Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
Є. Н. Ведута. Стратегія та економічна політика держави, 2004 - перейти до змісту підручника

Короткі висновки

1. Система національного рахівництва (СНР), яка характеризує процеси виробництва благ і доходів, їх розподіл, перерозподіл і кінцеве споживання, застосовується державами для аналізу і планування своєї економічної діяльності. В основі принципів СНР, визначення її показників і методології прогнозування сценаріїв розвитку економіки на базі СНР лежить певна економічна доктрина, вибір якої залежить від стратегії держави і, в свою чергу, впливає на її трансформацію.
2. Якщо державі відводиться пасивна роль споглядання створених тенденцій розвитку («процес пішов»), то в моделях прогнозування, споруджуваних на базі СНР, відсутні керуючі параметри, що змінюють несприятливі тенденції розвитку. Для реалізації соціально ефективної стратегії потрібно імітаційна динамічна модель СНС, що враховує управляючі дії держави і цілі споживчого ринку.
3. При агрегування показників вироблених благ і послуг на мікрорівні в макроекономічні показники виникають проблеми виключення повторного рахунку і обгрунтування системи цін і податків. Визначальна роль у вирішенні цих проблем належить економічній доктрині, що лежить в основі СНР.
4. Відповідно до класичної політичної економії матеріальне виробництво відокремлюється від невиробничої сфери. Вважається, що національний дохід складається з надходжень, одержуваних у результаті виробництва матеріальних благ і послуг у поточному періоді. Функціонування галузей невиробничої сфери, результати праці якої приймають форму соціальних послуг, входить до витрат, що представляють собою феномен перерозподілу або використання національного доходу. Для виключення повторного рахунку за рахунку показників СНР і цін, достовірно виражають витрати, вводяться системні визначення проміжного і кінцевого продуктів, що враховують ієрархію простору і часу виробництва, а також зовнішніх і внутрішніх ресурсів. Оскільки жива праця завжди є зовнішнім ресурсом по відношенню до будь-якої виробничої системі, то він вважається єдиним фактором виробництва, визначальним кількісну міру вчорашніх витрат праці, упредметнених у виробничих фондах і добутих природних ресурсів в умовах їх відтворення. У цінах відтворення враховуються поточні, інвестиційні та податкові витрати виробників, що забезпечують функціонування невиробничої сфери. Критерієм їх якості є максимально достовірний облік всіх витрат по виробництву і реалізації матеріальних благ і послуг, знання яких необхідно для реалізації соціально ефективної стратегії розвитку.
5. У суб'єктивістської концепції корисності виробництво розуміється як виробництво «корисності». До складу національного доходу включаються нематеріальні послуги, при визначенні набору яких і їх оцінок використовується суб'єктивний критерій, що породжує труднощі для виключення повторного рахунку і використання цієї концепції для реалізації соціально ефективної стратегії держави. Ця концепція лежить в основі СНР ООН 1993 р., яка рекомендує застосовувати для оцінки товарів і послуг ринкові ціни, а якщо такі відсутні, то порахувати витрати.
6. У відповідності з цілями СНС використовуються ті чи інші класифікації інформації. При обліку у ВВП кінцевих товарів і послуг, вироблених резидентами, виникає повторний рахунок, оскільки кінцевий продукт того чи іншого резидента може бути проміжним продуктом з точки зору системного визначення кінцевого продукту держави. Тому при визначенні ВВП для цілей стратегічного планування більш правильно розуміти під ним обсяг кінцевого продукту матеріального виробництва в цілому. Для групування економічної інформації використовують секторальну класифікацію, одиницею якої є інституційна одиниця, і галузеву класифікації з одиницею класифікації - закладом для виділення основної та допоміжної діяльності підприємств з їх віднесенням до певних галузях за основним видом діяльності та урахуванням допоміжної діяльності у відповідних галузях. У розробках економіко-математичної моделі МОБ використовується поняття «чистої» галузі однорідних товарів і послуг, що пов'язано з труднощами його моделювання, витікаючими, насамперед, з проблем методологічного характеру. Для цілей стратегічного планування в основі класифікації має бути покладений інституційний принцип, що дозволяє чітко бачити потоки доходів і витрат інституційних одиниць.
