Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Артюхов І.П., Т.Д.Морозова, Денисова Н . І., Юр'єва Е.А.. ЕКОНОМІКА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я, 2006 - перейти до змісту підручника

3.7.6. Особливості ведення податкового обліку медичними установами


Платники податків - медичні установи, що фінансуються за рахунок коштів бюджетів усіх рівнів, державних позабюджетних фондів, що виділяються за кошторисом доходів і видатків бюджетної установи, і отримують доходи від інших джерел, в цілях оподаткування зобов'язані вести окремий облік доходів (витрат), отриманих (вироблених) в рамках цільового фінансування і за рахунок інших джерел.
Доходами від підприємницької діяльності визнаються доходи медичних установ, одержувані від юридичних і фізичних осіб за операціями реалізації товарів, робіт, послуг, майнових прав, і позареалізаційні доходи.
Податкова база визначається як різниця між отриманою сумою доходу від реалізації товарів, виконаних робіт, наданих послуг, сумою поза реалізаційних доходів (без урахування податку на додану вартість, податку з продажів і акцизів з підакцизних товарів) і сумою фактично здійснених витрат, пов'язаних з веденням комерційної діяльності.
Сума перевищення доходів над витратами від комерційної діяльності до вирахування податку не може бути спрямована на покриття витрат, передбачених за рахунок коштів цільового фінансування, виділених за кошторисом доходів і видатків бюджетної установи.
У складі доходів і витрат медичних установ, що включаються до податкової бази, не враховуються доходи, отримані у вигляді коштів цільового фінансування і цільових надходжень на утримання бюджетних установ та ведення статутної діяльності, що фінансується за рахунок вказаних джерел, і витрати, що проводяться за рахунок цих коштів.

Аналітичний облік доходів і витрат за коштами цільового фінансування і цільових надходжень ведеться по кожному виду надходжень.
Якщо в кошторисах доходів і видатків в медичного закладу передбачено фінансування витрат з оплати комунальних послуг, послуг зв'язку, транспортних витрат з обслуговування адміністративно - управлінського персоналу за рахунок двох джерел, то з метою оподаткування прийняття таких витрат на зменшення доходів, отриманих від підприємницької діяльності та коштів цільового фінансування, проводиться пропорційно обсягу коштів, отриманих від підприємницької діяльності, в загальній сумі доходів (включаючи кошти цільового фінансування). При цьому в загальній сумі доходів для зазначених цілей не враховуються позареалізаційні доходи (доходи, отримані у вигляді банківських відсотків за коштами, що знаходяться на розрахунковому, депозитному рахунках, отримані від здачі майна в оренду, курсові різниці та інші доходи).
При визначенні податкової бази до витрат, пов'язаних із здійсненням комерційної діяльності, крім витрат, здійснених з метою здійснення підприємницької діяльності, відносяться суми амортизації, нараховані по майну, придбаному за рахунок коштів, одержаних від цієї діяльності, і використовуваному для здійснення цієї діяльності. При цьому за основними засобами, придбаним до 1 січня 2002 року, залишкова вартість визначається як різниця між первісною вартістю об'єкта основних засобів і сумою амортизації, нарахованої за правилами бухгалтерського обліку за період експлуатації такого об'єкта.

Ведення податкового обліку в закладах охорони здоров'я має бути побудовано таким чином, щоб інформація регістрів податкового обліку відображало формування податкової бази для обчислення податку на прибуток, тобто кількість регістрів має відповідати кількості об'єктів обліку доходів медичного закладу (рис.9.3.)Рис. 9.4.-Схема формування облікової інформації
Наприклад: регістр обліку доходів від реалізації, регістр обліку позареалізаційних доходів, регістр обліку прямих витрат, регістр обліку непрямих витрат, регістр обліку збитків, які переносяться на майбутнє, інші необхідні регістри , що відображають підприємницьку діяльність медичних установ.
