Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Хто виробляє і що проізводітпрі вільної торгівлі?


Припустимо тепер, що Сполучені Штати і Франція можуть вільно торгувати один з другом2. Ветом випадку конкуренція гарантує, що товарибудут проводитися там, де їх виробництво обхо-диться найбільш дешево. Якщо виробництво текстіляво Франції коштує дорожче, ніж у СоедіненнихШтатах, то громадяни обох країн будуть * покупатьтолько американський текстиль, а у Франції егопроізводіть взагалі не будуть.
2 Тут ми допускаємо, що відсутні тарифи та інші бар'єри, про кото-яких піде мова пізніше в цій главі. Ми також припускаємо, що транс-портіровке автомобілів та текстилю між Сполученими Штатами і Францією не варто нічого.
W / W * <8/5 - 1,6 (2а)
відносні витрати. Якщо в США з-тримки на робочу силу на одиницю продукції (300 х W), будуть нижче, ніж у Франції (600 х W *), то Сполучені Штати будуть виробником авто-мобілів з більш низькими витратами. Цей критерій ми можемо записати у вигляді нерівності:
або, розділивши обидві частини на S і на W *, отримаємо:
США являютсяпроізводітелем текс-тіля з меньшімііздержкамі , якщо

У табл. 37-2 підсумовується сенс нерівностей (Ia) і (2а). Якщо оплата праці в США перевершує оплату300xW <600x W * (1) праці у Франції не більше ніж в 1,6 рази (інтер-вал I), то Сполучені Штати є вироб-ників з більш низькими витратами обох това-рів. У цьому випадку конкуренція зробить ціни обо-їхніх товарів рівними витратам в США. У другомкрайнем випадку, якщо оплата праці в США біль ніж в 2 рази перевершує оплату праці у Франції (інтервал III), Франція вироблятиме з мен-шими витратами як автомобілі, так і текстиль обидві ціни будуть рівні французьким витратам Впромежуточном випадку (інтервал І) СоедіненниеШтати виробляють з більш низькими іздержкаміавтомобілі, а Франція - текстиль.
5xW <8xW * (2)
США являютсяпроізводітелем авто-мобілів з меньшімііздержкамі, якщо
Розділивши обидві частини на 300 і на W *, ми получімследующее вираз:
США є
виробником авто-^ <^=}
мобилен з меншими
витратами, якщо
Рівняння (Ia) говорить нам, що СоедіненниеШтати виробляють автомобілі дешевше за умови, що оплата праці в цій країні превишаетоплату праці, що склалася у Франції, менш чемв 2 рази. Це говорить про те, що здатність вироб-водити з більш низькими витратами залежить какот різниці в технології виробництва, так і отразніци в оплаті праці.
Аналогічним чином: якщо американські витратина робочу силу при виробництві текстилю (Sx W) нижче, ніж французькі витрати на робочу силу врозрахунку на одиницю продукції (8 XW *), то Сполуче-з'єднані Штати будуть виробником з більш низькі-ми витратами.
США являютсяпроізводітелем текс-тіля з меньшімііздержкамі, якщо
ВИЗНАЧЕННЯ ВІДНОСНОЇ ОПЛАТИ. Те-пер ми покажемо, що відносна оплата (W *) повинна встановлюватися в табл. 37-2 в інтервалі IIілі на одній з його меж. Вона не може бути вінтервалах I або III. Припустимо протилежне: відносній оплата встановлюється на рівні, соо-тветствующем інтервалу I. Тоді СоедіненниеШтати будуть виробником обох товарів з болеенізкімі витратами. Внаслідок того що француз-ські виробники не будуть в змозі конкурують-ровать ні по одному товару, у Франції вся рабо-чаю сила буде безробітною.
Тоді французькі ра-бочіе віддадуть перевагу працювати за більш низьку заробітну плату, чим не працювати зовсім, і заработнаяплата знизиться, принаймні до того рівня, при якому праця стане досить дешевим, що-б Франція стала конкурентоспроможною у виробництві текстилю. І навпаки, якщо відносна
ТАБЛИЦЯ 37-2. Оплата праці, витрати і ціни
Інтервал I, W / W * <1,6
Інтервал II, 1,6 Інтервал III, W / W *> 2

Виробництво
Сполучені Штати виробляють обатовара з більш низькими витратами
Ціни
300 х W5х W
АвтомобіліТекстіль
Сполучені Штати проізводятавтомобілі с. більш нізкімііздержкамі; Франція проізводіттекстіль з більш низькими витратами
300 X VC8х W *
Франція виробляє обидва товари з болеенізкімі витратами
60OxW * SxW *
оплата буде перебувати в інтервалі III, Сполучений-ні Штати не зможуть конкурувати ні в одному ізпроізводств. Безробіття змусить знизити амери-канського заробітну плату, принаймні дорівня W / W *=2, при якому Сполучені Шта-ти стануть конкурентоспроможними в проізводствеавтомобілей,
Про Рівноважна відносна заработнаяплата - це зарплата, при якій в обеіхстранах досягається повна зайнятість. Пріравновесной відносної заробітної платекаждая країна може виробляти по крайнеймере один товар.
Відповідно з цим визначенням равновеснаяотносітельная заробітна плата повинна устанавли-тися приблизно між 1,6 і 2, включаючи обидва край-них значення. Наприклад, якщо відносна зар-плата встановлюється на рівні W / W *=2, Сполуче-з'єднані Штати виробляють обидва товари, а Франція

