Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
Г. В. Савицька. Аналіз господарської діяльності підприємства. 4-е видання, перероблене і доповнене, 2001 - перейти до змісту підручника

17.4. Аналіз ринків збуту продукції

Аналіз динаміки ринків збуту та їх прибутковості. Аналіз положення товарів на ринках збуту.
Від ринків збуту залежать обсяг продажів, середній рівень цін, виручка від реалізації продукції, сума отриманого прибутку і т.д. У першу чергу потрібно вивчити динаміку про становище кожного виду продукції на ринках збуту за останні 3-5 років.

Аналіз динаміки ринків збуту продукції


З таблиці. 17.4 видно, що за останні два роки попит на продукцію А почав падати, особливо на зовнішніх ринках. Додаткові витрати на підвищення конкурентоспроможності даного виду продукції на зовнішньому ринку не принесли успіху: обсяг продажів і рівень рентабельності значно знизилися. По виробу В спостерігаються стабільний обсяг продажів і стабільний дохід, а по виробах С і D - зростання обсягу продажів і зростання прибутковості.
За даними, наведеними в табл. 17.5, можна вивчити структуру ринків збуту і рівень їх прибутковості.

Аналіз струкурами ринків збуту та їх прибутковості


За результатами аналізу виділяють чотири категорії товарів:
"зірки", які приносять основний прибуток підприємству і сприяють економічному зростанню;
"дійні корови" - переживають період зрілості, в незначній мірі сприяють економічному зростанню, не потребують в інвестиціях, приносять прибуток, який використовується на фінансування "важких дітей";
"важкі діти" - це, як правило, нові товари, які потребують в рекламі, в просуванні на ринок, не приносять наразі прибутку, але в майбутньому можуть стати "зірками";
"мертвий вантаж" або "невдахи" - нежиттєздатні, не сприяють економічному зростанню, не приносять прибутку.

Таке групування продукції підприємства дозволить вибрати правильну стратегію, спрямовану на фінансування "важких дітей", які найближчим часом можуть стати "зірками", у підтримці достатньої кількості "зірок", які покликані забезпечити довге життя підприємства , і "дійних корів", що сприяють фінансуванню "важких дітей".
При цьому потрібно враховувати, на якій стадії життєвого циклу перебуває кожен товар на окремих сегментах ринку:
а) нульова стадія характеризується вивченням і апробацією ідеї розробки нового товару, а потім і самого товару;
б) перша стадія (випуск товару на ринок і впровадження), на якій з'ясовується, чи буде товар мати успіх на ринку. Прибуток на цій стадії невисока, тому що значні кошти йдуть на амортизацію досліджень, просування товару на ринок;
в) друга стадія (ріст і розвиток продажів), на якій товар починає приносити прибуток, він швидко покриває всі витрати і стає джерелом прибутку, хоча вимагає ще більших витрат на рекламну підтримку його просування на ринку;
г) третя стадія (зрілість) - товар має стабільний ринок, користується попитом і приносить регулярний дохід, т . е. знаходиться в самому прибутковому періоді, так як не вимагає витрат на просування на ринок, а тільки на рекламну підтримку його "популярності";
д) четверта стадія (насичення і спад), на якій спочатку обсяг продажів істотно не змінюється, а потім різко скорочується по передбачуваним і непередбачуваним причин: товар, що не зазнає ніяких змін, набридає споживачам, або ж зникає потреба, яку він покликаний був задовольняти. Мистецтво полягає в тому, щоб вчасно вловити і передбачити спад попиту на виріб шляхом його вдосконалення або заміни іншим.

