Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
Л.І. Абалкін. Курс перехідної економіки, 1997 - перейти до змісту підручника

4.1.1. Основні умови сталого економічного зростання


Базою сталого розвитку суспільства є природно-гуманітарний синтез людини і природи. Інтелект людини, її розум, моральне ставлення до природи і суспільства виступають вирішальними факторами прогресу світової цивілізації, і зокрема фактором економічного зростання в постіндустріальному суспільстві.
Центральне місце в теорії сталого розвитку займає нове розуміння прогресу як зростання запасу стійкості еволюціонують систем по відношенню до зовнішніх впливів.
При сталому розвитку система внутрішньо равновесна (але неравновесна по відношенню до навколишнього середовища) - процеси синтезу і розкладання в ній збалансовані, і тому вона підпорядковується відомим принципом стійкості Ле-Шательє: при зовнішніх впливах система відповідає компенсирующими процесами. Прогрес відбувається на основі еволюції найбільш розвинених елементів системи, що становлять лише малу її частина, і тому не порушує загальної рівноваги в ній. Він здійснюється шляхом відкриття еволюційно найбільш «просунутими» суб'єктами системи (по-

популяції, екосистеми, суспільства, біосфери) нового ресурсу і подальшого його освоєння всіма суб'єктами. Тільки на такій основі можливе розвиток без криз і катастроф.
Одне з центральних місць в концепції сталого розвитку займає положення про биосферной функції людини, усвідомлення людством необхідності зміни свого ставлення до природи. Стійкість біосфери визначатиметься тим, наскільки людство зможе подолати егоцентризм, узгодити свій шлях з законами розвитку природи. Якщо антропогенні фактори регресу виявляться переважаючими над законами розвитку, то це загрожує загибеллю не тільки цивілізації, але і людині.
Людина повинна перейти на відносини кооперації і співтворчості з біосферою, віддаючи їй стільки ж, скільки їм у неї береться, інакше неминуча загибель біосфери і людини. Таке співтворчість передбачає включення людської діяльності в природні біогеохімічні цикли через екохозяйств і, зокрема, через лісівництво, рибництво, адаптивні зерноводство і тваринництво та ін

Особливо сильно негативний вплив людини проявилося на індустріальному етапі розвитку, який пов'язаний з величезним збільшенням використання енергії. Але індустріальний етап створив комплексну механізацію, а потім і автоматизацію виробництва, які сприяли підвищенню рівня і якості життя, зміни суспільних відносин і т.д.
На постіндустріальному етапі, характеризующемся більш сучасними технологіями, високим рівнем і якістю життя, протиріччя між різними соціальними групами населення пом'якшуються, відбуваються глибокі інституційні зміни. Трансформуються відносини власності, змінюються співвідношення між економічними і соціальними факторами економічного зростання. Зростає роль людського капіталу, інтелекту, моральності в відношенні людей один до одного і до природи. Зменшуються і витрати енергії на одиницю суспільного продукту, відбувається перехід від переважно екстенсивного до переважно інтенсивного типу відтворення.
І проте саме в цей період загострюється сучасний глобальна екологічна криза, який пов'язаний з тим, що людина порушила основна умова стійкості - реалізацію досягнень наукового прогресу на тлі равновесности біосфери в цілому, зокрема, людство вже наближається до межі допустимого використання енергії природних джерел.
Подальший прогресивний сталий розвиток людства неможливо без социоприродного компромісу, який передбачає
пріоритет громадянської злагоди у вирішенні загальнолюдських проблем. Сталий розвиток може бути досягнуто лише при. зміні системи ціннісних орієнтації людини, мотивів трудової і підприємницької діяльності, світоглядних установок. І такі зміни вже починають відбуватися. Наприклад, зростає роль національних та міждержавних програм вирішення глобальних проблем людства: по захисту озонового шару Землі, збереження біорізноманіття, створення нових енергозберігаючих технологій, навчальних комп'ютерних програм та ін

