та обмеженості ресурсів
спроби сформувати внутрішні ринки, протекціоністські витісняючи товари та підчас
капітали, могли увінчатися успіхом лише за активної участі держави.
Мобілізація великих накопичень, налагодження мережі інфраструктури, освоєння
передових технологій, з одного боку, і боротьба з убогістю і безправ'ям
значній частини населення, з іншого, - ось складний комплекс економічних і
соціальних проблем, який супроводжує розвитку ринку в країнах, що розвиваються.

В таких умовах стало необхідністю широкомасштабне та активне коригуючий
втручання держави в економіку.
Таким чином, історичний досвід формування ринкової економіки в розвинених і
розвиваються - це тривалий процес, в ході якого постійно
відбуваються зміни в усіх сферах суспільного життя. В результаті
істотних відмінностей історичних, природних, соціально-політичних,
економічних, культурних і національних умов конкретні ринки і
господарський механізм розвинених країн відрізняються великою різноманітністю. Чи не
однакові породжені ринком системи мотивації, критерії ефективності,
виробничі та організаційно-управлінські структури, господарські
пропорції, рівні технічного оснащення та продуктивності праці. Великі
відмінності спостерігаються в характері і соціально-економічні наслідки
функціонування ринку в розвинених країнах і країнах; в країнах з більш рівномірним розподілом доходів та країнах
з великим майновим нерівністю; в умовах високорозвиненої банківсько-
кредитної системи або за наявності широкого бюджетного фінансування; в країнах
з виЦ>; 'соким і низьким рівнем правосвідомості. Неминучість появ * безлічі
різновидів ринкових відносин пов'язана і з раз * особистими варіантами
державної економічної політики.
Сучасний ринок. Становлення ринкових відносин в різних країнах
модифікувало і сам ринок. Сучасний ринок якісно відрізняється від ринку
ранніх стадій його розвитку. В основі ринку завжди лежить конкуренція. В
сучасних країнах з розвиненою ринковою економікою склалася і переважає
оліго-полістіческая конкуренція, коли в рамках галузі панують два-чотири
змагаються один з одним великих об'єднання. Олигополистические об'єднання
мають можливість впливати на структуру і форми ринкових відносин.
Перехід на інтенсивний тип розвитку викликав нові зміни в ринку. Різко
посилюється диференціація попиту та пропозиції більшості товарів і послуг з
їх якості. Велика увага приділяється конкретним споживчим властивостям
продукції, основний упор переноситься зі зниження витрат на якісні
показники. Сама якість товару все більше залежить від людського фактора -
від кваліфікації, сумлінності, відповідальності виробника, його
здатності забезпечити гнучкість і маневреність виробництва. Водночас
збільшується число виробників, які виходять на ринок не з готовою
продукцією для конкретного покупця, а зі своєю здатністю якісно
виконувати замовлення.
Найважливішим елементом функціонування сучасного ринку є економічна
діяльність держави, масштаби якої в розвинених країнах великі.
Держава регулює соціально-економічні процеси за допомогою багатого
арсеналу економічних і адміністративних заходів.
В цілому основним завданням державного регулювання в даний час
стає підвищення конкурентоспроможності та ефективності виробництва, а
найважливішою функцією держави - захист якісних параметрів
життєдіяльності суспільства. Серед них: забезпечення дотримання договірних
зобов'язань, підвищення відповідальності за відповідність якості продукції
декларованим характеристикам, посилення норм охорони навколишнього середовища або
безпеки продукції для здоров'я населення. Розширюється коло дій
держави по зміцненню світогосподарських позицій різних країн. При
розробці державної економічної політики головна увага приділяється
ранньому виявленню назріваючих проблем та оперативного реагування на них.
Зміцнюється інформаційно-аналітична база державної економічної та
соціальної політики.
