Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
М. А. Сажина, Г. Г. Чибриков. Економічна теорія. Підручник для вузів, 2007 - перейти до змісту підручника

§ 3. Інституційні моделі ринку праці в сучасному світі

Експерти ООН виділяють, принаймні, чотири основні інституційні моделі ринку праці.
Японська модель характеризується: а) обмеженою про-; | тривалістю
страхування по безробіттю (до 30 тижнів) і '* відсутністю національної
системи допомоги безробітним; б) високоцентралізованій системою встановлення
заробітної плати, що формується у ході весняних наступів трудящих (профспілки
охоплюють тільки 25% робітників); в) довічної зайнятістю; г) високим рівнем
кваліфікації працівників.
П. Для американської моделі характерні такі основні риси: а) щодо
жорстка система надання допомоги з безробіття з найкоротшим періодом
страхування з безробіття. Середнє допомогу з безробіття (щотижневе) f;
одно 180 дол, що становить 36% щотижневої заробітної? | Плати. Середня
тривалість отримання допомоги по без-|! ' безробіттю дорівнює 15,9 тижні. У той
же час середня продовж-р ність безробіття - 18,8 тижні. У США
обмежується * г допомогу сім'ям безробітних; б) встановлення мінімальної
заробітної плати на федеральному рівні. Вона відносно низька порівняно зі
середньою заробітною платою; в) досить обмежена практика ведення колективних
переговорів і низька частка працівників, організованих у профспілки. У 1983 р.
члени профспілок становили 'всього 20,1% робочої сили США. У 1994 р. ця частка
впала до 15,5%; г) обмеження регулювання трудових відносин завданням
надання рівних можливостей учасникам ринку; д) висока кваліфікація
робочої сили.
III. Модель Європейського союзу характеризується наступними особливостями: а)
щодо щедрою системою допомоги з безробіття. Вони становлять 60-70%
заробітної плати низькокваліфікованої робітника. Допомоги надаються на
термін у 12-30 місяців, б) мінімальна заробітна плата встановлена на рівні
Європейського союзу; в) ступінь участі працівників у профспілках зменшилася у
всіх європейських країнах, особливо у Франції, Голландії, Іспанії та
Великобританії, але ще залишається високою в Бельгії, Данії, Німеччини та Італії на
рівні, близькому до початку 70-х років; г) трудове законодавство виходить далеко
за межі забезпечення статусу рівних можливостей.
Регулюються I робочі години,
наймання і звільнення; д) рівень кваліфікації значи-; -. тельно нижче, ніж у Японії
і США. *
Європейська модель високих посібників з безробіття, регу-'лирования зайнятості та
заробітної плати сприяє високо-го рівня зареєстрованих безробітних і
низькому рівню; плинності робочої сили. Ця модель має тенденцію до високо-'
му рівню безробіття серед молоді та жінок, а також' - - - довгостроковій
безробіття.
Скандинавська модель (Норвегія, Швеція і Фінляндія) від-
| личается: а) найбільш щедрими умовами надання допомог
I по безробіттю; б) потужним профспілковим рухом; в) централі-
I позіхали механізму визначення заробітної плати через колектив-
I тивні переговори. Це особливо характерно для Швеції.
| Англія, Ірландія і Данія є країнами з найбільш
\ ліберальними правилами закриття підприємств і звільнення
| працівників. У Португалії, Іспанії, Італії та Греції подібні
| правила носять жорсткий і дорогий характер.
I Так, в Англії фірма за 90 днів повідомляє працівника про
I звільнення, попередньо проконсультувавшись з профспілковим-
I юзом. Розмір вихідної допомоги досить малий: для большинст-
I 'ва звільнених воно нараховується із розрахунку тижневої заробітної
I плати за останній рік роботи на підприємстві.
К В Іспанії працівникові, що звільняється фірма змушена виплачувати півторамісячну заробітну плату за кожен пророблений рік. Факт
звільнення повинен бути затверджений Міністерством праці.
