Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
Г. Вечканова, Г. Вечканов. Економічна теорія, 2010 - перейти до змісту підручника

Питання 42 Взаємодія попиту та пропозиції. Ринкова рівновага

Відповідь
Взаємодія попиту та пропозиції - процес, який породжує формування ринкової ціни, яка задовольняє одночасно і продавця і покупця.
Ринкова ціна відображає таку ситуацію, коли плани покупців і продавців на ринку повністю збігаються, а обсяг благ, який мають намір купити покупці, абсолютно дорівнює обсягу благ, який мають намір запропонувати виробники. В результаті виникає рівноважна ціна, тобто ціна такого рівня, коли обсяг пропозиції дорівнює обсягу попиту.
Графічне зображення взаємодії попиту і пропозиції показано на рис. 42.1.

Рис. 42.1. Взаємодія попиту та пропозиції


На рис. 42.1 показано, що ринкова рівноважна ціна визначається в точці перетину кривих попиту та пропозиції, яка є точкою рівноваги (Е), що відбиває рівність обсягу попиту і обсягу пропозиції. Ціна, за якої обсяг попиту дорівнює обсягу пропозиції, виступає як рівноважна ціна.
Рівність обсягу попиту та обсягу пропозиції являє собою рівноважний обсяг і характеризує ринкова рівновага. Ціна, за якою благо продається або купується, може не збігатися з рівноважною ціною. Аналогічно і реальний обсяг продажів може не збігатися з рівноважним обсягом. Справа в тому, що рівноважний стан нестабільно, оскільки умови ринку, які визначають ринкову рівновагу, також нестабільні, викликаючи тим самим зміни попиту та пропозиції.
Ринкова рівновага - ситуація на ринку, при якій немає тенденції до зміни ринкової ціни або обсягу продаваних благ.
Коли «стелю цін» встановлюється нижче рівноважної ціни, утворюється дефіцит (іноді його називають надлишковим попитом благ) і обсяг попиту перевищує обсяг пропозиції.
Коли мінімальні рівні цін встановлюються вище рівноважної ціни, обсяг пропозиції перевищує обсяг попиту і утворюється надлишок благ. Ринкова рівновага і відхилення від нього показані на рис.
42.2.
Виділяють чотири варіанти впливу зрушень кривих попиту та пропозиції на ціну й обсяг благ.
1. Збільшення попиту на благо викликає зсув кривої попиту вправо, в результаті чого збільшуються і рівноважна ціна, і рівноважний обсяг блага.
2. Зменшення попиту на благо зміщує криву попиту вліво, в результаті чого знижуються рівноважна ціна і рівноважний обсяг блага.
3. Збільшення пропозиції блага зрушує криву пропозиції вправо, в результаті чого знижується рівноважна ціна і збільшується рівноважний обсяг блага.
4. Зменшення пропозиції блага зрушує криву пропозиції вліво, в результаті чого підвищується рівноважна ціна і скорочується рівноважний обсяг блага.

