Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. Світова економіка. Шпаргалка, 2010 - перейти до змісту підручника

8. НТР як визначальний фактор розвитку сучасного МРТ


Науково-технічна революція (НТР) на сучасному етапі викликає глибокі зміни в структурі продуктивних сил, між-і внутрішньогалузевих пропорціях в національних господарствах все більш зростаючого числа країн і світового господарства в цілому.
Нова технологічна база, доступність інформації з початку 80-х років змінюють умови виробництва і споживання. Індивідуалізація попиту, зростання насичення масових потреб, скорочення термінів задоволення попиту, постійна загроза надвиробництва, ряд соціально-економічних моментів - все це різко підвищило роль споживчого попиту як стимулу якісного розвитку виробництва і послуг або, інакше, формування напрямів технічного прогресу, кінцевої ефективності матеріального і духовного виробництва.
Нові технології приводять в дію якісно нові господарські зв'язки: вони націлені на економію ресурсів, індивідуалізацію і спеціалізацію виробництва і споживання. Сукупний результат нових зв'язків проходить не стільки по ланцюжку витрат, скільки по осі наростаючого ефекту від їх застосування. Ланцюгова реакція тут має наслідком збереження всіх видів ресурсів. Підвищення ролі споживачів в системі «виробник - споживач» має наслідком реалізацію комплексу організаційно-управлінських заходів на фірмовому рівні маркетингового характеру (посилення зв'язку науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт (НДДКР) та виробничої діяльності зі збутової політикою, попереднє виявлення і оцінка можливостей споживачів , орієнтація на задоволення вузького специфічного попиту).
Застосування нових технологій впливає на світогосподарські зв'язки. Змінюється характер МРХ оскільки новітні форми автоматизації позбавляють країни, що розвиваються в зростаючому числі видів господарської діяльності частини переваг, пов'язаних з наявністю значної дешевої робочої сили, що впливає на традиційні стимули до вивезення капіталу. Вони зміщуються від економії на витратах праці до економії на витратах, пов'язаних з більш низькими стандартами з екологічної чистоти та безпеки праці, на що йдуть країни, що розвиваються заради індустріалізації національних економік. На додаток до експорту товарів і капіталу промислово розвинені країни у зростаючих масштабах використовують експорт науково-технічної інформації та науково-технічних послуг в якості «тарана» великий пробивної сили для затвердження і розширення своїх позицій на світовому ринку.
Сучасний світ рухається до нової, синтезованої моделі розвитку, для якої характерно: а) якісне оновлення технологічної бази виробництва, б) широке впровадження ресурсо-та енергозберігаючих технологій, в) зрушення в структурі, змісті і характері процесів виробництва і споживання.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 8. НТР як визначальний фактор розвитку сучасного МРТ "
 1. Тема 16 Міжнародна валютна система
  Світова валютна система: етапи розвитку та характеристика сучасного стану. Валютна оборотність. Валютний ринок і валютний курс. Фактори, що визначають валютний курс. Валютна політика та її інструменти. Платіжний баланс: основні статті та структура. Валютна система Росії: проблеми і перспективи розвитку. Закон Російської Федерації «Про валютне регулювання та валютний контроль».
 2. 1. ЗАГАЛЬНЕ ПОНЯТТЯ І КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛ
  Вплив НТП на розвиток економіки і всіх сфер діяльності людського суспільства в сучасних умовах надзвичайно велике і визначається багатьма факторами. Ступінь же цього впливу головним чином залежить від можливостей даної країни брати активну участь у процесі науково-технічного розвитку, вносячи в нього свій внесок, і максимально використовувати його результати в практичній
 3. Науково-технічна революція
  Сучасний етап НТР виводить інтернаціоналізацію як ринку, так і виробництва на якісно новий рівень, незважаючи на нерівномірність поширення НТР в різних країнах. НТР є самостійним чинником, що обумовлює зростання ролі зовнішньоекономічних зв'язків у сучасному суспільному відтворенні. Не може бути успішним розвиток науки і техніки в країні, ізольованою від
 4. Питання до іспиту
  1. Предмет і методи економічної теорії. 2. Основні етапи розвитку економічної теорії. 3. Функції економічної теорії. Значення економічної теорії у формуванні економічної політики та раціональної економічної поведінки. 4. Два основні умови економічного розвитку суспільства. Закон узвишшя потреб. Структура і відносна обмеженість економічних ресурсів.
 5. Фактори економічного зростання
  Економічне зростання відбувається в результаті екстенсивного та інтенсивного використання виробничих факторів. У сучасних умовах провідним фактором економічного зростання є знання, особливо технологічні (науково-технічний прогрес). Про це вперше з усією визначеністю висловився в 50-х рр.. американський економіст, згодом став лауреатом Нобелівської премії, Роберт Солоу.
 6. Г Л А В А 17 МІЖНАРОДНИЙ РУХ КАПІТАЛУ
  У сучасному світовому господарстві відбувається переміщення не тільки результатів виробництва - товарів і послуг, але і факторів виробництва - капіталу, робочої сили, науково-технічних досягнень. Оскільки умовою створення готових товарів є використання виробничих ресурсів, то міжнародний рух факторів виробництва може заміщати рух готових товарів. Наприклад, якщо в
 7. Запитання і завдання для самоконтролю
  1. Які загальні риси і відмінності ринкової, соціально-ринкової та змішаної економіки? 2. Чому модель змішаної економіки є найбільш оптимальною сучасною моделлю соціально-економічного розвитку? 3. Які основні критерії класифікації економічних систем і який з них визначає? 4. Які основні риси народної економіки? 5. Чому недоцільно сучасну
 8. Контрольні питання і завдання
  1. Що означає економічне зростання? Якими показниками він характеризується? Які типи економічного зростання Ви знаєте? 2. Які фактори впливають на економічне зростання? Розгляньте роль факторів пропозиції в економічному зростанні. Охарактеризуйте модель Кобба-Дугласа. 3. Розгляньте кейнсіанську модель економічного зростання. Що в ній визначає економічне зростання? Яка різниця між автономними
 9. 3. Фактори, що визначають валютні курси
  В даний час можна з упевненістю сказати, що валютні курси є важливим «нервовим вузлом» всієї системи міжнародних економічних відносин, і весь комплекс внутрішніх і зовнішніх факторів (від довгострокових економічних до політичних і навіть психологічних), що визначають розвиток економіки тієї чи іншої країни, впливає на динаміку валютних курсів. Зупинимося на деяких базових
 10. Введення
  З початку 2000 рр.. в Росії відзначається значне зростання основних макроекономічних показників. Незважаючи на досягнення високих показників, в даний час зберігаються певні проблеми переходу на модель сталого економічного зростання; крім того, в деяких галузях Росія відстає у розвитку за основними показниками від середньосвітових значень. У цих умовах дуже важливим
 11. Глава 8. МІЖНАРОДНА МІГРАЦІЯ КАПІТАЛУ
  Формування світового господарства на рубежі XIX-XX ст. створило можливість роз-ренію міжнародних економічних відносин, що поставило питання про міжнародної мо-бильности факторів виробництва. Найбільш рухомим є капітал, хоча, як правило, його рух піддається більш жорсткого регламентування з боку держави. Даний процес в сучасних умовах служить фактором посилення
© 2014-2022  epi.cc.ua