Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

6. Кейнсіанська економічна теоріяі державний активізм 21


Ця глава завершує аналіз сукупного спроса.Определеніе та аналіз сукупного попиту складаючи-ють важливий внесок кейнсіанського економіческогоученія в макроекономічну теорію. Як фі-скельна, так і грошова політика, впливаючи на сово-Купний попит, самі можуть змінюватися відповідно
20 Зміна режиму податкових знижок для амортизаційних відрахувань мало особливе значення в скороченні витрат інвестування в1981 г , Деякі з цих податкових пільг було скасовано налоговымзаконодательством 1982
21 Терміном «активізм» в західній економіці називають політику актив-ного урядового втручання в економіку. (Прим. пер.)
Зі зміною попиту. Так, послідовники Кейнсаутверждалі, що в періоди спадів і недостаточногосовокупного попиту грошова і фіскальна експансії-оці покликані розширювати випуск продукції і уро-вень зайнятості, тоді як протягом бумів следуетпрібегать до жорсткіших заходів грошової і фі-скельної політики.
Крім самого Джона Мейнарда Кейнса (JohnMaynard Keynes) (1883-1946), чия велика книга «Загальна теорія зайнятості, відсотка і грошей» (TheGeneral Theory of Employment, Interest and Money), що побачила світ у 1936 р., зробила революцію вмакроекономіке, до числа провідних кейнсіанцевСША можна віднести багато найвідоміших вчених-них-макроекономістів. Серед них лауреати Нобе-Левскі премії Лоуренс Клейн (Lawrence Klein) ізПенсільванского університету, Франко Модільяні (Franco Modigliani) і Пол Самуельсон (Paul Samuel-son) з Массачусетського технологічного інстітутаі Джеймс Тобін (James Tobin) з Єльського універси-тету. У Сполучених Штатах ідеї кейнсіанствабилі надзвичайно популярні в післявоєнний пери-од і аж до 70-х років. Багато в чому це пояс-лось катастрофічним дією Великої депресії-ці. Було цілком зрозуміло, що більш розумне і ак-активне використання заходів грошової і фіскальнойполітікі в 30-х роках могло б запобігти багаторічних безробіття, втрати у випуску продукції, багато лиха як національного, так і індивіду-ального плану. І саме в силу цього кейнсіанскаяекономіческая теорія зберігає свою цінність.
Кейнсіанська теорія стала активним средствомекономіческой політики в 60-і роки. Тоді адміні-страції президентів Кеннеді і Джонсона в тече-ня декількох років проводили фіскальну політікустімулірованія економічного зростання, супроводжувалосяється ющуюся аналогічної грошовою політикою. Приня-то вважати, наприклад, що саме завдяки значним скорочення податків в 1964 р. вдалося ви-вести економіку зі спаду і досягти стану пів-ної зайнятості та навіть сверхзанятости. У той времяподобная економічна політика представляласькрайне ефективною та успішною. «Нова економі-чна теорія» (new economics), як її потім назва-чи, приділяла особливу увагу проведенню актівнойденежной і фіскальної політики з метою боротьби з економічними спадами і для досягнення високо-го рівня зайнятості.
Економісти, що працювали в ад-міністрації президента, чи не висловлювали жодних-чи-бо сумнівів з приводу можливості установленіяконтроля над економічною ситуацією.
Однак результати цієї політики були далекі отсовершенства Так, в 60-х роках кейнсіанської полі-тику вдалося скоротити безробіття з рівня почті6% в 1963 р. до всього лише 3,50% в 1969 р. Але одно-
тимчасово інфляція, яка в 1963 р. перебувала науровне приблизно 1%, поступово зростала і в1969 р. перевищила рівень 5%. Це наростання ін-фляции було, поза всяким сумнівом, результатом по-літики 60-х років, причому результатом дорогостоя-щим і труднопреодолімим. Це призвело до появле-нию серед економістів певного скептіцізмапо приводу ефективності активних заходів економічної політики 60-х років, а також цінності кейн-сіанской економічної теорії взагалі.