Рис. 42.2. Ринкова рівновага


« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Питання 42 Взаємодія попиту та пропозиції. Ринкова рівновага"
 1. Глава 6. Ринкова рівновага і механізм його досягнення
  взаємодію попиту і пропозиції. В історії світової економічної думки вже понад два століття різні напрями, течії та школи намагаються визначити головні умови та механізм досягнення ринкової рівноваги. Оскільки практика постійно вносить щось нове в - розвиток економічної системи, ускладнюється механізм її функціонування, з'являються нові моделі і теорії ринкової рівноваги.
 2. Запитання для самоперевірки
  взаємодіють криві сукупного попиту і сукупної пропозиції в кейнсіанської моделі AD-AS? 6. Поясніть, як встановлюється рівновага на ринку грошей і ринку товарів за моделлю IS-LM. 7. Поясніть, чи може мати місце загальне рівновагу при наявності диспропорцій в економіці? У чому полягають переваги ринкової системи макрорегулювання і забезпечення загального
 3. Тема 4 Теорія попиту та пропозиції
  попит. Еластичність попиту. Види еластичності і фактори, що впливають на неї. Пропозиція: поняття і чинники, що визначають пропозицію. Еластичність пропозиції та фактори, що впливають на неї. Ринкова рівновага і ринкова ціна. Порушення ринкової рівноваги. Види ринкового
 4. Основні терміни і поняття
  попит, закон попиту, нецінові фактори попиту, цінова, перехресна еластичність, еластичність по доходу, пропозиція, закон пропозиції, еластичність пропозиції, ринкова рівновага, ціна ринкової рівноваги, рента (надлишок) споживача, порушення рівноваги, «нормальна» ринкова
 5. Глава Попит, пропозиція, ринкова рівновага
  взаємодію між мінливими на ринках цінами і кількістю благ, що купуються споживачами та випускаються фірмами. Особливості взаємної залежності таких змінних, як ціна і кількість купівлі-продажу благ за цією ціною, дозволяють розглядати попит як функції покупця, а пропозиція - в якості функції виробництва, випуску і постачання на ринки для продажу цих благ
 6. Концепція рівноважної ціни
  взаємодії попиту і пропозиції як сил, що визначають протікають на ринку процеси. Він докладно проаналізував, як складаються і взаємодіють попит і пропозиція, ввів поняття еластичності попиту, запропонував свою, «компромісну» теорію ціни. Маршалл використав поняття рівноважної ціни: коли «ціна попиту дорівнює ціні пропозиції, обсяг виробництва не виявляє тенденції ні до
 7. Лекція 7 Тема: МЕХАНІЗМ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ: ПОПИТ, ПРОПОЗИЦІЯ, ринкова рівновага
  питання: - попит на товар і його характеристика: закон попиту, крива попиту, еластичність попиту; - пропозицію товару і його крива; - ринкове
 8. Глава 6. Попит, пропозиція, ціна
  взаємодії покупців і продавців, в ході якого вони, співвідносячи попит і пропозиція товару, визначають його
 9. Терміни і поняття
  попит Ендогенний і екзогенний попит 'Крива попиту Закон падаючого попиту Еластичність попиту (еластичний, нееластичний попит, одинична еластичність) Коефіцієнт еластичності попиту за ціною Пропозиція Закон зміни пропозиції Крива пропозиції Коефіцієнт еластичності пропозиції Еластичність пропозиції (одинична еластичність, еластичне, нееластичне
 10. Терміни і поняття
  попит Ендогенний і екзогенний попит 'Крива попиту Закон падаючого попиту Еластичність попиту (еластичний, нееластичний попит, одинична еластичність) Коефіцієнт еластичності попиту за ціною Пропозиція Закон зміни пропозиції Крива пропозиції Коефіцієнт еластичності пропозиції Еластичність пропозиції (одинична еластичність, еластичне, нееластичне пропозицію)
 11. Ринковий механізм попиту та пропозиції
  попиту та пропозиції? Що станеться, якщо попит на який -або товар зміниться в результаті впливу нецінових чинників? Припустимо, що попит на якийсь товар А підвищився, так як цей товар став більш модним. Підвищення попиту на графіку (рис. 6.6) відіб'ється як зсув кривої попиту вправо (з положення D у положення D1). В результаті встановиться нова рівноважна ціна Р1, яка вище ціни
 12. Попит та пропозиція 1: як працює ринок Аналіз змін рівноваги.
  взаємодія попиту та пропозиції визначає равнове- се ринку, яке, в свою чергу, детермінує ціну і кількість виробляй-мого і придбаного товару. Звичайно, рівноважна ціна і обсяг продукції залежать від положення кривих попиту та пропозиції. Коли якась подія призводить до зрушення однієї з кривих, ринкова рівновага порушується і віднов-люється на новому рівні. Аналіз
 13. 15.2. Теорії макроекономічної рівноваги
  питання про те, наскільки ефективно розподіляються ресурси, то для ринку на макрорівні найбільш важливими є наступні питання. - Наскільки повно використовуються ресурси? - Якому рівню зайнятості трудових ресурсів і завантаженості виробничого потенціалу відповідає сталий рівноважний обсяг виробництва? - Якою має бути роль держави у підтримці макроекономічного
 14. Контрольні питання
  попит і які його складові? 4. З чим пов'язана зворотна залежність між величиною сукупного попиту і рівнем цін? 5. Назвіть нецінові фактори сукупного попиту. 6. Що таке сукупна пропозиція і які фактори роблять на нього вплив? 7. Які варіанти можливі при порушенні рівноваги між сукупним попитом і пропозицією? 8. Що таке гранична схильність до
 15. Г Л А В А 10 макроекономічної рівноваги
  попитом і пропозицією, так і в масштабах всієї економіки необхідно макроекономічну рівновагу. Досягнення макроекономічних цілей, стабільність економіки можливі тільки в умовах її збалансованості. При цьому економічна теорія розглядає два випадки рівноваги: рівновага при змінюються цінах (класична модель: «сукупний попит - сукупна пропозиція») і рівновагу в
 16. 2.3 Взаємодія попиту і пропозиції. Рівновага
  взаємодію попиту і пропозиції, необхідно поєднати лінії попиту і пропозиції на одному графіку. На рис. 2.5, a DD - лінія попиту, SS - лінія пропозиції. Абсциси їх точок характеризують відповідно обсяги попиту та обсяги пропозиції, а ординати - ціни попиту і ціни пропозиції. Ринкова рівновага визначається координатами точки перетину ліній DD і SS, яким відповідають обсяг
© 2014-2022  epi.cc.ua