Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Є.Г. Жуліна, Н.А. Іванова. Економіка і соціологія праці. Шпаргалка, 2009 - перейти до змісту підручника

34. Види зайнятості

Різноманіття соціально-економічних процесів, що протікають в рамках ринку праці, породжує існування різних форм зайнятості. В даний час виділяють різні форми зайнятості. У сукупності вони утворюють модель відносин зайнятості, існуючу на ринку праці. У цій моделі відображені як нові форми зайнятості, розширення меж зайнятості, так і наповнення тих чи інших форм зайнятості змістом, відповідним сьогоднішнім реаліям.
Повна зайнятість - це такий стан суспільства, коли всі виявили бажання отримати оплачувану роботу, її отримують, враховуючи будь-який рівень залучення в суспільне виробництво, якщо він задовольняє потреби працівника в економічному доцільному (продуктивному) робочому місці. При повній зайнятості відсутня циклічне безробіття, але зберігається її природний рівень. Повна зайнятість визначається відношенням числа зайнятих в суспільному виробництві (виробництво матеріальних благ і послуг) до загального числа економічно активного населення.
Продуктивна зайнятість - це такий стан суспільства, коли суспільно прийнятною вважається не будь-яка робота. А тільки та, яка відповідає двом найважливішим вимогам. По-перше, зайнятість повинна приносити трудящим дохід, що забезпечує гідне людини умови життя.
Звідси випливає прямий зв'язок політики зайнятості з політикою доходів, антиінфляційними діями і т. п. По-друге, продуктивна зайнятість протиставляється зайнятості формальної. Окремий випадок останньої - зміст зайвих працівників або створення формальних робочих місць для уникнення безробіття - політика держави має сприяти тому, щоб праця кожної людини був економічно доцільним, максимально продуктивним для суспільства. Продуктивна зайнятість виражається відношенням числа зайнятих професійною працею в матеріальному виробництві до загального числа трудових ресурсів (у відсотках).
Ефективна зайнятість - зайнятість, коли використання робочої сили здійснюється без втрат, при якій виходить найбільший матеріальний результат. Ефективна зайнятість дозволяє оцінити при якому рівні продуктивності праці задовольняється потреба населення в роботі, і якими шляхами досягається повна зайнятість. Таке визначення ефективної зайнятості націлене на всебічний розвиток людини і цілком прийнятно, але воно досить широке і його неможливо виміряти за допомогою одного показника.
Соціально-корисна зайнятість визначається числом працездатних людей - зайнятих в суспільному виробництві, на військовій службі, в органах МВС або навчаються на очному відділенні у навчальних закладах, які ведуть домашнє господарство (доглядають за дітьми, людьми похилого віку, хворими родичами).

