Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПодатки та оподаткування → 
« Попередня Наступна »
В. Скрипниченко. Податки та оподаткування., 2007 - перейти до змісту підручника

Об'єкт оподаткування та податкова базаОб'єктом оподаткування для застосування єдиного податку визнається поставлений дохід платника податків.
Податковою базою для обчислення суми ЕНВД визнається величина поставлений дохід, що розраховується як добуток базової прибутковості за певним видом підприємницької діяльності, обчисленої за податковий період, і величини фізичного показника, що характеризує даний вид діяльності.
Для обчислення суми єдиного податку залежно від виду підприємницької діяльності використовуються фізичні показники, що характеризують певний вид підприємницької діяльності, і базова прибутковість на місяць (табл. 21.1).

Таблиця 21.1. Базова прибутковість на один фізичний показник для окремих видів діяльності (з 1 січня 2008 року)

--- --- T --- --- T ---
| Види підприємницької | Фізичні показники (ФП) | Базова прибутковість |
| діяльності | | на місяць (грн.) |
+ --- --- + --- --- + --- +
| 1 | 2 | 3 |
+ --- + --- --- + --- +
| Надання побутових послуг | Кількість працівників, включаючи індиві-| 7500 |
| | дуального підприємця | |
+ --- + --- --- + --- +
| Надання ветеринарних послуг | Кількість працівників, включаючи індиві-| 7500 |
| | дуального підприємця | |
+ - --- + --- --- + --- +
| Надання послуг з ремонту, технічно-| Кількість працівників, включаючи індиві-| 12000 |
| му обслуговування та миття автотранспорт-| дуального підприємця | |
| них засобів | | |
+ --- --- + --- + --- +
| Надання послуг зі зберігання автотранс-| Площа стоянки (у квадратних метрах) | 50 |
| кравців засобів на платних стоянках | | |
+ --- --- + --- --- + --- +
| Надання автотранспортних послуг | Кількість транспортних засобів, ів-| 6000 |
| | пользуемих для перевезення пасажирів і | |
| | вантажів | |
+ --- --- + --- --- + --- +
| Надання автотранспортних послуг по | місць | 1500 |
| перевезення пасажирів | | |
+ --- --- + --- --- + --- +
| Роздрібна торгівля, здійснювана че- | Площа торгового залу (в квадратних | 1800 |
| рез об'єкти стаціонарної торгової се-| метрах) | |
| ти, що має торгові зали | | |
+ --- + - --- + --- --- +
| Роздрібна торгівля, здійснювана в | Торговельне місце | 9000 |
| об'єктах стаціонарної торговельної мережі, а | | |
| також в об'єктах нестаціонарної торго-| | |
| виття мережі, площа торгового місця в | | |
| яких не перевищує 5 кв. м | | |
+ --- - + --- + --- --- +
| Роздрібна торгівля, здійснювана в | Площа торгового місця в кв. м | 1800 |
| об'єктах стаціонарної торговельної мережі, а | | |
| також в об'єктах нестаціонарної торго-| | |
| виття мережі, площа торгового місця в | | |
| яких перевищує 5 кв. м | | |
+ --- - + --- + --- --- +
| розвізного (розносна) торгівля (за | Кількість працівників, включаючи індиві-| 4500 |
| винятком торгівлі підакцизними то-| дуального підприємця | |
| Варамі, лікарськими препаратами, | | |
| виробами з дорогоцінних каменів, кричу-| |?? |
| жиємо і патронами до нього, хутряними з-| | |
| робами і технічно складними товарами | | |
| побутового призначення) | | |
+ --- --- + --- + --- --- +
| Надання послуг громадського харчування | Площа залу обслуговування відвідувачів | 1000 |
| через об'єкти організації суспільно-| (у квадратних метрах) | |
| го харчування, що мають зали обслуговування | | |
| відвідувачів | | |
+ --- + --- --- + --- - +
| Надання послуг громадського харчування | Кількість працівників, включаючи індиві | | 4500
| через об'єкти організації суспільно-| дуального підприємця | |
| го харчування, що не мають залів обслужить-| | |
| вання відвідувачів | | |
+ --- --- + --- --- + --- +
| Поширення і (або) розміщення | Площа інформаційного поля зовнішньої | 3000 |
| зовнішньої реклами з будь-яким способом | реклами з будь-яким способом нанесення | |
| нанесення зображення, за винятком | зображення, крім зовнішньої реклами з | |
| зовнішньої реклами з автоматичною | автоматичною зміною зображення (в | |
| зміною зображення | квадратних метрах) | |
+ --- - + --- + --- --- +
| Поширення і (або) розміщення на-| Площа інформаційного поля експонуються-| 4000 |
| ружной реклами з автоматичною зміною | ющей поверхні (у квадратних метрах) | |
| зображення | | |
+ --- --- + --- --- + --- +
| Поширення і (або) розміщення | Кількість автобусів будь-яких типів, | 10 000 |
| реклами на автобусах будь-яких типів, | трамваїв, тролейбусів, легкових і | |
| трамваях , тролейбусах, легкових і | вантажних автомобілів, причепів, напів-| |
| вантажних автомобілях, причепах, напів-| причепів і причепів-розпусків, річкових | |