Тут ми стикаємося з основним предметомдіскуссій: найпростіший кейнсіанський аналіз исхо-дит з припущення, що рівень цін в економі-ці є заданим Те ж саме вважали до сихпор і ми. У цьому випадку фіскально-грошова полі-тика, що викликає зростання сукупних витрат, всегдаувелічівает і попит на товари. І якщо в економікесуществует безробіття і ціни є постійн-ними, то зростання сукупного попиту приведе до збіль-шення випуску продукції і рівня зайнятості.
Однак що буде відбуватися в ситуації, когдаекономіка знаходиться в стані, близькому до пів-ної зайнятості? У цьому випадку заходи грошової ек-спансіі не зможуть викликати велике зростання виробниц-ства, оскільки в економіці вже задіяні по-шануй всі ресурси. Тоді застосування подібної полі-тики призведе, найімовірніше, до зростання цін і акти-візує інфляційні процеси, як це і случи-лось в кінці 60-х років. Таким чином, очевидно, що наступним необхідним кроком у развитиимакроэкономической теорії є безпосереднім-ственное включення в аналіз можливості зраді-ний рівня цін, іншими словами, рассмотреніеінфляціі. Ці питання будуть предметом вніманіядвух наступних глав.
ДЕРЖАВНИЙ активізму І ТОНКАЯНАСТРОЙКА. Економісти і політики, скептичний-скі налаштовані з приводу можливості вико-вання заходів фіскально-грошової політики для під-тримання повної зайнятості в економіці, вказуючи-ють не тільки на те, що у найпростішому кейнсіансько-ському аналізі була випущена з уваги інфляція. Онівообще висловлюють сумніви в тому, що последствіяпрімененія активної економічної політики до-статочно передбачувані для того, щоб бути поліз-ними в справі стабілізації економіки.
Якщо уряд сьогодні скорочує податку збільшує масу грошей в обігу, то длятого, щоб відбулася очікувана реакція з сто-ку сукупного попиту, потрібні місяці. Од-нако за цей час подібні зміни в еконо-чеський політиці здатні викликати і ряд небажаних наслідків.
Припустимо, наприклад, чтоекономіка досягла нижньої точки спаду і незабаром
повинен початися підйом Навіть якщо правітельствоне буде робити будь-яких спеціальнихусілій, підйом все одно настане. Припустимо, пра-вительство вирішує скоротити податки і увелічітьоб'ем грошової маси. Через шість місяців, ко-ли ця політика нарешті дасть результати, на кото-які розраховував уряд, ці результатиускорят розвиток економіки понад необходімогоуровня і, ймовірно, викличуть посилення інфляційно-го тиску.
Керівництво економікою, в якій політікапріносіт результати з деяким запізненням, схожа на керування автомобілем, колеса которо-го повертаються лише через кілька секундпосле повороту керма. На вибоїстій дорозі возника-ет спокуса повертати кермо щоразу, кактолько на очі потрапляє вибоїна. Ваш автомо-біль, проте, може відреагувати лише після того, коли яма залишилася позаду. Все закінчиться, по-пер-вих, ударом від зіткнення з перешкодою і, по-друге, попаданням в кювет. Тому критики ак-тивної грошової і фіскальної політики вважають, що краще триматися середини дороги, вести махай-ну повільно, змирившись з їздою по вибоїнах какнаілучшім з усіх доступних варіантів.
Проте дискусія про потенційні мож-ливість використання активної фіскально-де-ніжною політики триває. Головні суперечки ве-дутся з приводу того, чи повинна ця політика під-Вергал постійному коригуванню, з тим чтобиудержівать економіку якомога ближче до перебуваючи-нию повної зайнятості з низькими темпами інфля-ції. Однак сама можливість експансії в разі, якщо економіка небудь знову опиниться в відбутися у-янии глибокої депресії, практично не піддав-ється сумніву.
