Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
І.А. Марчева. Страхування, 2012 - перейти до змісту підручника

2.3. Договір страхування


Основнымюридическимдокументом, регулірующімправовие
взаємовідносини учасників страхування, є договір страхування з
доданими правилами (умовами) страхування. За цими документами
страховик зобов'язується при настанні страхового випадку здійснити страхову
виплату страхувальнику або іншій особі, на користь якої укладено договір
(застрахованій, третій особі, вигодонабувачу), а страхувальник -
сплатити страховий внесок (страхову премію) у встановлений термін.
В кінці договору в обов'язковому порядку зазначаються реквізити сторін.
Договір підписується керівником страхової компанії і скріплюється
круглою печаткою страхової організації. Відповідно до Закону Російської
Федерації «Про організацію страхової справи в Російській Федерації» Типові
правила добровільного страхування, що визначають загальні умови і порядок
його проведення, встановлюються органом страхового нагляду. Конкретні
умови страхування розробляються страховиком.
Форма договору страхування - письмова, причому її недотримання, по
загальним правилом, тягне недійсність договору (п. 1 ст. 940 ГК РФ). Це не
відноситься до договору обов'язкового державного страхування (ст. 969 ГК
РФ). Страховик при укладанні договору страхування має право застосовувати
розроблені ним або об'єднанням страховиків стандартні форми
договору (страхового полісу) з окремих видів страхування (ст. 940 ГК РФ).
Договір страхування набирає чинності з моменту сплати страхувальником
першого страхового внеску. Факт укладання договору страхування
засвідчується страховим свідоцтвом (полісом, сертифікатом) з
додатком правил страхування. Страхове свідоцтво (поліс, сертифікат)
повинен містити:
найменування документа;
найменування, юридичну адресу та банківські реквізити страховика;
прізвище, ім'я, по батькові або найменування страхувальника та його адресу;
вказівку об'єкта страхування;
розмір страхової суми;
вказівку страхового ризику (страхової події);
розмір страхового внеску, строки і порядок його внесення;
термін дії договору;
порядок зміни та припинення договору;
інші умови за згодою сторін, у тому числі доповнення до
правилам страхування чи виключення з них.