(с)
РІС. 37-1. Структура торгівлі та структура виробництва.
(А) Вартість виробництва автомобілів як у Франції, так верб Сполучених Штатах однакова, і вони виробляються в обеіхстранах. Текстиль проводиться тільки у Франції, де його про-переводити дешевше. (Ь) Автомобілі дешевше виробляти в Сполуче-наних Штатах, а текстиль - у Франції. Відповідно вобе країнах існує спеціалізація, (с) Виробництво тек-стилю коштує однаково в обох країнах, і він виробляється в обидві-їхніх країнах. Автомобілі дешевше виробляти в СоедіненнихШтатах, і вони проводяться тільки там. Відзначимо, що під всехслучаях Сполучені Штати експортують автомобілі, а фран-ція експортує текстиль
виробляє тільки текстиль. Між крайніми точками Сполучені Штати роблять тільки авто-мобілі, а Франція - тільки текстиль.
СТРУКТУРА рівноважного ПРОІЗВОДСТВА.На рис. 37-1 показані три можливі структурипроізводства. У всіх випадках Франція експортується-ет текстиль, а Сполучені Штати експортіруютавтомобілі; і в кожному випадку по крайней мереодна країна спеціалізується на одному з виробництв. Але чим визначається фактично складаючи-ющаяся структура?
Вона залежить від відносного розміру країни іот пристрастей її резидентів до цих двох товарам.В випадку (а) на рис 37-1 Сполучені Штати про-переводять тільки автомобілі, але не можуть призвести в достатній кількості, щоб удовлетворітьсовокупний попит на автомобілі в обох країнах. Ветом випадку Франція повинна виробляти і автомо-били, і текстиль, a W / W * повинно дорівнювати 2.
Дру-гой крайній випадок - випадок (с) - обумовлений тим, що Сполучені Штати є набагато болеекрупной країною, ніж Франція. Тоді рівень про-виробництва текстилю у Франції не зможе удовлет-воріть сукупний світовий (США плюс Франція) попит і Сполучені Штати повинні будуть вироб-водити деяку кількість текстилю поряд з про-изводством всіх автомобілів для обох країн. Ізнашего попереднього міркування випливає, що ветом випадку W / W * дорівнює 1,6. Якщо амеріканскоепроізводство автомобілів і французьке виробниц-ство текстилю відповідають сукупним спросуобеіх націй, то ми маємо випадок (Ь) на рис 37-1.
ПОРІВНЯЛЬНЕ ПРЕІМУJIjECTBO. Цей при-заходів демонструє закон порівняльного переваж-вин, який стверджує, що кожна країна бу-дет виробляти той товар, для якого її переваж-суспільством у витратах, що вимірюється як відношення, є максимальним. У нашому прикладі ставлення-ня витрат на виробництво автомобілів у США каналогічним затратам у Франції одно 1Z2 (WZW *); відповідне ставлення для текстіляравно 5Z8 (W / W *). Так як х / г менше, ніж 5/8> тоСоедіненние Штати мають порівняльну переваж-суспільством у виробництві автомобілів при любихставках заробітної плати і, отже, як мивіделі раніше, завжди при рівноважної щодо відповідності-ної заробітної плати вироблятимуть автомоби-чи. Аналогічним чином Франція має порівняй-валий перевагу у виробництві текстилю (таккак 8/5 менше, ніж 2Z1) і тому в состоянііравновесія завжди буде виробляти текстиль.
Положення про те, що місце виробництва дол-жно визначатися порівняльним перевагою,

