Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
Н.А. Кошелєв. Національна економіка.Шпаргалкі, 2009 - перейти до змісту підручника

6. Теорія «Міжгалузевого балансу»

Теорія «Міжгалузевого балансу» була розроблена в США В. В. Леонтьєвим як дієвий інструмент при аналізі та прогнозуванні структурних взаємозв'язків в економіці. Вона виходить з можливості досягнення загального макроекономічного рівноваги, для чого розроблена модель цього стану, що включає структурну взаємозв'язок всіх стадій виробничого процесу - виробництва, розподілу або обміну і звичайно споживання. Суть цього методу полягає в двоякому визначенні галузі економіки - як споживача і як виробника. Для визначення ступеня та характеру взаємозв'язку попиту та пропозиції на благо застосовується система технологічних коефіцієнтів - показник, що відображає обсяг середніх витрат продукції певної галузі, необхідний для виробництва одиниці блага.
У цій моделі для аналізу застосуються схема міжгалузевого балансу, що складається з чотирьох основних квадрантів, що відображають певні стадії виробничого процесу:
1) обсяги споживання на потреби виробництва - перший квандрант ;
2) групування продукту в залежності від того, як він використовується - другий квандрант;
3) включення доданої вартості товару, наприклад оплати праці співробітників, податків та іншого - третій квандрант;
4) структура розподілу національного доходу - четвертий квандрант.
Теорія «Міжгалузевого балансу» дозволяє: 1) провести аналіз і прогнозування розвитку основних галузей національної економіки на різних рівнях - регіональному, внутрігалузевому, міжпродуктового;
2) провести об'єктивне і актуальне прогнозування темпів і характеру розвитку національної економіки;
3) визначити характеристику основних макроекономічних показників, при яких настане стан рівноваги національної економіки. У результаті впливу на них наблизитися до рівноважного стану;
4) розрахувати повні і прямі витрати на виробництво певної одиниці блага;
5) визначити ресурсомісткість всієї національної економіки та окремих її галузей;
6) визначити напрямки підвищення ефективності та раціоналізації міжнародного та регіонального розподілу праці.
Підстави для віднесення одиниць національної економіки до певної галузі можуть бути різними - схожість технологічного і виробничого процесу, однорідність необхідної сировини, характер виробленої продукції.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 6. Теорія «Міжгалузевого балансу» "
 1. § 2. ПЕРЕДУМОВИ комбінування виробництва У ГАЛУЗЯХ ПРОМИСЛОВОСТІ
  Такі галузі промисловості, як хімічна, лісотехнічна, металургійна, харчова та інші мають сприятливі передумови для комбінування виробництва. До найважливіших з них відносяться: 1. Складний склад сировини, що переробляється, коли поряд з основним продуктом представляється можливим отримання і ряду інших. 2. Багатоступінчастість переробки сировини. 3. Фізична та економічна
 2. Економічне зростання в моделі міжгалузевого балансу
  Однією з найважливіших моделей економічного зростання є модель міжгалузевого балансу. Теоретичні основи міжгалузевого балансу розроблялися в СРСР в роки, що передували першій п'ятирічці, проте в оформленому вигляді вперше представлені американським економістом В. Леонтьєвим. Метод аналізу міжгалузевих зв'язків за допомогою таблиць шахового типу і з залученням апарату лінійної алгебри був
 3. 27.3. Виробничий попит
  Виробничий попит пред'являється на знаряддя і предмети праці. Його масштаби визначаються величиною накопичення. Великий вплив на виробничий попит надає міжгалузева і внутрішньогалузева диверсифікація національних
 4. 6. ФОРМУВАННЯ неокласичної школи. А. МАРШАЛЛ. ДЖ. Б. КЛАРК