Страховик при укладанні договору страхування має право провести огляд
майна, що підлягає страхуванню, а при необхідності - призначити
експертизу для встановлення його дійсної вартості. При укладенні
договору особистого страхування він має право запропонувати і обстеження особи,
підлягає страхуванню, для оцінки фактичного стану його здоров'я.
Страхувальник при укладанні договору страхування зобов'язаний повідомити
страховику відомі йому обставини, істотні для визначення
ймовірності настання страхового випадку, розмір можливих збитків від його
настання (страхового ризику), якщо це невідомо і не може бути відомо
страховикові. У договорі також має бути повідомлено про всі укладені
або укладених договорах страхування даного об'єкта. Якщо після
укладення договору страхування буде встановлено, що страхувальник повідомив
страховика завідомо неправдиві відомості, то останній має право вимагати
признаниядоговоранедействительнымипримененияпоследствий,
Передбачених пп. 1,2 ст. 179 ГК РФ.
При страхуванні майна страхова сума не може перевищувати його
дійсної вартості на момент укладення договору (страхової
вартості). Сторони не можуть оспорювати страхову вартість майна,
визначену в договорі страхування, за винятком випадків, коли
страховик доведе, що був навмисно введений в оману страхувальником.
Якщо страхова сума, визначена договором, перевищує страхову вартість
майна, договір є недійсним за законом в тій її частині, яка
перевищує дійсну вартість майна на момент укладення
договору. Перевищення загальної страхової суми над страховою вартістю
допускається лише в тому випадку, якщо майно або підприємницький ризик
застраховані від різних страхових ризиків як по одному, так і по окремих
договорами страхування, у тому числі з різними страховиками (ст. 952 ГК РФ).
Страхове відшкодування не може перевищувати розміри прямого збитку
застрахованому майну страхувальника або третьої особи при страховому
випадку, якщо договором страхування не передбачена його виплата в
певній сумі.
У тому випадку, коли страхова сума нижча страхової
стоимостиимущества,размерстраховоговозмещениясокращается
Пропорційно відношенню страхової суми до страхової вартості
майна, якщо умовами договору страхування не передбачено інше.
Коли страхувальник уклав договори страхування майна з
кількома страховиками на суму, що перевищує в цілому
страхову вартість майна (подвійне страхування) , страхове відшкодування,
отримувану ним від усіх страховиків із страхування цього майна, не може
перевищувати його страхової вартості. При цьому кожен із страховиків
виплачує страхове відшкодування в розмірі, пропорційному відношенню
страхової суми за укладеним ним договором до загальної суми за всіма
укладеним цим страхувальником договорами страхування зазначеного майна.
До істотних умов угоди при укладанні договору страхування
майна відноситься також угоду про термін дії договору.
Договір страхування припиняє свою дію, якщо: 1) страхувальник не
сплатив страховий внесок в обумовленому в договорі розмірі та строки; 2) сторони
виконали свої зобов'язання в повному обсязі; 3) термін договору закінчився; 4) суд
визнав договір недійсним з моменту його укладення; 5) сторони
дійшли обопільної згоди про розірвання договору страхування (наприклад,
при форс-мажорних обставинах); 6) страхувальник приховав або спотворив
відомості, що мають істотне значення для визначення ступеня ризику по
договором і т.д. Договір страхування може бути припинений достроково за
підстав, зазначених у ст. 958 Цивільного кодексу РФ, а також в силу інших
юридичних подій: реорганізація, ліквідація або банкрутство і т.п. однієї
зі сторін. Дострокове припинення договору страхування обумовлює
різні правові дії з повернення премії залежно від того, хто
ініціює розірвання договору страхування.
Література по темі:
[56, c.268-305]
[62, 29-61]
[63]
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "2.3. Договір страхування"
 1. 54. Страхування нерухомості
  договору майнового страхування. Договір укладається між громадянином чи юридичною особою (страхувальником) та страховою організацією (страховиком). Як страховиків виступають юридичні особи, створені для здійснення страхування, перестрахування і отримали ліцензії у встановленому законодавством порядку. Договір майнового страхування - це угода між
 2. Питання 80. Статистика страхування. Статистика соціального страхування
  договір по страхуванню зі страховою організацією, називається страхувальником. Страхова організація, що укладає договір зі страхування зі страхувальником, називається страховиком. Страховим випадком називається ризикова ситуація, зазначена в договорі страхування між страховиком і страхувальником. Основними завданнями статистики страхування є: 1) характеристика функціонування системи
 3. 1.1. Основні поняття
  договір страхування або є страхувальником в силу Закону Російської Федерації «Про організацію страхової справи в Російській
 4. 29. СТРАХУВАННЯ І ЙОГО ФУНКЦІЇ
  договору між страховиком і страхувальником. Для здійснення виплат повинен настати саме страховий випадок як наслідок існуючого страхового ризику. Страховий ризик - це певна подія, на випадок настання якого і здійснюється страхування. Подія, що розглядається в якості страхового ризику, повинно мати ознаки ймовірності та випадковості його настання.
 5. Хедж
  договору
 6. Регулювання трудових відносин в Росії
  договори і угоди »від 11 березня 1992 У ньому регламентуються основні правила ведення колективних переговорів, порядок укладання колективних договорів і угод, тобто документів, що регулюють відносини між роботодавцями та найманими працівниками. Закон вперше в Росії визнав право роботодавця та працівників самостійно визначати зміст колективного договору. Зазвичай
 7. Стаття 39. Фонди добровільного страхування вкладів
  страхування вкладів для забезпечення повернення вкладів і виплати доходів по них. Фонди добровільного страхування внесків створюються як некомерційні організації. Число банків - засновників фонду добровільного страхування вкладів має бути не менше п'яти з сукупним статутним капіталом не менше 20-кратного мінімального розміру статутного капіталу, встановленого Банком Росії для банків на дату
 8. Додаток 3 Перелік обов'язків експортера (А) та імпортера (В) при різних базисних умовах контракту
  договором А. 2. Ліцензії, дозволи та інші формальності А.З. Договір перевезення і страхування О. 4. Поставка А. 5. Перехід ризиків А. 6. Розподіл видатків А.7. Оповіщення покупця А.8. Докази поставки, транспортні документи А.9. Перевірка, упаковка, маркування А. 10. Інші обов'язки Імпортер (В) B.1. Сплата ціни В.2. Ліцензії, дозволи та інші
 9. І.А. Марчева. Страхування, 2012

 10. Податкові ставки
  договорами добровільного страхування в частині перевищення розмірів, отриманих у вигляді страхових виплат за договорами, укладеними на термін менше п'яти років, якщо суми страхових виплат перевищують суми внесених фізичними особами страхових внесків, збільшених на суму, розраховану виходячи із ставки рефінансування ЦБ РФ на дату укладення зазначених договорів. У разі дострокового
 11. 2.3. Федеральні внески до фондів соціального страхування
  страхування в США забезпечують функціонування федеральної системи пенсійного забезпечення по старості та системи страхування по безробіттю, діючої як на рівні федерації, так і на рівні штатів. Внески на соціальне страхування по старості вносяться працівниками та роботодавцями в рівних частках. Ставка внесків на соціальне забезпечення становить 6,2% від суми оплати праці, на безкоштовну
 12. Тому деякі економісти стверджують, що страхування з безробіття збільшує можливості економіки в
  договорів або страхування з безработ-це, результатиего діяльності відображаються на природному рівні
 13. Питання 81. Статистика особистого і майнового страхування
  договору погашає свої зобов'язання перед страховиком і договір надалі діє без сплати подальших внесків. При використанні річної тарифної ставки погашення фінансових зобов'язань страхувальника перед страховиком або внески здійснюються один раз на рік. Мета майнового страхування полягає у відшкодуванні шкоди, заподіяної господарству і особистому майну громадян у
 14. Стаття 610. Термін договору оренди
  договором. 3. Законом можуть встановлюватися максимальні (граничні) строки договору для окремих видів оренди, а також для оренди окремих видів
© 2014-2022  epi.cc.ua