Р В Португалії закони зробили звільнення майже невозмож-I вими, за винятком
випадків серйозного порушення трудової I дисципліни. Роботодавець, звільняючий
службовця всупереч I його бажанням, повинен виплачувати місячну заробітну плату I
за кожен пророблений рік.
I Державне регулювання зайнятості не зводиться тільки I до страхування по
безробіттю, правилам закриття підприємств I і звільнення працівників. Усі
більшого значення набувають до такі напрями діяльності держави в цій
області, I як підготовка і перепідготовка кадрів, субсидування про-I
мисловості, організація необхідних громадських робіт 1 (наприклад,
вдосконалення галузей інфраструктури, будів-| ительство доріг, тунелів і т.

д.), регулювання тривалістю- i ності трудової діяльності, робочого тижня і
робочого дня. I Проте зайнятість регулюється не тільки державного-I вом,
але і ринком. Тому невизначеність ситуації з зайнято-I стю зберігається.
I У Росії досвід регулювання ринку праці ще дуже малий. У Ьстране створена
Федеральна служба працевлаштування та Дер-
- шарственний фонд зайнятості, основна частина коштів якого "витрачається на
виплату допомог з безробіття. розробляючи-Іются заходи щодо створення нових робочих
місць. У країні слабо іразвітія сфера послуг, величезний дефіцит робочої сили сущест-
гвует в сільському господарстві, потребує в додатковому припливу-i ке робочої сили
виробництво предметів споживання. Однак s переорієнтація потоків зайнятості
є вкрай складним і болючим процесом. Для реалізації програм
навчання та? перенавчання безробітних потрібні великі кошти. Одним i з
найважливіших напрямків боротьби з безробіттям є стимулювання розвитку
дрібного приватного підприємництва. Безробіття, що перевищує норму повної зайнятості, завдає величезний економічний
і соціальний збиток. Недовикористання частини робочої сили веде до
недовироблення ВНП. У результаті відбувається розрив між реально виробленим
і потенційним ВНП, який міг бути вироблений при забезпеченні повної
зайнятості. Чим вище норма безробіття, тим більше разів-, рив між реально
виробленим і потенційним ВНП. |
Американський економіст А. Окун розрахував відношення між / нормою безробіття і
втратою ВНП. Закон А. Окуна говорить: ка-* ждий відсоток, на який норма
безробіття перевищує норму повної зайнятості, обертається втратою ВНП на 2,5%.
Крім економічних втрат, безробіття чинить негативний вплив на
працівника. Безробіття означає втрату кваліфікації, втрату почуття
самоповаги, падіння моралі, розпад сімей. Ось чому державне
регулювання зайнятості має виключно важливе значення.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "§ 3. Інституційні моделі ринку праці в сучасному світі "
 1. ТЕМА 6. Ринок праці та особливості його становлення в перехідній економіці
  модель попиту на працю. 2. Пропозиція праці: прийняття рішення про зайнятість. 3. Ринки праці з недосконалою конкуренцією. 4. Особливості ринку праці в перехідній економіці. 5. Формування інститутів ринку праці в перехідній економіці: проблеми і протиріччя 6. Інфляція і безробіття 7. Державна політика на ринку праці. Програмна анотація. Економіко -теоретичні моделі
 2. Терміни і поняття
  інституційно-соціологічна, гнучкого
 3. Особливості ринкових інститутів у перехідній економіці
  інституційна неповнота (інституціональні лакуни), тобто відсутність або вкрай слабкий розвиток деяких важливих інститутів ринку. У Росії такий лакуною є відсутність купівлі-продажу землі, що не дозволяє використовувати її в якості застави і перешкоджає залученню кредитів та інвестицій в сільське господарство. Інший інституційної лакуною, характерною для всіх країн з перехідною
 4. 18.5. Інституційна структура внутрішніх ринків
  інституційної, організаційною структурою, характером взаємин контрагентів. Інституційна структура ринків, тобто сукупність господарюючих суб'єктів, має галузевий, розмірний і соціальний аспекти. Найбільше значення має розмірна структура, яка формується в результаті концентрації та спеціалізації виробництва. Вона характеризується певним співвідношенням підприємств
 5. 4. Інституційно-соціологічний підхід. Представники інституціоналізму (Т. Веблен, Дж. Данлоп, Дж
  інституційних реформ. Для них характерний відхід від концентрації уваги тільки на макроекономічному аналізі та здійснена спроба пояснити наявні на ринку праці невідповідності особливостями соціальних, професійних , галузевих, статевовікових, етнічних та інших відмінностей в структурі робочої сили і відповідних їм рівнів заробітної
 6. Запитання для самоперевірки
  ринку праці? 2. Які основні концепції ринку праці в західній економічній науці? 3. В якому напрямку еволюціонує сучасний ринок праці? 4. Що таке сегментація ринку праці? 5. Що показує крива Філліпса? 6. Яка сучасна галузева та професійно-кваліфікаційна структура робочої сили? 7. Що в економічній статистиці розуміється під безробіттям? 8.
