Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня
І.В. АНТОНОВА, М.В. ЛИСЕНКО. Економіка. Курс лекцій для студентів, 2007 - перейти до змісту підручника

23.2. Підходи до класифікації економічного зростання


Існують різні підходи до класифікації економічного зростання. Класифікація є інструментом пізнавальної діяльності, служить найважливішим методом наукового пізнання.
Докладно види класифікації економічного зростання розглянуті в роботі І.В. Антонової «Економічне зростання та інновації».
У даному курсі ми розглянемо лише кілька варіантів класифікації економічного зростання.
Співвідношення між темпами зростання продукту і зміною обсягів факторів виробництва може бути різним залежно від характеру суспільного відтворення. Відповідно можуть бути виділені два основних типи економічного зростання: екстенсивний та інтенсивний. Основні риси екстенсивного та інтенсивного економічного зростання представлені на рис. 23.2.
Таблиця 23.1.
Підходи до класифікації економічного зростання.
Класифікаційна ознака Типи економічного зростання
Тип розширеного відтворення Переважно интенсивныйПреимущественно екстенсивний
Цілі Відновлювальний ростРост, націлений на розвиток
Характер впливу економічного зростання на міжнародну торгівлю НейтральныйИмпортозамещающийЭкспорторасширяющий, в тому числі разоряющий економічне зростання
Джерела конкурентних переваг країн Зростання на основі факторів проізводстваРост на основі інвестіційРост на основі нововведенійСпад на основі багатства
Технологічний спосіб виробництва ИндустриальныйИнформационный
При екстенсивному типі економічного зростання розширення обсягу матеріальних благ і послуг досягається за рахунок використання більшої кількості прямих факторів пропозиції: працівників, засобів праці, землі, сировини, паливно-енергетичних ресурсів і т. д. При цьому зберігаються постійні пропорції між темпами зростання реального обсягу виробництва і сукупних витрат на його створення. Обмеженням для екстенсивного економічного зростання є обмеженість економічних ресурсів. Переважно екстенсивний зростання притаманний більшості країн, що розвиваються. Спочатку такий шлях розвитку пройшли всі держави світу.
Інтенсивний тип економічного зростання, навпаки, характеризується тим, що розширення виробництва забезпечується за рахунок якісного вдосконалення факторів зростання: застосування прогресивних технологій, використання робочої сили, що має велику кваліфікацію і більш високу продуктивність праці, і т. д. У цьому випадку темпи зростання реальних обсягів виробництва перевищуватимуть темпи зміни реальних сукупних витрат.
Інтенсивний шлях розвитку передбачає забезпечення економічного зростання не тільки за рахунок збільшення обсягів виробництва в більшості галузей, але і за рахунок структурних зрушень.
Випереджувальна динаміка провідних галузей прогресивно "ламає" сформовану структуру виробництва, яка цій основі перекроюються і потім стає основою подальшого економічного зростання. Обмеженням для інтенсивного росту є темпи науково-технічного прогресу, який відбувається нерівномірно.

Рис. 23.2. Характеристика екстенсивного та інтенсивного економічного зростання


У реальній дійсності екстенсивний чи інтенсивний типи економічного зростання «в чистому вигляді» не існують. Кількісне вдосконалення факторів росту, здійснюване на основі впровадження досягнень НТП, завжди вимагає вкладень інвестицій в засоби виробництва або робочу силу. У свою чергу, зростання робочої сили і засобів виробництва супроводжується зміною їх якісних характеристик. Тому при аналізі реального економічного зростання, а не його теоретичних моделей, виділяють переважно екстенсивний і переважно інтенсивний типи зростання.
В даний час прийнято віднесення економічного зростання до того чи іншого типу залежно від питомої ваги приросту реального валового або чистого національного продукту (ВНП, ЧНП), обумовленого інтенсивними факторами зростання. Вважається, що якщо частка реального ВНП, отриманого за рахунок інтенсивних факторів росту, перевищує 50%, то для економіки характерний переважно інтенсивний тип зростання. І навпаки, якщо питома вага при зростанні реального ВНП за рахунок інтенсивних факторів менше 50% від загального приросту ВНП, економічна динаміка характеризується переважно екстенсивним типом.
Ідеальних методик визначення частки екстенсивних та інтенсивних факторів у прирості ВНП немає. Проте приблизні розрахунки, проведені за різними методиками, показують, що в 70 - 80-ті роки приріст національного доходу, обумовлений інтенсивними факторами, в індустріально розвинених країнах перевищував 50%, в той час як у колишньому СРСР він був на рівні 20 - 30%. Це дозволяє зробити висновок про те, що сучасна ринкова економіка набагато більш сприйнятлива до науково-технічному прогресу, що є домінуючим фактором економічного розвитку, ніж адміністративно-командна.