| причепах і причепи-розпуски, річкових | суден, що використовуються для поширення | |
| судах | і (або) розміщення реклами | |
+ --- --- + --- --- + --- +
| Надання послуг з тимчасового размеще-| Площа спального приміщення (у квадрат-| 1000 |
| нию та проживання | них метрах) | |
+ --- + --- --- + --- - +
| Надання послуг з передачі у часів-| Кількість торгових місць, переданих у | 6000 |
| ве володіння та (або) користування ста-| тимчасове володіння або користування | |
| стаціонарної торгових місць, розташованих | іншим господарюючим суб'єктам | |
| на ринках і в інших місцях торгівлі, | | |
| не мають залів обслуговування відвідай-| | |
| телей | | |
+ --- --- + --- --- + --- +
| Поширення і (або) розміщення на-| Площа інформаційного поля електрон-| 5000 |
| ружной реклами за допомогою електронних | них табло (у кв. м) | |
| табло | | |
+ --- --- + --- + --- --- +
| Надання послуг з передачі у часів-| Площа торгових місць, переданих у | 1200 |
| ве і (або) у користування торгових | тимчасове володіння та (або) користування | |
| місць, розташованих в об'єктах стаціо-| іншим господарюючим суб'єктам (в | |
| онарной торгової мережі, що не мають тор-| кв. м) | |
| гових залів, об'єктів нестаціонарної | | |
| торговельної мережі (прилавків, наметів, | | |
| ларьків, контейнерів, боксів та інших | | |
| об'єктів), а також об'єктів організа-| | |
| ції громадського харчування, що не мають | | |
| залів обслуговування відвідувачів, в ко-| | |
| торих площа одного торгового місця, | | |
| об'єкта нестаціонарної торгової мережі | | |
| або об'єкта організації громадського | | |
| харчування перевищує 5 кв. м | | |
+ --- - + --- + --- --- +
| Надання послуг з передачі земельних | Кількість земельних ділянок, переданий-| 5000 |
| ділянок , переданих у володіння і | них у тимчасове володіння та (або) поль-| |
| (або) в тимчасове володіння й користування-| тання в кв. м | |
| ня площею, що не перевищує 10 кв. м, | | |
| для організації торгових місць в ста-| | |
| стаціонарної торгової мережі, а також для | | |
| розміщення об'єктів нестаціонарної | | |
| торговельної мережі (прилавків, наметів, ла-| | |
| рьков, контейнерів, боксів та інших | | |
| об'єктів) та об'єктів організації об-| | |
| щественного харчування, що не мають залів | | |
| обслуговування відвідувачів | | |
+ --- --- + --- + --- --- +
| Надання послуг з передачі земельних | Площа земельних ділянок, переданих | 1000 |
| ділянок, переданих у володіння і | у тимчасове володіння та (або) пользова-| |
| (або) в тимчасове володіння й користування-| ня в кв. м | |
| ня площею, яка перевищує 10 кв.м, для | | |
| організації торгових місць в стаціонар-| | |
| ної торговельної мережі, а також для розмі-| | |
| щення об'єктів нестаціонарної торгової | | |
| мережі (прилавків, наметів, ларьків, | | |
| контейнерів, боксів та інших об'єктів) | | |
| та об'єктів організації громадського | | |
| харчування, що не мають залів обслуговування | | |
| відвідувачів | | |
L --- --- + --- --- + ---

Базова прибутковість коригується (збільшується) на коефіцієнти К1 і К2.
При визначенні величини базової прибутковості представницькі органи муніципальних районів, міських округів, законодавчі (представницькі) органи державної влади міст федерального значення Москви й Санкт-Петербурга можуть коригувати (множити) базову прибутковість на коригуючий коефіцієнт К2.
Коригувальний коефіцієнт К2 визначається як добуток встановлених нормативними правовими актами представницьких органів муніципальних районів, міських округів, законами міст федерального значення Москви й Санкт-Петербурга значень, які враховують вплив на результат підприємницької діяльності факторів, передбачених НК.
При цьому з метою обліку фактичного періоду часу здійснення підприємницької діяльності значення коригуючого коефіцієнта К2, що враховує вплив зазначених чинників на результат підприємницької діяльності, визначається як відношення кількості календарних днів ведення підприємницької діяльності протягом календарного місяця податкового періоду до кількості календарних днів у даному календарному місяці податкового періоду.
Значення коригуючого коефіцієнта К2 визначаються для всіх категорій платників податків представницькими органами муніципальних районів, міських округів, законодавчими (представницькими) органами державної влади міст федерального значення Москви й Санкт-Петербурга на календарний рік і можуть бути встановлені в межах від 0,005 до 1 включно.
Якщо протягом податкового періоду у платника податків відбулася зміна величини фізичного показника, платник податку при обчисленні суми єдиного податку враховує зазначену зміну з початку того місяця, в якому відбулася зміна величини фізичного показника.