Економічне зростання в умовах сталого розвитку передбачає масове впровадження енерго-і ресурсозберігаючих технологій, зміна структури економіки, структури особистого й виробничого споживання з метою збереження сприятливого навколишнього середовища та природно-ресурсного потенціалу, забезпечення життєдіяльності існуючого і майбутніх поколінь.
У Росії в квітні 1996 р. Президентом РФ підписаний Указ «Про концепцію переходу України до сталого розвитку».
Кількісними індикаторами сталого розвитку можуть служити наступні показники, розраховані на душу населення: збільшення енергії, зростання національного багатства, валового внутрішнього продукту, а також його частині, що використовується на охорону навколишнього середовища; скорочення енергоємності та матеріаломісткості валового внутрішнього продукту; зростання інвестицій і витрат на культуру; збільшення тривалості життя і т.д.
Найважливішими якісними показниками є: підвищення рівня і якості життя; розвиток інтелекту людини і збільшення його духовного багатства; розвиток історичної пам'яті і культури, освіти, мистецтва, науки та ін; забезпечення соціальних гарантій та охорони здоров'я ; усвідомлення кожною особистістю своїх соціопрі-рідних обов'язків і виконання їх; забезпечення свободи особи та безпеки; зміцнення сім'ї та ін
Перераховані кількісні та якісні показники сталого розвитку людського суспільства, безсумнівно, повинні враховуватися при розробці концепції стійкого економічного зростання в Росії та її реалізації.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 4.1.1. Основні умови сталого економічного зростання "
 1. 1. ОСНОВНІ ТЕМИ ТЕОРІЇ ЗРОСТАННЯ
  основних груп, значення яких змінювалося з часом: 1) чинники економічного зростання; 2) співвідношення теперішніх та майбутніх потреб та їх вплив на темпи зростання; 3) взаємовплив економічного зростання та розподілу доходу; 4) історична тенденція економічного зростання і 5) умови рівноважного (сталого, збалансованого)
 2. Контрольні питання
  основні напрямки стратегії економічного зростання в умовах перехідної економіки Росії? 3. Які джерела інвестиційних ресурсів необхідно задіяти для забезпечення економічного зростання в
 3. 4.1. Концепція сталого економічного зростання
  сталого економічного
 4. 4.1. Концепція сталого економічного зростання
  сталого економічного
 5. 6.3.2. Модель економічного зростання Харрода-Домара
  умовами виробництва, мають тенденцію зберігати її незмінною. Зв'язок між часткою інвестицій в національному доході і капіталомісткістю будується на основі рівності заощаджень та інвестицій. Причому заощадження характеризують пропозицію фондів для інвестування. А величина інвестицій визначається попитом на ці фонди. Вважаючи, що пропозиція заощаджень є стійкою функцією споживання,
 6. 1. Основні теми теорії зростання
  основних груп, значення яких змінювалося з часом: I) фактори економічного зростання; 2) співвідношення теперішніх та майбутніх потреб та їх вплив на темпи зростання; 3) взаємовплив економічного зростання та розподілу доходу; 4) історична н-нденція економічного зростання і 5) умови рівноважного (устої-іпгого, збалансованого)
 7. Зростання сповільнюється
  сталого розвитку та щасливих днів процвітання темп зростання продуктивності почав сповільнюватися. Це, звичайно, відбулося не в одну ніч, більше того, ніхто навіть не відчув, що ситуація починає змінюватися. Спочатку уповільнення темпу зростання відбувалося майже непомітно, не надаючи очевидного впливу на стан речей. Деякі ознаки погіршення в області економіки, звичайно, виявлялися, але
 8. Темпи зростання
  стійку тенденцію до зниження. У 1965-1997 рр.. ВНП країни в розрахунку на душу населення в середньому щорічно зменшувався на 3,7%. Доречно зазначити, що темпи падіння подушного ВНП країни в цей період були найвищими з усіх держав Тропічної
 9. 14. Моделювання економічного зростання.
  Основних компонентів системи сталого розвитку. За ІРЛП Білорусь займає 68-е місце серед 182 країн світу; безробіття становить <1%; серед країн СНД за рівнем з / пл. Білорусь знаходиться на 3 місці; в РБ один із найменших у СНД розрив у доходах між найбільш і найменш забезпеченими групами населення; фінансування сфери освіти - близько 6% ВВП щорічно; на кожні 10 тис. населення
 10. 120 . Поняття сталого розвитку
  умовлених проблем. Сталий розвиток може бути забезпечене тільки політичними та економічними засобами. Зміна напрямку світової економіки до сталого розвитку вимагає фундаментальних реформ на міжнародному та національному рівнях. У 1992 р. на Конференції ООН з навколишнього середовища і розвитку в Ріо-де-Жанейро була прийнята Декларація зі сталого розвитку. У ній затверджуються
 11. Глава 15 макроекономічною нестабільністю: БЕЗРОБІТТЯ І ІНФЛЯЦІЯ
  стійко зростає, а рівень цін залишається стабільним або, принаймні, змінюється незначно. Всі ресурси використовуються повністю і ефективно. Відсутні безробіття та інфляція. Проте дійсність далека від ідеалу. Замість стійкого зростання виробництво рухається циклічно через підйоми і спади (див. гл. 14). При загальній тенденції до зростання показник зайнятості відчуває
 12. Терміни і поняття
  економічного зростання Ефективність економічного зростання Якість економічного зростання Фактори економічного зростання (фактори попиту, пропозиції, розподілу) Типи економічного зростання: екстенсивний та інтенсивний Моделі економічного зростання (Кобба - Дугласа, Р. Солоу, Я. Тінберген-на, Харрода - Домара, Дж. Робінсон, В. Леонтьєва) Концепція ендогенного зростання (нова теорія зростання)
 13. Терміни і поняття
  економічного зростання Ефективність економічного зростання Якість економічного зростання Фактори економічного зростання (фактори попиту, пропозиції, розподілу) Типи економічного зростання: екстенсивний та інтенсивний Моделі економічного зростання (Кобба - Дугласа, Р. Солоу, Я. Тінберген-на, Харрода - Домара, Дж. Робінсон, В. Леонтьєва) Концепція ендогенного зростання (нова теорія зростання)
 14. 29. Поняття економічного зростання і розвитку національної економіки
  умов, що забезпечують реальну незалежність економіки від зовнішніх факторів, які не можуть бути контрольовані державою. У результаті цього формується її стійкість і стабільність при розвитку високих параметрів економічного зростання. Основний показник економічного зростання полягає в його збалансованості і стійкості. Ця можливість національної економіки переходити на якісно
 15. Звернемося до рис.
  Стійкий зв'язок між обсягами інвестицій і темпами-кономіческіх зростання. Чим більше коштів спрямовує країна на розвиток вироб-ництва (Японія, Сінгапур), тим вище показник її економічного
 16. ФУНКЦІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ
  стійкі стабільні темпи зростання загального добробуту (добробут не вимірюється одним тільки споживанням матеріальних благ); 3) забезпечити повну зайнятість ресурсів; 4) забезпечити стабільність загального рівня цін=> купівельної спроможності грошей; 5) захист навколишнього середовища. Держава має двома важливими інструментами впливу на економіку: а) податково-бюджетна
© 2014-2022  epi.cc.ua