Зміни в сучасному ринковому механізмі свідчать про те, що елементи
стихійності скорочуються, фактор ж свідомого впливу на економічні
процеси зростає, причому як на рівні окремої фірми, так і на рівні
держави. У цих умовах весь хід економічного розвитку залежить не тільки
від саморегульованого ринку, а й від якості економічного аналізу, механізму
прийняття рішень, кваліфікації управління на всіх рівнях.

Особливості становлення ринкових відносин в Росії. Модель розвитку ринкового
господарства в Росії повинна враховувати, з одного боку, сучасні характеристики
ринку, з іншого боку, особливі історичні умови країни.
Тривалий час у вітчизняній економічній науці відкидалися товарно-
грошові відносини і відповідні їм форми власності, а практика розвитку
національної економіки майже повністю була ізольована від світового ринку. Це
визначило низьку економічну ефективність і технічну відсталість
господарських структур, з одного боку, і опосередкованість безлічі
взаємозв'язків спеціалізованих підприємств адміністративними командами (не ринком), з іншого боку.
Ще одна особливість вітчизняних умов - руйнування натурального і
напівнатурального господарства, яке, як показує досвід розвинених країн, служить
своєрідним буфером , пом'якшувальною багато гострих проблем процесу становлення
ринку (безробіття, брак товарного продовольства).
Становлення ринкових відносин в нашій країні ускладнюється і тим, що мова йде про
великомасштабному ринку (по території, по населенню) з величезними відмінностями в
рівнях господарського розвитку, в продуктивності праці, в розподілі
доходів тощо
У цих умовах важливо знати не тільки, що таке ринок, а й плюси і мінуси
ринкового механізму. Це дозволить з'єднати складну проблему розвитку
ринкових відносин з різнобічної програмою соціального захисту населення від
тягот переходу до нового господарського механізму.
Розвиток ринкового механізму в нашій країні неможливо без активної ролі
держави, величезний досвід функціонування якого у нас є. Сучасна
ринкова економіка - це регульована економіка, і державі належить
функція активного впливу на ринкові процеси. Економічна політика
держави здатна поставити кордону комерційної діяльності, оскільки
функціонування не всіх областей господарства підпорядковане мети одержання прибутку
(фундаментальна наука, культура, освіта).
Перехід до ринкових відносин не може бути рівномірним в усіх сферах
господарства. Більше часу він займе в промисловості і менше в таких галузях,
як сільське господарство, будівництво і торгівля.
Для успішного переходу до ринкового типу господарювання необхідна ефективна
господарська діяльність, так як жоден регіон не може існувати без
правової основи . Причому ця діяльність повинна базуватися на раціональних
економічних підходах, бо одними законами не можна зламати старий
адміністративний механізм, потрібні серйозні перетворення в самих
господарських структурах.
Знання основ ринкової економіки та сприяння формуванню і розвитку нових
ринкових форм господарської діяльності з урахуванням вітчизняних умов допоможуть
виробити і реалізувати на практиці російську модель становлення ринку.
Контрольні питання:
1. Які типи суспільного розподілу праці Ви знаєте?
2. Як реалізується приватна власність? Покажіть еволюцію приватної
власності.
3. Як Ви розумієте економічну відокремленість суб'єктів ринкової економіки?
У чому полягає їх економічна свобода і відповідальність?
4. Всякі чи блага в ринковій економіці виступають як товар?
5. Які властивості товару відзначає теорія трудової вартості?
6. Наведіть формулу товарно-грошового обігу. Чим відрізняється бартер від
  випадкового товарного обміну?
  7. Що таке гроші і які їхні функції?
  8. У чому полягає особливість загального еквівалента в сучасних умовах?
  9. Назвіть основні проблеми вітчизняної економіки, облік яких дозволяє
  виробити і реалізувати на практиці російську модель становлення ринкового
  господарства.