 7. 27.5. Інституційна структура внутрішніх ринків
  Інституційна структура внутрішніх ринків країн, що розвиваються має свої відмінні риси і значні особливості
 8. ТЕМА 8. Аграрні відносини і аграрна реформа в перехідній економіці
  моделі. Аграрний протекціонізм: оцінка ступеня відкритості аграрного ринку Росії. Економіко-правові основи реструктурування агросфери. Про-ект нового земельного Кодексу РФ. Особливості аграрних перетворень в Ростовській області. Рівень і перспективи державної підтримки сільського госпо-дарства в перехідній економіці. Механізм реорганізації колгоспів і радгоспів. Особливості
 9. Запитання для самоперевірки
  моделі ви знаєте? 2 . Охарактеризуйте особливості та функції ринку праці. 3. Які критерії лежать в основі класифікації ринку праці? 4. Опишіть механізм функціонування ринку праці та його елементи. 5. Як ви розумієте ефект доходу і ефект заміщення? 6. Як виникає рівновага на ринку праці? 7. Що таке зайнятість і які її види ви знаєте? 8. У чому сутність заробітної
 10. Запитання для самоперевірки
  моделі ви знаєте? 2. Охарактеризуйте особливості та функції ринку праці. 3. Які критерії лежать в основі класифікації ринку праці? 4. Опишіть механізм функціонування ринку праці та його елементи. 5. Як ви розумієте ефект доходу і ефект заміщення? 6. Як виникає рівновага на ринку праці? 7. Що таке зайнятість і які її види ви знаєте? 8. У чому сутність заробітної
 11. Система ринків
  моделі ринку ", орієнтир-ванні на основну проблему ринкової економіки - конкурентну взаємодію її учасників: 1) чиста конкуренція; 2) чиста монополія, 3) монополістична конкуренція, 4) олігополія. Їх можна інтегрувати за принципом "економічних свобод" агентів ринку. При цьому розрізняють: - ринок досконалої конкуренції (перша модель ринку); - ринок недосконалої конкуренції
 12. Глава 7. Революція готової моделі
  моделі. І все ж, вплив революції готової моделі на американський малий бізнес, і її наслідки в майбутньому, настільки ж глибокі, як і вплив описаних вище революцій. Справа в тому, що революція готової моделі є потужним механізмом побудови бізнесу, здатним перетворити будь-яке мале підприємство - насправді, будь-яке підприємство, незалежно від його розміру - перетворити хаос і
 13. 3. Інституційні перетворення (створення основ ринкової економіки)
  інституційними перетвореннями розуміється зміна формальних і неформальних умов господарської діяльності. Ця система заходів включає перш за все розробку і застосування законодавства, відповідного ринкових умов господарювання. До інституціональним перетворенням зазвичай відносять зміну відносин власності (створення приватного сектора), формування нових організацій і
 14. Висновки
  інституційно-соціологічний, а також концепція гнучкого ринку. 14. Сучасна ситуація на ринку праці в Росії характеризується існуванням значних диспропорцій у структурі зайнятості, у рівні заробітної плати і деформацією мотиваційного механізму трудової
 15. 5. Моделі зайнятості
  моделях, кожна з яких вимагає свого механізму регулювання ринку
© 2014-2022  epi.cc.ua