7. При записи економічних операцій у СНР використовується принцип подвійного запису: кожна операція, маючи свого платника і одержувача, записується один раз як ресурси (Р) і один раз як використання (І). Такий спосіб запису операцій забезпечує для кожної групи операцій виконання балансу: ресурси=використанню (Р=І).
Їх номенклатура визначається стадіями відтворення ВВП. Виділяють наступні групи операцій: операції з товарами і послугами, пов'язані з виробництвом ВВП і його кінцевим використанням; операції утворення первинних доходів ВВП та їх перерозподілу; фінансові операції, які висловлюють зміни активів (використання коштів) і пасивів (ресурси або джерела коштів).
8. Рахунки використовуються для реєстрації економічних операцій, здійснюваних інституційними одиницями, і являють собою узагальнюючі числові характеристики джерел ресурсів (Р) та їх використання (І). У кожному рахунку сума записів у ресурсах дорівнює сумі записів у використанні (Р=І), що досягається за допомогою балансуючої або сальдової статті, показники якої розраховуються як І - Р, щоб сума записів у ресурсах дорівнювала сумі записів у використанні. Якщо статті рахунки формуються «за визначенням», то наявність балансової неув'язки показує наявність помилок.
9. Класифікація систем цін, що використовуються в СНС, тісно пов'язана з класифікацією податків і субсидій, що розглядаються як негативні податки, а також з урахуванням торгово-транспортних націнок. В основних цінах враховуються лише інші податки на виробництво, в цінах виробників додаються чисті податки на продукти, крім ПДВ і чистих податків на імпорт. Всі податки і торгово-транспортні націнки враховуються в цінах кінцевих покупців (кінцевого споживача). З визначення систем цін видно, що в СНР існують проблеми обліку в цінах податків на виробництво і торгово-транспортних націнок (ТТН).
10. За концепцією Хікса, конкретізуется в СНР ООН 1993 р., первинні доходи утворюються в результаті поточного виробництва ВВП (ВДВ) на економічній території даної країни, що не збігається з визначенням доходу в бухгалтерському обліку, що переслідує фіскальні цілі. У результаті первинного розподілу доходу утворюється валовий національний дохід (ВНД), що відрізняється від ВВП на сальдо первинних доходів, отриманих та переданих резидентами за кордон. В результаті їх перерозподілу за допомогою поточних трансфертів у грошовій формі (ТТ), куди входять податки на доходи і власність і т.д., визначаються наявні доходи і валовий національний наявний дохід (ВНРД), використовуваний для витрат на цілі кінцевого споживання і валового нагромадження . Різниця між розташовуваним доходом і витратами на споживання становить валові заощадження (НД). Перерозподіл, здійснюване за допомогою соціальних трансфертів, використовується для аналізу рівня життя. Джерелами фінансування капітальних витрат в рахунку операцій з капіталом є валове заощадження, сальдо капітальних трансфертів, переданих та отриманих від сектора «решти світу», (податки на капітал та інвестиційні субсидії, безоплатні передачі основних фондів, списання заборгованості за минулі роки та ін.), а також чисте запозичення.
11. У збалансованій світовій економіці сума сальдо платіжних балансів країн повинна дорівнювати нулю. Величезний дефіцит платіжного балансу США свідчить про величезний надлишку нічим не забезпечених доларів. Їх експорт в інші країни за завищеними відсотковими ставками в обмін на імпорт вироблених там кінцевих продуктів означає, по суті, передачу США трансфертів у натуральній формі від «решти світу». Повернення доларів на батьківщину і диспропорційність розвитку економіки США створюють там загрозу розгортання найглибшої кризи. Ліквідація причин, що породжують кризу, припускає перехід до стратегічного планування сталого розвитку економіки США.
12. Зважаючи на відсутність системного визначення показників, використовуваних при розрахунку ВВП, і єдиної бази для розрахунку поточних цін відтворення, виникають проблеми повторного рахунку і розбіжності в розрахунках ВВП трьома методами - виробничим методом, методом кінцевого використання і розподільчим методом. Вважається, що системна ув'язка розрахунків ВВП трьома методами досягається на базі використання МОБ.