Формування податкового обліку залежить від порядку обчислення податкової бази (метод нарахування, касовий метод), яка представляє інформацію, відповідну даними податкової декларації з податку на прибуток.
Запитання для самоконтролю.
1. Дати поняття доходу від підприємницької діяльності, що приймається для податкового обліку.
2. Вказати особливості ведення податкового обліку сум перевищення доходів над витратами.
3. Вказати особливості ведення податкового обліку непрямих витрат при виконанні кошторису доходів і витрат, які фінансуються з двох і більше джерел.
4.Перечісліть регістри податкового обліку при формуванні податкової бази для обчислення податку на прибуток медичного закладу.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 3.7.6. Особливості ведення податкового обліку медичними установами "
 1. Предмет бухгалтерського обліку
  виїденого курсу лікування, результат дослідження, виконання та реалізація послуги немедичного характеру. Питання для самоконтролю: 1. Дати визначення предмета бухгалтерського обліку. 2. Дати поняття господарських засобів медичного закладу. 3.Дать поняття джерел господарських засобів медичного закладу.
 2. Контрольні питання
  медичної установи? 3. Як визначаються загальні витрати на охорону здоров'я у проекті бюджету району? 4. Назвіть найважливіші моделі (методи) фінансування медичних установ. 5. Охарактеризуйте страхові відносини в охороні здоров'я. 6. Що служить нормативною базою медичного страхування? 7. Перерахуйте суб'єктів медичного
 3. Поняття бухгалтерського обліку. Його завдання
  ведення бухгалтерського обліку медичного закладу лежить Федеральний закон «Про бухгалтерський облік» від 21 листопада 1996р. № 129-ФЗ (в редакції федерального закону від 23.07.98г. № 123-ФЗ). Відповідно до цього закону, бухгалтерський облік являє собою систему збору, реєстрації та узагальнення інформації в грошовому вираженні про майно, зобов'язання організації та їх руху шляхом суцільного,
 4. 2.2.1. Види медичних установ
  медичні центри, - установи швидкої медичної допомоги, - заклади переливання крові, - установи охорони материнства і дитинства, - санаторно-курортні заклади. Лікарняні установи діляться на дільничні, районні, міські, дитячі та дорослі, обласні (крайові, окружні) дитячі та дорослі. Крім того, виділяються спеціалізовані лікарняні
 5. 4.4. Підприємницький податок (податок на підприємницьку діяльність)
  ведення обсягів наданих послуг за податковий період на відповідну податкову ставку. Від оподаткування підприємницьким податком звільняються деякі соціально та культурно значущі послуги, що визначаються Державною радою КНР, серед них послуги з догляду, що надаються дитячими дошкільними установами, будинками престарілих, благодійними установами для непрацездатних; послуги
 6. Метод бухгалтерського обліку
  обліку. Іншими словами, об'єктами бухгалтерського обліку, є кошти установи, джерела їх утворення та процес виконання робіт і послуг. Рис. 7.3.-Об'єкти бухгалтерського обліку Основними складовою методу бухгалтерського обліку є: документація, інвентаризація, оцінка, калькуляція, рахунки, подвійний запис, бухгалтерський баланс, звітність, контроль. Документація
 7. 3.7.2. Аналітичні регістри податкового обліку
  податкового обліку - зведені форми систематизації даних податкового обліку за звітний (податковий) період, згрупованих, без розподілу (відображення) по рахунках бухгалтерського обліку. Дані податкового обліку - дані, які враховуються в розроблювальних таблицях, довідках бухгалтера та інших документах платника податків, группирующих інформацію про об'єкти оподаткування. Формування
 8. 3.7.1. Поняття податкового обліку
  ведення податкового обліку встановлюється платником податків в обліковій політиці для цілей оподаткування, затверджуваною відповідним наказом (розпорядженням) керівника. Податкові та інші органи не вправі встановлювати для платників податків обов'язкові форми документів податкового обліку. Дані податкового обліку повинні відображати порядок формування суми доходів і витрат, порядок
 9. Аналітичні регістри податкового обліку
  особливості ведення податкового обліку бюджетними установами; - особливості організації податкового обліку амортизується майна; - особливості ведення податкового обліку операцій з амортизируемим майном; - порядок ведення податкового обліку витрат на ремонт основних засобів; - порядок ведення податкового обліку витрат на освоєння природних ресурсів; - порядок організації
 10. Види послуг медичного закладу
  ведення історії хвороби тощо), яка не виступає об'єктом ціноутворення. Проста медична послуга - елементарна і неподільна: «Пацієнт» + «Спеціаліст»=«Один елемент профілактики, діагностики або лікування». Наприклад: операція, яку можна розкласти на самостійні (подільні) моменти, які самостійного значення при цьому не мають і дійсні лише в сукупності. І
 11. 2.1.4. Системи охорони здоров'я.