на перший погляд викликає подив Якщо вироб-тивність в Сполучених Штатах в проізводствеобоіх товарів вище, чому б їм не проізводітьвсегда обидва товари? Як можуть Сполучені Штатиізвлечь вигоду, торгуючи з Францією, якщо у Фран-ції нижче продуктивність в обох галузях?
Наведений приклад показує, чому веренпрінціп порівняльного, а не абсолютного переваж-вин. Розглянемо приклад з двома економістами, які пишуть книгу. Першому потрібно 30 хв, що-б надрукувати сторінку, і 20 хв, щоб начертітьграфік; другий потрібний 60 хв, щоб надруковані-тать сторінку, і 30 хв, щоб накреслити графікВторой відносно швидше креслить діаграми, ніж друкує, хоча в цілому при виконанні заду -ний він повільніше Як ці двоє повинні розподілити роботу по викреслювання графіків та печаткою-нию тексту? Очевидно, що якщо перший Економісти друкує, і креслить діаграми швидше, то трудболее повільного вченого розтрачується марний-но. Більш повільний вчений теж повинен ви-конувати свою частину роботи, і його праця буде болеепродуктівним, якщо він буде креслити діаграми, ане друкувати. Таким чином, можна вважати, що онсекономіт час для друкування щодо болеебистро працюючому вченому.
Якщо, повертаючись до прикладу Сполучених Шта-тів та Франції, зосередити всю увагу на тому, що в Сполучених Штатах працю в обох виробниц-ствах є більш продуктивним, то забувається, що праця у Франції також є дефіцітнимресурсом і повинен використовуватися для проізводстватоваров.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Хто виробляє і що проізводітпрі вільної торгівлі? "
 1. 3. Праксиологической аспект полілогізма
  ктов. Насправді він в такій мірі був полонений англійської класичної політекономією, що був твердо впевнений у її невразливості. Він або ніколи не знав про сумніви, які класична теорія цінності викликала у розсудливих вчених, або, якщо щось і чув, не надавав цьому значення. Його власні економічні ідеї суть не більше ніж спотворена версія рікардіанства. Коли Джевонс і
 2. 6. Рікардіанський закон утворення зв'язків
  кторого майбутнього виробництва (капітальні блага) можуть вільно переміщатися з одного регіону в інший. Як показує закон Рікардо, розподіл праці між цими регіонами призводить до підвищення продуктивності праці і тому вигідно всім, навіть якщо фізичні умови виробництва будь-якого товару більш сприятливі в одному регіоні в порівнянні з іншим. Більш обдарованій регіону вигідно
 3. 9. Підприємницькі прибутки і збитки в економіці, що розвивається
  кторого виробництва за умови, що вони адаптованість [Проблема адаптованості капітальних благ обговорюється нижче, див. с. 470472.], З однієї сфери виробництва, щоб використовувати їх в іншій сфері, або направивши кошти, що відновлюють витрачені в ході виробничого процесу капітальні блага, на розширення певних галузей промисловості за рахунок інших галузей. У розвивається
 4. 6. Монопольні ціни
  кторого виробництва використовуються в тій мірі, наскільки дозволяють ціни на неспецифічні компліментарні чинники. Жодна частина наявного запасу не таїв від ринку, а гранична одиниця специфічного фактора виробництва не приносить ніякої граничної чистої виручки. Весь економічний процес налаштований на інтереси споживачів. Не існує конфлікту між інтересами покупців і
 5. 12. Обмеження на випуск в обіг інструментів, що не мають покриття
  хто поділяє цю впевненість і тому готовий мати справу з заступниками грошей як якби вони були грошима, клієнтами банкіра, банку, влади, що здійснюють їх емісію. Не має значення, чи діє емісійний центр відповідно до зразками поведінки, прийнятими в банківській справі. Розмінна монета, що випускається казначейством країни, так само є заступником грошей, хоча казначейство, як
 6. 4. Період виробництва, час очікування і період передбачливості
  хтось вирішив виміряти довжину періоду виробництва, витраченого на виготовлення наявних благ, то йому довелося б простежити їх історію до точки, у якій мала місце витрачання первинних факторів виробництва . Йому необхідно було б встановити, коли природні ресурси були вперше використані в процесах, які крім участі у виробництві інших товарів в кінцевому рахунку також внесли свій
 7. 7. Вплив негативної корисності праці на пропозицію праці
  ктом взаємодії незліченної кількості людей, що приймають участь в суспільному процесі ринку. Вони подібні тим масовим явищам, які слабо піддаються зміні під впливом окремого індивіда. Однак ми б погрішили проти істини, якби стали стверджувати, що голос окремого виборця не має ніякого впливу, так як для вирішення питання потрібні багато тисяч і навіть
 8. 6. Межі прав власності і проблеми зовнішніх витрат і зовнішньої економії
  ктов просто тому, що закони не дозволяють йому отримати всі вигоди, які можна з них витягти. Закони, що стосуються відповідальності та відшкодування завданих збитків, були і досі є в деяких відносинах недосконалими. У загальному випадку визнається принцип, що кожен відповідає за шкоду, що завдана його діями іншим людям. Проте існували лазівки, які законодавці не
 9. 3. Гармонія правильно розуміються інтересів
  ктов. У райських садах Едему панував безтурботний світ. Однак природа не породжує світ і добру волю. Характерною рисою природного стану є непримиренний конфлікт. Кожна особина суперником всіх інших особин. Засоби існування знаходяться в дефіциті і не забезпечують виживання всім. Конфлікти ніколи не можуть припинитися. Коли групі людей, що об'єдналися з метою розгромити
 10. 3. Обмежувальні заходи як привілей
    хто зацікавлений у збереженні обмежувальних заходів, знаходяться в меншості. У Руританию від скасування мита на шкіру може постраждати тільки невелика частка населення, що працює на шкіряних заводах. Переважна більшість це покупці шкіри та виробів зі шкіри, і вони б виграли від зниження цін на них. За межами Руританию постраждали б лише ті, хто зайнятий у галузях, які скорочуватимуться
© 2014-2022  epi.cc.ua