Вільно вибрана зайнятість припускає, що право розпоряджатися власною здатністю до праці (робочою силою) належить виключно власнику, тобто самому працівнику. Цей принцип гарантує право кожного працівника на вибір між зайнятістю і незайнятістю, забороняючи будь-яке адміністративне залучення до праці.
Наведені форми зайнятості відбивають стан кількісної і якісної балансування між потребою населення в роботі і робочими місцями, при якій створюються сприятливі умови для соціально-економічного прогресу суспільства. У міру зростання ефективності праці рівень зайнятості професійною працею буде знижуватися в цілому по країні. Це пов'язано з тим, що високоефективна економіка потребуватиме відносно меншому числі працівників, а також зі зниженням потреби самого населення в робочих місцях через перемикання інтересів інші сфери діяльності
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" 34. Види зайнятості "
 1. Запитання для самоперевірки
  види та моделі ви знаєте? 2. Охарактеризуйте особливості та функції ринку праці. 3. Які критерії лежать в основі класифікації ринку праці? 4. Опишіть механізм функціонування ринку праці та його елементи. 5. Як ви розумієте ефект доходу і ефект заміщення? 6. Як виникає рівновага на ринку праці? 7. Що таке зайнятість і які її види ви знаєте? 8. У чому сутність
 2. Запитання для самоперевірки
  види та моделі ви знаєте? 2. Охарактеризуйте особливості та функції ринку праці. 3. Які критерії лежать в основі класифікації ринку праці? 4. Опишіть механізм функціонування ринку праці та його елементи. 5. Як ви розумієте ефект доходу і ефект заміщення? 6. Як виникає рівновага на ринку праці? 7. Що таке зайнятість і які її види ви знаєте? 8. У чому сутність
 3. Глава 9. Підприємництво і акціонерна власність
  види. Акціонерна власність в економічній системі Народне господарство будь-якої країни - це складна економічна система, в якій виділяють різні сфери, галузі, підприємства та їх філії з безліччю працівників десятків тисяч професій. Первинна ланка цього складного організму - підприємство, на якому зайнято від 1-2 чол. до декількох сотень тисяч працівників. Мета теми - розкрити
 4. Лекція 23 Тема: ПІДПРИЄМНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ: СУТНІСТЬ, ФОРМИ І ВИДИ. ТЕОРІЯ РИЗИКІВ
  види; - аналізуються ознаки і види підприємництва; - з'ясовуються достоїнства і недоліки всіх форм підприємництва; - досліджуються організаційні форми російського бізнесу; - розглядається теорія
 5. Стаття 20 . Види діяльності
  види діяльності, що відповідають цілям, передбаченим у статуті підприємства, за винятком заборонених чинним на території РРФСР
 6. Тема 9 Основні макроекономічні показники
  види. Вимірювання безробіття. Природний рівень безробіття. Соціально-економічні наслідки безробіття. Закон Оукена. Безробіття в Росії 90-х років. Закон Російської Федерації «Про зайнятість населення в Російській Федерації». Визначення інфляції. Вимірювання інфляції. Види інфляції. Відкрита і пригнічена інфляція. Причини інфляції та її соціально-економічні наслідки. Крива
 7. 4.1. Мета та основні види державної економічної політики
  зайнятості. Це гарантує відсутність безробіття та інфляції. Графічне зображення завдань державної економічної політики в періоди спаду і підйому показано на рис. 4.1 (а, б). {Foto44} Рис.4.1. Завдання державної економічної політики в періоди спаду (а) і підйому (б) Завдання державної економічної політики в період економічного спаду (див. рис. 4.1, а) - домогтися
 8. Яка структура організаційно-економічних відносин?
  Види; - форми організації господарської діяльності (натуральне і товарно-ринкове господарство); - управління економікою (стихійно-ринкове і державно-планове регулювання). Структура організаційних відносин зображена на рис. 2.3. {Foto16} Види організаційно-економічних відносин. Зазначені на рис. 2.3 види організаційно-економічних відносин мають, як ми побачимо в
 9. Терміни і поняття
  зайнятість Концепції регулювання зайнятості: неокласична, кейнсіанська, монетаристська, інституційно-соціологічна, гнучкого
 10. Лекція 8 Тема: РИНКОВА КОНКУРЕНЦІЯ ТА ЇЇ ВИДИ
  види конкуренції та механізм їх дії; - аналізуються втрати від недосконалої конкуренції та антимонопольне
 11. Контрольні питання
  зайнятості розвинених країн. 2. Які відмінні Ознаки активної і пасивної політики на ринку праці? 3. Яка специфіка механізму регулювання процесів зайнятості в перехідній російській економіці? , 4. Які роль і функції малого бізнесу та громадських робіт у забезпеченні
 12. Стаття 22. Фінансування заходів щодо сприяння зайнятості населення
  зайнятості населення (фонд зайнятості) формуються за рахунок обов'язкових страхових внесків роботодавців, обов'язкових страхових внесків із заробітку працюючих, асигнувань при необхідності з федерального бюджету, бюджетів суб'єктів Російської Федерації і місцевих бюджетів , добровільних внесків юридичних і фізичних осіб, включаючи іноземних, інших надходжень ... 2. Розміри обов'язкових
 13. Запитання для самоконтролю
  види негативної дії на навколишнє середовище. 2. Яким законом введена плата за негативний вплив на навколишнє середовище? 3. Який орган влади визначає порядок плати та її граничні розміри за забруднення навколишнього природного середовища, розміщення відходів, інші види шкідливого
 14. Контрольні питання
  види інфляції та інфляційних очікувань ви знаєте? 9. Які наслідки інфляції? 10. У чому полягає антиінфляційна політика і які її види ви знаєте? 11. Що таке безробіття? Кого називають безробітними? 12. Які види безробіття вам відомі? 13. Що показує крива Філліпса? 14. Які фактори впливають на стан і динаміку ринку
 15. Види факторних доходів
  види доходів: від природних ресурсів - ренту (земельну, гірську, плату за воду і т.д.); від трудових ресурсів - заробітну плату; від капіталу - відсоток (як дохід власників грошового капіталу) і прибуток (як дохід власників реального капіталу); від підприємницьких здібностей - підприємницький дохід; від знань - дохід від інтелектуальної власності. У господарській
 16. Питання для самоперевірки
  види рахунків СНС ви знаєте? 2. Які елементи включає ВНП, який визначається за методом витрат? 3. Що таке неринкові види послуг? 4. Що таке резидентная інституційна одиниця? 5. Назвіть причини, за якими показник ВНП не завжди точно характери-зует добробут нації. 6. Які причини циклічності розвитку економіки ви знаєте? 7. Якими явищами характеризуються основні фази
 17. Стаття 4. Види ставок мит
  види ставок мит: адвалорні, нараховані у відсотках до митної вартості оподатковуваних товарів; специфічні, що нараховуються у встановленому розмірі за одиницю оподатковуваних товарів; комбіновані, що поєднують обидва названих видів митного
 18. Зайнятість (форми і характер)
  зайнятості було підвищення попиту на нефізичну робочу силу. Її частка у зайнятості підвищилася більш ніж на 10%. Значною мірою підвищення частки «білих комірців» визначалося новими технологічними виробництвами в обробній промисловості. Такі структурні зміни направляють зайнятість у бік сучасних виробництв, збільшуючи компонент праці, заснованого на знанні і високої
 19. 2.5. Податок зі спадщини і дарувань
  види власності незалежно від місця її знаходження для громадян та резидентів США, а для нерезидентів - всі види власності, що знаходиться виключно на території
 20. Яка структура соціально-економічних відносин?
  Види соціально-економічних відносин знаходяться у вирішальній залежності від відносин власності, які як би проникають і зумовлюють інші види відносин. Тому важливо насамперед з'ясувати сутність і форми відносин
© 2014-2022  epi.cc.ua