  Особливості розвитку економіки країни, прагнути, при всьому різноманітті форм власності, зберегти державну систему охорони здоров'я та надати державні гарантії в реалізації конституційних прав громадян на безкоштовну медичну допомогу. До муніципальної системі охорони здоров'я відносять муніципальні органи охорони здоров'я та знаходяться в муніципальній власності
 12. 2.3.4. Позабюджетне фінансування
  податкові органи і територіальний фонд ОМС. Добровільне медичне страхування (ДМС) в останні роки набуває все більшої значущості як додаткове джерело фінансування охорони здоров'я в рамках реалізації для населення програм добровільного медичного страхування. Тарифи на медичні та інші послуги при добровільному медичному страхуванні встановлюються
 13. Питання 7. Особливості оподаткування суб'єктів малого бізнесу. Податок на тимчасовий дохід
  особливості технології виробництва різних платників податків. Подібний розрахунок з метою оподаткування не може здійснюватися виходячи з даних бухгалтерського обліку, так як поки що існує досить багато відмінностей в правилах бухгалтерського та податкового обліку, які в загальному випадку можуть не дозволити платнику податків отримати однаковий результат. В даний час порядок ведення
 14. § 14.11. Податкова відповідальність за відсутність обліку об'єктів оподаткування та ведення обліку об'єктів оподаткування з порушенням встановленого порядку, що потягли за собою приховування або заниження доходу за період
  ведення обліку об'єкта оподаткування з порушенням встановленого порядку, що потягли за собою приховування або заниження доходу за період, на платника податків накладається штраф у розмірі 10% донарахованих сум податку. Необхідно відзначити, що відповідно до податкового законодавства сума податку визначається платниками на підставі бухгалтерського обліку та звітності
 15. Оборотні кошти
  особливості і залежить від: діагностики захворювання, наявності ліжко- місць, термінів доставки продуктів харчування, термін між двома поставками, рівня кваліфікації працівників харчоблоку, наявності або відсутності схеми живлення за формами захворювання, географічного розташування стаціонару, сезонності, наявності або відсутності систематичної і достовірної інформації про хімічний склад та калорійність страв.
 16. Функція ціни на медичну послугу
  ведення фінансових коштів до медичних закладів; в) облікову; г) стимулюючу; д) регулюючу; е) контролюючу; ж) оцінну. Відтворювальна функція покликана забезпечити відшкодування витрат, понесених у процесі надання медичної допомоги, і забезпечення умов для розвитку медичної установи. На сьогодні ця роль обмежена при бюджетному і частково-бюджетному
 17. Соціальні податкові відрахування
  наведених витрат, але не більше 25% суми доходу, отриманого в податковому періоді. 2. У сумі, сплаченої платником податків у податковому періоді за своє навчання в освітніх установах, - у розмірі фактично зроблених витрат на навчання, але не більше 50 000 руб., А також у сумі, сплаченої платником податку-батьком за навчання своїх дітей у віці до 24 років ,
© 2014-2022  epi.cc.ua