 « Попередня
Наступна » = Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "§ 3. Основні моделі становлення і розвитку ринкового господарства"
 Тема 8 Становлення ринкових відносин в Росії
 1.  моделі господарювання. Проведення масової приватизації: її значення і результати. Економічні перетворення в сфері аграрних
   Тема 3 Основні етапи розвитку капіталізму вільної конкуренції
 2.  основні етапи промислової революції в Німеччині. Зміна структури виробництва. "Прусський" шлях розвитку капіталізму в сільському господарстві в Німеччині. Митний союз. Становлення економіки індустріального типу в США. Соціальні та економічні передумови та наслідки війни північно - американських колоній за незалежність. Промисловий переворот в США. Фермерський шлях розвитку капіталізму
   2. Передумови становлення, функціонування та розвитку національної економіки.
 3.  модель сталого розвитку - це модель керованих взаємодій суспільства - природи - людини з метою більш гармонійного розвитку системи в цілому. Ця модель будується на розумінні того, що природозбереженням і її відновлення стає общепланетарной цінністю і головною умовою виживання людства в новому
   Тема 8 Становлення ринкових відносин в Росії
 4.  моделі господарювання по другій половині 1991 - 1995 роках. Проведення масової приватизації та її результати. Економічні перетворення в сфері аграрних відносин з 1991 по 1999 роки. Динаміка життєвого рівня населення Росії за роки реформ і до теперішнього
   Глава 2. Основні етапи становлення та розвитку економічної теорії
 5.  основні напрямки і школи економічного вчення, їх сильні і слабкі сторони, показати їх вплив на економічну політику
   В.І. Голубович. Економічна історія зарубіжних країн, 1997
 6.  основні особливості та тенденції розвитку сільського господарства, промисловості, транспорту, фінансів, грошового обігу, розглянуті питання становлення в цих країнах ринкової економіки. Розрахована на студентів економічних спеціальностей вищих і середніх спеціальних навчальних закладів, а також на тих, хто цікавиться питаннями історії народного господарства зарубіжних
   1. Становлення і сутність світового господарства
 7.   господарства
   ТЕСТ "Становлення ринкових відносин в Росії"
 8.  основні події та дати ви вважаєте найбільш важливими в розвитку сучасної економіки Росії? а) 1990 12 червня - обрання Єльцина Б.М. Президентом РРФСР. б) 1991 г.12 червня - Декларація про державний суверенітет Російської Федерації. в) 1998 17 серпня - фінансова криза. г) всі відповіді правильні. 4. Які зміни в економіці Росії зробили найбільш істотний позитивний
   Висновки з моделі Вальраса
 9.  основних елементів (ринків, сфер, секторів) ринкової економіки. Модель Вальраса - спрощена, умовна картина національного господарства. Вона не розглядає, як встановлюється рівновага в розвитку, динаміці. У ній не враховуються багато факторів, що діють на практиці, наприклад, психологічні мотиви, очікування. У моделі розглядаються сформовані ринки, усталена і відповідна
   Запитання і завдання для самоконтролю
 10.  основні критерії класифікації економічних систем і який з них визначає? 4. Які основні риси народної економіки? 5. Чому недоцільно сучасну економічну систему розвинених країн світу називати ринковою економікою? 6. Які основні причини привели до виникнення регульованої економіки? 7. Якими невирішеними проблемами розвитку економічної системи обумовлено
   28. Світова економіка в 1914-1959 рр.. Становлення системи регульованого капіталізму
 11.  становлення і активного розвитку системи державного регулювання капіталізму. Це виражалося у повсюдному скороченні ліберального режиму ринкових відносин, який панував в більшості розвинених країн протягом XIX в., На основі небувалого досі посилення втручання держави в економічні відносини. Цей процес можна позначити вельми ємним, як нам видається,
   ТЕМА 8. Аграрні відносини і аграрна реформа в перехідній економіці
 12.  моделі. Аграрний протекціонізм: оцінка ступеня відкритості аграрного ринку Росії. Економіко-правові основи реструктурування агросфери. Про-ект нового земельного Кодексу РФ. Особливості аграрних перетворень в Ростовській області. Рівень і перспективи державної підтримки сільського госпо-дарства в перехідній економіці. Механізм реорганізації колгоспів і радгоспів. Особливості
   Ліберально-реформістська модель
 13.  модель господарського механізму з певними відмінностями властива країнам північно-західної Європи. У них відзначається велика стійкість заробітної плати. Для цих країн характерно досить сильне, але знижує профспілковий рух, різні за масштабом охоплення переговори про трудових угодах, обширне трудове законодавство, яке прагнуть урізати. Цю модель також називають
   3. Типи національних господарських систем. Білоруська модель соціально-економічного розвитку.