13. Універсальна схема МОБ, що складається за концепції СНС ООН 1993 р. в розрізі 3-х квадрантів, має модифікації залежно від використовуваної системи цін і який із цього відображення в схемах податків на продукти та торгово-транспортних націнок. Аналіз схем МОБ в основних цінах або цінах виробників виявив проблему неузгодженості розрахунку загального обсягу ВВ як суми записів по рядках (використання) і як суми записів по стовпцях (ресурсів), оскільки суми по рядках характеризують ВВ в цінах кінцевих покупців, а суми по стовпцях - в основних цінах або цінах виробників. Неузгодженість показників зберігається і для схеми МОБ в цінах кінцевого покупця, оскільки вона складається лише на базі МОБ в основних цінах або цінах виробників.

14. Неузгодженість показників схеми МОБ долається при складанні схеми МСБ за концепцією класичної політичної економії. Перше принципова відмінність схем МСБ і МОБ полягає в тому, що в основі МСБ лежить секторальна класифікація інформації, що враховує ситуацію інституційну структуру економіки. У схемі МСБ виділяються 4 квадранта. У першому квадранті МСБ, як і в МОБ, по рядках представлені поставки виробників для цілей поточного виробничого споживання, у другому квадраті - напрями використання виробленого кінцевого продукту. На відміну від МОБ, в третьому квадранті виділені рядки, що характеризують джерела первинних доходів - імпортні ресурси, інвестиційні витрати виробників, оплата праці найманих працівників і частина валового прибутку підприємців, призначена для кінцевого споживання, а також інші податки на виробництво. Номери рядків третього квадранта збігаються з номерами стовпців другого квадранта, котрі характеризують їх використання. Рядки четвертого квадранта МСБ, розташованого під другим квадрантом, характеризують поставки імпортних ресурсів кінцевим споживачам і додані витрати невиробничої сфери, що фінансуються в результаті перерозподілу. Наявність за балансом останнього рядка, що характеризує сальдіруются прибутки або збитки, що розраховуються як різниця доходів і витрат, пояснюється відхиленнями цін, в яких визначені показники фактичного МСБ, від істинних цін відтворення.
15. Для ліквідації сальдової рядка здійснюється коригування показників фактичного МСБ. Її суть полягає у підвищенні цін на збиткову продукцію, що неминуче викличе, оскільки загальний обсяг ресурсів від цього не змінюється, зниження цін на високорентабельну. Головним параметром, що обмежує обсяги виробництва і визначальним кількісну міру всіх інших параметрів балансової моделі, є грошові доходи домашніх господарств, оскільки підвищення заробітної плати веде в тій же мірі до зростання цін. Тому при розрахунку поточних цін відтворення значення коригуючого коефіцієнта для рядка, що характеризує грошові доходи домашніх господарств, дорівнює 1. У результаті послідовної коригування цін забезпечується рівність ресурсів ВВ, як суми записів по рядках МСБ, і їх використання, як суми записів по стовпцях МСБ, і зникає рядок за балансом, що характеризує сальдову прибуток (дотації).
16. У схемі МСБ, розрахованого в поточних цінах відтворення, виконуються баланси зовнішньоекономічних зв'язків, джерел формування інвестицій та напрямів їх використання, балансу доходів і витрат населення та балансу доходів і витрат держави.
17. Користуючись термінологією СНС, поточні ціни відтворення, в яких розраховуються показники скоригованого МСБ, відповідають системі основних цін або цін виробників. У цінах кінцевих покупців враховуються додаткові витрати обігу (в т.ч. торгово-транспортні націнки), оплачувані кінцевими споживачами, які пропорційно розподіляються між цінами виробництва продуктів.
18. Дані МОБ та МСБ використовують для цілей економіко-математичного моделювання міжгалузевих зв'язків. При постановці статичної моделі МОБ виникає проблема існування зворотної матриці повних витрат. Ця проблема долається в статичній моделі МСБ завдяки ітеративному її побудови, що забезпечує послідовну (мультипликативную) ув'язку обсягів випуску з ресурсами, і наявності жорсткого обмеження щодо використання ресурсу праці, що дозволяє розрахувати поточні ціни відтворення і скорегувати вихідну інформацію балансу.