Роль економічного зростання в умовах відкритої економіки представляється не настільки позитивною, як в умовах замкнутого господарства. З одного боку, більш швидке зростання вітчизняної економіки може означати розширення експортних можливостей, з іншого - він може призвести до випереджаючого зростання імпорту. Аналогічно більш швидке зростання зовнішньої економіки може створювати додатковий попит на вітчизняний імпорт або створювати конкуренцію вітчизняному експорту. Крім того, економічне зростання завжди носить нерівномірний характер внаслідок технічного прогресу та випереджаючого пропозиції деяких факторів виробництва.
Тому економічне зростання з точки зору його впливу на міжнародну торгівлю прийнято класифікувати на нейтральний, експорторасшіряющій (експортоорієнтованих) і імпортозамінних.
Нейтральний економічне зростання означає зростання національної економіки без зміни умов торгівлі між країнами. Умови торгівлі - це співвідношення експортних та імпортних цін певного товару, країни в цілому, групи країн.
Імпортозамінних економічне зростання означає зростання національної економіки за рахунок випереджаючого розвитку галузей з виробництва товарів, що імпортуються в національну економіку, що веде до поліпшення умов торгівлі країни по відношенню до її торговим партнерам.
Експорторасшіряющій економічне зростання означає зростання національної економіки за рахунок більш швидкого розвитку експортних галузей національної економіки, що веде до погіршення умов торгівлі країни на користь її торгових партнерів.
Неважливо, в чиїй економіці спостерігається економічне зростання, а важливо в якій галузі - експортної або імпортної щодо національної економіки. Тому, розробляючи зовнішньоекономічну політику і заохочуючи зростання факторів виробництва, уряд вибирає тип економічного зростання. Цей вибір має сенс тільки у випадку, якщо країна досить велика, щоб зміна відносних цін всередині неї надавало вплив на ціни міжнародної торгівлі. Стимулювання інвестицій в імпортозамінних зростання переважніше, оскільки знижує ціни на товари, які країна імпортує, і покращує її умови торгівлі. Стимулювання інвестицій в експорторасшіряющій зростання знижує відносну ціну експорту і погіршує умови торгівлі.
Особливий випадок експортоорієнтованого зростання являє проблема розоряє зростання, на існування якої звернув увагу американський економіст індійського походження Ягдіш Бхагваті. Ця проблема особливо хвилювала країни, що розвиваються, оскільки вони є експортерами в основному сировини і їх зростання залежить від зростання його видобутку та експорту. Розвинені ж країни йдуть шляхом розробки синтетичних замінників природної сировини. Отже, зростання в розвинених країнах буде импортозамещающим, а в що розвиваються - експорторасшіряющім. Наслідки такого зростання, в результаті якого ці країни будуть експортувати все більше дешевшають товарів, настільки погіршать умови торгівлі країн, що розвиваються внаслідок падіння світової ціни на товари їхнього експорту, що це перекриє позитивний ефект від самого зростання. При такій ситуації краще взагалі не прагнути до економічного зростання, ніж отримати подібний експорторасшіряющій зростання. Ситуація, при якій погіршення умов торгівлі перекриває позитивний ефект, одержуваний від економічного зростання, отримала назву розоряє зростання.