 14.  моделлю розуміють комплекс господарських інститутів, що визначають принципи, напрями діяльності, дієздатність економічної та соціальної систем в конкретних природних умовах країни та регіону. Із сучасних ринкових моделей виділяють наступні: американська, японська, різні європейські моделі. 1. Американська модель. 2. Японську модель. 3. Китайська модель змішаної економіки.
   ТЕМА 4. Становлення ринку в РФ: мікроекономіче-ська теорія і практика її реалізації
 15.  становлення в РФ. 2. Специфіка закону попиту в перехідній економіці. 3. Формування пропозиції та рівноважної ціни в перехідній еко-номіці. Програмна анотація. Ринок: структура, механізм функціонування та особливості ста-новлення в Росії. Критерії класифікації сегментів ринку. Переважно-ства і негативні сторони ринкової економіки. Особливості сучасних-ної ринкової економіки.
   1.1. Модель кругообігу реальних і грошових потоків
 16.  моделі кругообігу виділяються два сектори: реальний сектор (потік ресурси-продукція) і грошовий сектор (потік доходи-витрати). Проста модель кругообігу в закритій економіці без держави показана на рис. 1.1. Рис. 1.1. Проста модель кругообігу в закритій економіці без держави: --- реальні потоки; --- грошові потоки З введенням держави в модель кругообігу вона
   ЛІТЕРАТУРА
 17.  становленні та регулюванні ринкової економіки / За ред. Л.І. Абалкін і Б.З.Мільнера. М: ІЕ РАН,
   Соціально-ринкова модель
 18.  моделям господарського розвитку, варто соціально-ринкова система управління в ФРН. Вона передбачає постійну підтримку тих, хто відчуває соціальні труднощі в нерегульованому капіталізмі. Це молодь, фермери, малозабезпечені сім'ї, а також дрібні та середні фірми, які не можуть протистояти напору великих компаній і ТНК. У соціально орієнтованому господарстві поєднується велика
   Контрольні питання
 19.  основні методи застосовуються в макроекономіці і в чому сутність кожного з них? 2. Що є предметом, а що об'єктами макроекономіки? 3. Які основні цілі макроекономічної політики? 4. Що таке національна економіка і які її основні цілі? 5. Що таке світове господарство? 6. Які основні напрямки теоретичної думки в економічній науці та їх характерні риси?
   51. Розробка економічних проблем в роботах В. І. Леніна.
 20.  основного у розвитку та оцінці перспектив соціально-економічної еволюції російського суспільства. 2. Написана в роки війни робота «Імперіалізм, як вища стадія капіталізму» - одна з головних у творчості Леніна. Полемізуючи в Р. Гільфердінг і К. Каутським, автор характеризує основні риси капіталізму на його імперіалістичній стадії. Головна увага приділена аналізу протиріч. Виростаючи
  основного в развитии и оценке перспектив социально-экономической эволюции российского общества. 2. Написанная в годы войны работа «Империализм, как высшая стадия капитализма» - одна из главных в творчестве Ленина. Полемизируя в Р. Гильфердингом и К. Каутским, автор характеризует основные черты капитализма на его империалистической стадии. Главное внимание уделено анализу противоречий. Вырастая
© 2014-2021  epi.cc.ua