Розмір поставлений доходу за квартал, протягом якого здійснено відповідна державна реєстрація платника податків, розраховується виходячи з повних місяців, починаючи з місяця, наступного за місяцем зазначеної державної реєстрації.
Податковим періодом по єдиному податку визнається квартал.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Об'єкт оподаткування та податкова база "
 1. 56. ПОДАТОК НА ГРАЛЬНИЙ БІЗНЕС: ПОДАТКОВА БАЗА І СТАВКИ
  Податкова база по кожному з об'єктів оподаткування визначається окремо як загальна кількість відповідних об'єктів оподаткування. Податкова база являє собою вартісну, фізичну або іншу характеристику об'єкта оподаткування. Податкова база з цього податку на гральний бізнес завжди має фізичну характеристику, оскільки пов'язана з кількістю спеціальних об'єктів,
 2. Податкова база
    Податкова база при реалізації товарів (робіт, послуг) визначається платником податку в залежності від особливостей реалізації вироблених їм чи придбаних на стороні товарів (робіт, послуг). При передачі товарів (виконанні робіт, наданні послуг) для власних потреб, визнаних об'єктом оподаткування, податкова база визначається платником податку згідно з НК. При ввезенні
 3. Податкова база
    По кожному виду водокористування, визнаному об'єктом оподаткування податкова база визначається платником податку окремо щодо кожного водного об'єкта. Якщо відносно водного об'єкта встановлені різні податкові ставки, податкова база визначається платником податку стосовно до кожної податкової ставки. При заборі води податкова база визначається як обсяг води,
 4. Питання 1 Економічний зміст податків, його еволюція
    . У відповідності зі ст.75 (ч.3) Конституції РФ система податків, що стягуються у федеральний бюджет, загальні принципи оподаткування і зборів в РФ встановлюються федеральним законом. При цьому слід мати на увазі, що відповідно до ст.72 Конституції РФ (п. "і") рішення зазначених завдань належить до спільної ведення РФ і її суб'єктів. У процесі справляння податків виникають податкові відносини
 5. Питання 2. Податковий кодекс - правова основа податкової системи Російської Федерації
    . Ось уже кілька років у Російській Федерації проходить масштабна податкова реформа. У третє тисячоліття Росія вступила з Податковим кодексом, і це вперше за всю історію російської державності. Податковий кодекс Російської Федерації складається з двох частин - загальної та спеціальної. Створена абсолютно нова основа правового регулювання податкової системи в період переходу до ринкової
 6. Питання 3 Порядок визначення митних платежів
    . При виконанні угоди об'єкт оподаткування, податкова база, податковий період, податкова ставка і порядок обчислення податку стосовно податків, зазначених у п. 7 і 8 коментованої статті, визначаються з урахуванням особливостей, передбачених положеннями глави 26.4 НК РФ, діючими на дату вступу конкретної угоди про розподіл продукції в силу. Об'єктами оподаткування можуть
 7. Завдання для самостійної роботи студентів до теми 3 «Співвідношення прямого і непрямого оподаткування в зарубіжних країнах»
    1. На основі аналізу податкової інформації країн США, Канади, Німеччини, Франції, Японії, Китаю визначте, які податки в зазначених країнах переважають - прямі або непрямі. Зробіть відповідні висновки. Складіть зведену таблицю із зазначенням видів прямих і непрямих податків, які входять в систему податків і зборів зазначених країн. 2. На основі вивчення наявної літератури по заданій тематиці
 8. Тема 20. Характеристика податкової системи Німеччини
    Введення 1. Загальна характеристика податкової системи Німеччини. Система податкових органів у Німеччині. 2. Характеристика основних федеральних і спільних податків у Німеччині. 3. Характеристика місцевих податків Німеччини. Церковний податок. Висновок Список використаних джерел У Запровадження визначається актуальність теми, мета і завдання роботи. У першому питанні необхідно дати загальну
 9. Елементи оподаткування
    Сукупність податків, зборів, мита, що стягуються в установленому порядку, утворює податкову систему. Податок вважається встановленим лише в тому випадку, коли визначені платники податків і елементи оподаткування: 1) об'єкт оподаткування; 2) податкова база; 3) податковий період; 4) податкова ставка; 5) порядок обчислення податку; 6) порядок і строки сплати податку. У
 10. Рекомендована література
    / / - Книги - / / 1. Шевчук Д.А. Іпотека: просто про складне. - М.: ГроссМедиа: РОСБУХ, 2008. 2. Шевчук Д.А. Квартира в кредит без проблем. - М.: АСТ: Астрель, 2008. 3. Шевчук Д.А. Кредити фізичним особам. - М.: АСТ: Астрель, 2008. 4. Шевчук Д.А. Купівля будинку та земельної ділянки: крок за кроком. - М.: АСТ: Астрель, 2008. 5. Шевчук Д.А. Автокредит: технології одержання. - М.:
© 2014-2022  epi.cc.ua