На аналізованому підприємстві "зірками" зараз є вироби С і D, що приносять найбільший прибуток і мають високий рівень прибутковості. К "дійним коровам" відносяться вироби А і В. Їхня рентабельність нижче, але вони приносять чималий дохід і виробництво їх є ще вигідним для підприємства. Але оскільки виріб А знаходиться на четвертій стадії життєвого циклу на ринку, намітився спад виробництва, то його потрібно поступово замінювати новим, здатним принести підприємству в майбутньому прибуток "висхідної зірки".
Результати аналізу повинні допомогти керівництву підприємства розробити асортимент товарів відповідно до його стратегією і вимог ринкової кон'юнктури. На аналізованому підприємстві планується скоротити виробництво товару А і значно збільшити виробництво товарів С і D. Крім того, намічається до випуску новий вид продукції Е, від якого підприємство в майбутньому сподівається отримати високий дохід.
У процесі аналізу необхідно також виявити реальних і потенційних конкурентів, провести аналіз показників їх діяльності, визначити сильні і слабкі сторони їх бізнесу, фінансові можливості, цілі і стратегію конкурентів в області експансії на ринку, технології виробництва, якості продукції та цінової політики. Це дозволить передбачити образ їхньої поведінки і вибрати найбільш прийнятні способи боротьби за відвоювання у конкурента ніші на ринку.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 17.4. Аналіз ринків збуту продукції "
 1. Розділ II МІКРОЕКОНОМІКА
  аналізу механізму функціонування індивідуальних ринків (ринків окремих товарів), проблемам раціонального споживчого поведінки, конкуренції і монополії, аналізу діяльності окремого підприємства, характеристиці ринкового принципу розподілу ресурсів та формування основних видів доходів.==================================***
 2. Час обороту капіталу
  ринків збуту, розвитку транспортної системи, стану ринку, ступеня конкуренції, насиченості його товарами. Час звернення включає час знаходження готової продукції на складі; час транспортування її до споживача; час реалізації готової продукції; час придбання запасів засобів виробництва. Таким чином, воно охоплює процес збуту готової продукції та придбання нових засобів
 3. 2. Закон Сея
  ринків збуту, в сучасній історії економічної думки воно зазвичай фігурує як закон Сея. В Англії логічну ідею першим сформулював в 1807 р. Джеймс Мілль (1773 - 1836) - батько Джона Стюарта Мілля. Закон Сея став невід'ємною частиною політико-економічної теорії, для багатьох представ класичної школи, включаючи Д. Рікардо і Дж.Ст. Мілля. За своїм первісним задумом закон ринків збуту
 4. 2. Закон Сея
  ринків збуту, в сучасній історії еконо-81 мической думки воно зазвичай фігурує як закон Сея. В Англії аналогічну ідею першим сформулював в 1807 р. Джеймс Мілль (1773 - 1836) - батько Джона Стюарта Мі лля. Закон Сея став невід'ємною частиною політико-економічної теорії для багатьох представників класичної школи, включаючи Д. Рікардо і Дж.Ст. Мілля. За своїм первісним задумом
 5. Картель
  ринків збуту, узгоджуються умови взаємного обміну патентами, ліцензіями і т.п. Отже, картельні угоди підприємств безпосередньо визначають рамки ринкової поведінки партнерів за угодою, не зачіпаючи їх виробничу
 6. Синдикат
  збуту своєї продукції. З метою реалізації продукції створюється загальна контора або підприємство, яке займається збутом продукції. Розподіл доходів між підприємствами здійснюється відповідно до частки (квотою) кожного з них у загальному обсязі виробленої та реалізованої продукції. Як правило, в синдикати об'єднуються підприємства, що випускають однорідну
 7. 62. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ВИВЧЕННЯ ФХД
  аналізу фінансово господарської діяльності підприємств - визначення напрямів її поліпшення з тим, щоб вони враховувалися в процесі перспективного та поточного планування. Природно, що пріоритетними вважаються напрямки, які приносять прибуток підприємствам. Як правило, всю фінансово господарську діяльність підприємств розглядають як три самостійних блоку: виробнича
 8. 2. Види ринків та їх структура