19. У рамках концепції МОБ і його економіко-математичного моделювання побудова динамічної системи, що враховує прямі і зворотні зв'язки в економіці, неможливо. Алгоритм складання динамічного МСБ враховує необхідність коригування вихідної інформації в МСБ і ітеративного узгодження розрахунків ефективного розподіл виробничих інвестицій для заміщення технологічних способів виробництва та оптимізації структури кінцевого споживання в напрямку, вказаному кінцевими споживачами.
20. Проведення розрахунків на базі динамічного МСБ, навіть за наявності значних помилок у вихідній інформації, дозволить уряду мати орієнтири для прийняття поточних рішень з виведення країни з кризи з урахуванням їх довгострокових наслідків та здійснювати інституційні перетворення в економіці, виходячи з необхідності реалізації соціально ефективної стратегії розвитку.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "Короткі висновки"
 1. РЕЗЮМЕ
    (Від франц. Resume) 1) короткий виклад суті написаного, сказаного або прочитаного; короткий висновок, заключний підсумок чого-небудь; 2) складений за певними правилами набір відомостей про претендента на
 2.  Короткий огляд кожного з одинадцяти патернів хвиль Елліотта
    Короткий огляд кожного з одинадцяти патернів хвиль
 3. КОРОТКОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
    зобов'язання, що погашаються (задовольняються) в короткий період (до 1
 4. Експозе
    (Summary) короткий виклад якогось документа і витяги з
 5. Експлікації
    1) короткий письмове супровід експозиції музею або виставки; 2) невелика частина опису, вибрана з великого
 6. ЛІТЕРАТУРА
    1. Короткий зовнішньоекономічний словник-довідник. М., МО., 1996, с. 102. 2. Зовнішньоекономічний бюлетень., 1996, N 1. 3. Правила ринку., М., МО.,
 7. Тема 1. Уніфікація національних податкових систем у світовій економіці
    Введення 1. Сутність і значення уніфікації національних податкових систем. 2. Напрями уніфікації національних податкових систем, їх коротка характеристика. 3. Уніфікація непрямого оподаткування (на прикладі країн-учасниць ЄС). Висновок Список використаних джерел У Запровадження визначається актуальність теми, мета і завдання роботи. У першому питанні необхідно розкрити
 8. Д. А. Шевчук, В. А. Шевчук. Макроекономіка: Конспект лекцій, 2009
    У курсі лекцій в короткій і доступній формі розглянуті всі основні питання, передбачені державним освітнім стандартом і навчальною програмою з дисципліни "Макроекономіка". Посібник являє собою своєрідний короткий конспект курсу. Його мета - допомогти студентам систематизувати навчальний матеріал, краще підготуватися до семінарських занять та іспитів. Завдяки формі
 9. ЛІТЕРАТУРА
    1. Внешнеэкономическийбюллетень. 1996, N. 1. 2. WorldInvestmentReport. 1996. U. N.. NYGen. 1996. 3.Краткая зовнішньоекономічний словник-довідник., С. 64,180. 4. Д.Д.Деніелс, Лі X. Радеба. Міжнародний бізнес., С. 140 -
 10. ВСТУП
    У перших розділах коротко викладаються деякі «прописні істини», безумовно, відомі фахівцям. Але згадки про них вимагає логіка викладу, обумовлена поставленою метою - прагненням вирішити проблему
 11. Колектив авторів. Шпаргалки по предмету «Макроекономіка», 2010

 12. ЛІТЕРАТУРА
    1. Короткий зовнішньоекономічний словник-довідник, с. 81. 2. Цивільний кодекс Російської Федерації. М., "Російська газета", 1994р., Жовтень. 3. Зовнішньоекономічний бюлетень, 1996, N 2. 4. Конвенція ООН про договори міжнародної купівлі-продажу товарів. Док / CONF, 97/18.An. 1. 5. Інкотермс. Див Збірник матеріалів з підприємництва та зовнішньоекономічної діяльності, Вип. 1, М.,
© 2014-2022  epi.cc.ua