| Досвід останніх 50 років показує, що представ-ленний в цій главі аналіз фіскально-грошової по-літики досить добре описує воздействіеетой політики на випуск продукції та його структуру.Однако зміну сукупного попиту - це ще невсі Необхідно розглянути, чим визначається нетільки рівень випуску продукції, але і уровеньцен. Для того щоб зробити це, нам необхідна мо-дель, що включає як сукупний попит, которийми вивчали досі, так і сукупна пропозицію. Саме пропозиція і попит в їх взаємодій-наслідком і визначають обсяг випуску продукції іуровень цін. Аналіз проблеми, представлений в гл.30-31, розширює макроекономічну теорію, включаючи в неї механізм визначення випуску про-дукції і рівня цін, і тим самим підводить нас кболее повного розуміння поведінки економіки.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 6. Кейнсіанська економічна теоріяі державний активізм 21 "
 1. Словник термінів
  економічне явище, при якому частина економічно активного населення не зайнята у виробництві товарів і послуг. У реальному економічному житті безробіття - це перевищення пропозиції праці (обсягу робочої сили) над попитом на працю (кількістю робочих місць). ^ Бреттон-Вудська валютна система - світова валютна система, при якій долар США, а також англійський фунт стерлінгів хоча і в
 2. 3. Мінімальні ставки заробітної плати
  кейнсіанської стратагеми в 30-х роках див. с. 742743.]. Однак успіх цього хитрого плану зажадає неправдоподібною ступеня невігластва і дурості з боку найманих робітників. До тих пір, поки робітники вважають, що мінімальні ставки заробітної плати їм вигідні, вони не дозволять себе обдурити подібними спритними трюками. На практиці всі механізми так званої політики повної зайнятості в кінцевому
 3. Предмет макроекономіки
  кейнсіанська революція »і з'явилася кейнсіанська макроекономічна модель, або кейнсіанський підхід, на противагу традиційному, єдино що існував до того часу класичному підходу до вивчення економічних явищ, тобто мікроекономічному аналізу (класична модель). На відміну від мікроекономіки, яка вивчає економічну поведінку окремих господарюючих суб'єктів
 4. Кейнсіанська макроекономічна модель
  кейнсіанської революції ». Справедливості заради необхідно відзначити, що неспроможність положень класичної школи полягала не в тому, що її представники в принципі приходили до неправильних висновків, а в тому, що їхні висновки розроблялися в ХIX ст. і положення класичної моделі відображали економічну ситуацію того часу, тобто епохи досконалої конкуренції. Однак вони вже не
 5. Концепції державного бюджету
  кейнсіанських рецептів регулювання економіки проблема хронічного дефіциту державного бюджету до середини 1970-х рр.. увійшла до числа основних макроекономічних проблем, що послужило однією з причин посилення інфляційних
 6. 3. Стан економічної теорії на межі третього тисячоліття
  кейнсіанська; - марксистське; - інституційно-соціологічне. Неокласика Неокласичний напрям формулює суб'єктивну теорію вартості (на відміну від трудової теорії вартості в класичній політекономії) і теорію рівноваги. Економічне господарство розглядається представниками цього напрямку як сукупність мікроекономічних агентів, бажаючих отримати
 7. Кейнсианство
  кейнсіанської революцією в політичній економії ». Разом з тим ряд теоретичних положень Кейнс запозичив з арсеналу класичної політичної економії А. Сміта і Д. Рікардо, а також з економічної теорії марксизму (зокрема, з марксистської теорії відтворення), що дало привід для твердження про можливість «перекинути міст» між кейнсианством і марксизмом. Головною ключовою
 8. 1. Необхідність державного втручання в економіку
  кейнсіанської школи - прихильники неокласичної теорії - виходять з постулату про тенденції капіталістичної економіки до рівноваги, стійкості і стабільності. Вони стверджують, що ринок і конкуренція, гнучкість цін - кращі механізми встановлення економічної рівноваги. На рубежі 70 - 80-х років кейнсіанська теорія і заснована на ній політика зазнали критики з боку неоконсервативного
 9. 4. Розподіл доходів. Нерівність
  кейнсіанська концепція, яка доводить, що нерівність послаблює попит на споживчі товари, стримує економічне зростання. Перерозподіл доходів здійснюється у вигляді передачі грошей багатими бідним - це вертикальне перерозподіл доходів. Перерозподіл доходів через держбюджет в рамках окремих соціальних груп показує, що ці групи (наприклад, «клас трудящих») самі
 10. 2. Економічна нестабільність і безробіття
  кейнсіанської школи коротко можна звести до наступного: - при даному рівні інвестицій і грошової заробітної плати економічна система в будь-якому короткостроковому періоді може перебувати в стані стійкої рівноваги при неповній зайнятості, що означає можливість існування вимушеного безробіття; - основні параметри зайнятості (фактичний рівень зайнятості та безробіття, попит на
© 2014-2022  epi.cc.ua