« Попередня
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" 23.2. Підходи до класифікації економічного зростання "
 1. Контрольні питання
  класифікація »? 2. Поясніть призначення бюджетної класифікації. 3. Охарактеризуйте бюджетну класифікацію 1991 4. Уявіть бюджетну класифікацію 1997 схемою. 5. Дайте визначення: а) класифікації доходів бюджетів РФ, б) функціональної класифікації видатків бюджетів РФ, в) економічної класифікації видатків бюджетів
 2. 5. Класифікація типів інфляції
  зростання цін (індекс цін) є одним з найважливіших критеріїв при визначенні типу інфляції. Залежно від темпів зростання цін розрізняють помірну (повзучу), галопуючу і
 3. Контрольні питання
  класифікацію операцій сектору державного управління. 4. Які розділи включає бюджетна класифікація Російської Федерації? 5. Що таке відомча класифікація видатків федерального бюджету? У чому її
 4. ШКАЛА ЦІН
  класифікація цін на товари та послуги однієї фірми залежно від класифікації товарів за якістю, виконанню, модифікаціям і
 5. КЛАСИФІКАЦІЯ
  класифікація галузей економіки (галузі виробничої та соціальної сфери), класифікація податків (непрямі, прямі), класифікація товарів (споживчі товари тривалого і поточного користування, продовольчі та
 6. ТИПОЛОГІЯ СПОЖИВАЧІВ
  класифікація споживачів за факторами, що встановлює певні залежності, наприклад за статтю, віком, рівнем освіти, доходу, професії. Мета класифікації - виявлення груп споживачів з різними вираженими вимогами до споживчих властивостей
 7. Бюджетна класифікація
  класифікація являє собою певну угруповання витрат і доходів, засновану на однорідних ознаках. Правильна, науково побудована бюджетна класифікація дозволяє визначити цілі витрачання бюджетних коштів, встановити завдання і курс фінансової політики уряду. Водночас вона показує джерела бюджетних ресурсів, ступінь участі окремих суспільних класів та їх
 8. Лекція 10 Тема: ВИТРАТИ ВИРОБНИЦТВА ФІРМИ. ТЕОРІЯ ВИТРАТ
  підходи до визначення витрат; - витрати в короткостроковому і довгостроковому
 9. Терміни і поняття
  економічного зростання Ефективність економічного зростання Якість економічного зростання Фактори економічного зростання (фактори попиту, пропозиції, розподілу) Типи економічного зростання: екстенсивний та інтенсивний Моделі економічного зростання (Кобба - Дугласа, Р. Солоу, Я. Тінберген-на, Харрода - Домара, Дж. Робінсон, В. Леонтьєва) Концепція ендогенного зростання (нова теорія зростання)
 10. Терміни і поняття
  економічного зростання Ефективність економічного зростання Якість економічного зростання Фактори економічного зростання (фактори попиту, пропозиції, розподілу) Типи економічного зростання: екстенсивний та інтенсивний Моделі економічного зростання (Кобба - Дугласа, Р. Солоу, Я. Тінберген-на, Харрода - Домара, Дж. Робінсон, В. Леонтьєва) Концепція ендогенного зростання (нова теорія зростання)
 11. 17. неокласичний синтез. БОРОТЬБА І СИНТЕЗ в ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ
  підходів і концепцій. Поєднання кейнсіанських і монетаристських підходів. Математизація економічних досліджень. Розширення проблематики. Боротьба і синтез напрямів в економічній науці в США. Розвиток економічної науки у Франції. Теоретичні розробки М. Аллі. Розробка національної моделі управління в японській економічної думки. Концепція нульового економічного
 12. 2. Уніфікація податкових систем як основна тенденція їх функціонування
  підхід до визначення різних елементів оподаткування дозволяє боротися з недобросовісною податкової конкуренцією, виступає як ефективний засіб забезпечення вільного руху капіталів і науково-технічного співробітництва. Проблеми оподаткування окремо взятої країни починають розглядатися у взаємозв'язку з розвитком загальної податкової політики світової спільноти. Уніфікація
 13. 1. ОСНОВНІ ТЕМИ ТЕОРІЇ ЗРОСТАННЯ
  економічного зростання перебували в центрі уваги економістів з давніх пір. Серед них можна виділити наступні п'ять основних груп, значення яких змінювалося з часом: 1) чинники економічного зростання; 2) співвідношення теперішніх та майбутніх потреб та їх вплив на темпи зростання; 3) взаємовплив економічного зростання та розподілу доходу; 4) історична тенденція економічного зростання і
 14. 80. У чому сенс концепції нульового економічного зростання?
  Підходить) до певної межі, за рамками якого людству загрожують серйозні катаклізми, повне використання природних ресурсів. Позитивним у концепції нульового зростання є прагнення переглянути «звичні» уявлення про невичерпність природних надр. Автори концепції попереджають про серйозні наслідки стрімкого розвитку техніки, про різке погіршення середовища проживання.
 15. 1. Основні теми теорії зростання
  економічного зростання перебували в центрі уваги жономістов з давніх пір. Серед них можна виділити наступні п'ять основних груп, значення яких змінювалося з часом: I) фактори економічного зростання; 2) співвідношення теперішніх та майбутніх потреб та їх вплив на темпи зростання; 3) взаємовплив економічного зростання та розподілу доходу; 4) історична н- нденція економічного зростання і
 16. Класифікація товарів
    економічної діяльності до конкретних товарних позицій, підпозицій та товарних категорій, зазначеними в товарній номенклатурі зовнішньоекономічної діяльності, і відповідним їх цифровим
 17. Контрольні питання
    економічне зростання? 2. Які типи економічного зростання ви знаєте і чим вони різняться? 3. Які фактори виробництва лежать в основі економічного зростання? 4. За допомогою яких показників вимірюється динаміка економічного зростання? 5. Які моделі економічного зростання ви знаєте і яка їх сутність? 6. У чому полягають переваги і недоліки економічного зростання? 7. Який механізм
© 2014-2022  epi.cc.ua