  ринків - капіталу, праці, продовольства, житла, страхових послуг і т.д. «Малі» ринки бувають двох видів: ресурсів і продукції (товарів і послуг). Економічні агенти виникають на «великому» ринку як власники економічних ресурсів (праці, землі, капіталу, підприємницьких здібностей, знань). Через відповідні ринки вони продають фірмам свої ресурси, отримуючи за це доходи.
 9. 18.5. Інституційна структура внутрішніх ринків
  ринків визначається не тільки попитом і пропозицією, їх структурою, а й інституціональної, організаційної структурою, характером взаємин контрагентів. Інституційна структура ринків, тобто сукупність господарюючих суб'єктів, має галузевий, розмірний і соціальний аспекти. Найбільше значення має розмірна структура, яка формується в результаті концентрації та спеціалізації
 10. 1. Світова торгівля
  ринків товарів і послуг; - нерівномірністю розвитку окремих галузей у рамках національних економік; - тенденцією постійного розширення виробництва з метою отримання прибутку. Прагнення до одержання прибутку і порівняно вузькі рамки національних ринків змушують корпорації та окремі підприємства шукати джерела збуту на зовнішніх ринках. Для промислових країн необхідні ринки збуту
 11. 9.4. Маркетинг: сутність, функції, принципи
  аналіз 4 основних груп чинників маркетингу: товару, ціни, методів розповсюдження товарів, методів стимулювання збуту товарів. Втілення в життя маркетингових заходів передбачає наявність налагодженої системи планування, організації та контролю маркетингу. У ході цієї роботи використовується функція маркетингових досліджень, звана бенчмаркингом, змістом якого є
 12. 52. АНАЛІЗ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА
  аналізі активів підприємства приділяється вивченню стану, динаміки і структури основних фондів, оскільки вони займають основну питому вагу в довгострокових активах підприємства. При вивченні складу основних засобів потрібно з'ясувати співвідношення їх активної і пасивної частин, так як від оптимального їх поєднання багато в чому залежать фондовіддача і фінансовий стан підприємства. При аналізі дебіторської
 13. Поняття ринків ресурсів
  ринків конкретного ресурсу. Наприклад, ринок праці складається з ринків працівників різних спеціальностей - економістів, бухгалтерів, інженерів і
 14. Тест
  ринків збуту; в) зниження інвестиційної та інноваційної активності; г) перетворення у паливно-сировинний придаток; д) розмір зовнішнього боргу; е) технологічна блокада через відставання країни в науково-технічній сфері? 2. Що з перерахованого не відноситься до зовнішніх загроз: а) посилення імпортної залежності з продовольства і споживчих товарів; б) вивіз капіталу за
 15. Напрями проектного аналізу
  аналіз його основних аспектів (часто їх називають напрямками аналізу або просто аналізом): 1. Технічний аналіз, завданням якого є визначення найбільш придатною для даного інвестиційного проекту техніки і технології. 2. Комерційний аналіз (маркетинговий), в ході якого аналізується ринок збуту тієї продукції, яка буде проводитися після реалізації інвестиційного
 16. «Ринки» і «ринки збуту»
  ринків. Таке ж слововживання прийнято в англійське мовою: law of markets. Тим часом у французькому оригіналі «Трактату» йшлося про ринках - debouches на відміну від ринків marches (прямого еквівалента англійської markets). У розділі 4, при смотреніі меж ринку у Сміта, ми вже стикалися з неоднозначністю поняття «ринок», яке в одних випадках увазі певний механізм
 17. Фактор продуктивності праці.
  Ринків збуту. «Поділ праці обмежується розмірами ринку» - цей висновок назавжди увійшов в скарбничку економічних знань як оригінальний внесок А. Сміта. На нього ж спиралася і проринкова економіко-політична програма Сміта: все, що заважало розширенню ринків, розвитку торгівлі, він розглядав як перешкоди на шляху суспільного прогресу, а все, що сприяло свободу торгівлі, - як
 18. 3.3.2. Комерційний аналіз
  аналізу полягає в прогнозуванні попиту на продукцію і майбутніх цін на неї. При цьому необов'язково виходити з того, що ринок вже існує. Це може бути зовсім не так. Головним є питання про те, як сформувати цей ринок, як підготувати споживача до пропонованої підприємством продукції. Зрозуміло, чим далі в майбутнє намагається заглянути аналітик, тим більше вірогідність помилки,
© 2014-2022  epi.cc.ua