  А. Маршалл - родоначальник «економікса». А. Маршалл про взаємозв'язок попиту та пропозиції. Теорія ціни. Теорія еластичності попиту. Розмежування короткострокового і довгострокового періодів. Проблема внутрішньої і зовнішньої економії. А. Пігу: «Економічна теорія добробуту». Теорія граничної продуктивності праці і капіталу Дж. Б. Кларка. Концепція статики і динаміки. Становлення факторного
 5. Тести, ситуації, завдання
  ! Виберіть правильні відповіді 1. «Економічна людина» А. Сміта - це: а) фермер в сільськогосподарських угіддях, б) підприємець; в) вчений-економіст; г) найманий працівник; д) концепція людини в економічній теорії. 2. За А. Сміту, економічний егоїзм: а) був шкідливий для суспільства, б) приводив до втручання уряду; в) змушував підприємства випускати товари низької
 6. 3.2. Інтернаціоналізація обміну
  Історично передумови формування світового господарства почали складатися в сфері обміну. Від мінової торгівлі розвиток ішов до локальних міжнародних ринків. У період промислової революції відбулося переростання локальних центрів міжгалузевої торгівлі в єдиний світовий
 7. Про ГОСПОДАРСЬКО-практичну функцію ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ
  Економічна теорія є теоретичною основою практичної організації економіки, по суті, на всіх рівнях. Економічна теорія є основою економічної політики держави (уряду). Економічна теорія - основа прогнозування соціально-економічного
 8. 1.2.7. Пропорційна РИНКУ
  Аналіз умов реалізації товарів призводить до необхідності вивчення пропорцій ринку і в цілому його пропорційності. Пропорції --- + --- національні? міжнародні
 9. 19. Сучасного інституціоналізму
  Дж. Гелбрейт: технологічний детермінізм. Р. Коуз: теорія прав власності. Громадські цілі і мотиви виробництва за Дж. Гелбрейту. Теорія спонукальних мотивів. Роль техноструктури в суспільному розвитку. Школа трансакционной економіки про взаємодію економічної та правової систем. «Теорема Коуза». Теорія суспільного вибору Дж. Б'юкенена. Постіндустріальне суспільство і суспільство
 10. ЛІТЕРАТУРА
  Саймон ГА. Раціональність як процес і продукт мислення / / ТНЕ815: теорія та історія економічних і соціальних інститутів і систем. 1993. Вип. 3. С. 16-38. Саймон ГА. Теорія прийняття рішень в економічній науці та науці про поведінку / / Теорія фірми / Під. ред. В.М. Гальперіна. СПб.: Економічна школа, 1995. С. 54-72. Лайбенстайн X. Аллокативная ефективність у порівнянні з
 11. ЛІТЕРАТУРА
  АбалкінЛ.І. Перспективи економіки Росії на кінець XX століття / / Економіст. 1996. № 12. Глазьєв, СЮ. Теорія довгострокового техніко-економічного розвитку. М.: Владар, 1993. Голубєв B.C., Савченко П.В. Соціоприродне основа сталого розвитку / / Економіст. 1996. № 8. Маєвський В.І. Еволюційна теорія та макроекономіка / / Питання економіки. 1997. № 3. Шумпетер Й. Теорія економічного розвитку
 12. Проміжна продукція
  . У галузях матеріального виробництва західних країн високо розвинений ринок проміжної продукції, представлений сировиною, різними допоміжними матеріалами, комплектуючими виробами, які виступають предметами внутрішньо-і міжгалузевого обміну. Головними споживачами проміжної продукції є обробна промисловість і будівництво. У провідних країнах частка проміжної
 13. Список рекомендованої літератури з курсу
  1.Сажіна М.А., Чибриков Г.Г. Економічна теорія. Підручник для ВУЗов.-М. Видавництво НОРМА, 2006. 2.Курс економічної теорії. Підручник під ред. Чепуріна М.Н., Кисельової Є.А. - К.: Вид-во «АСА», 2006. 3.Економіческая теорія (політекономія). Підручник для студентів вузів, що навчаються за економічними спеціальностями. Под ред. В.І. Відяпіна, Г.П. Журавльової. - М.: ИНФРА-М, 2007. 4. Борисов Е.Ф.
 14. 21. ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ПРОПОЗИЦІЇ. Теорії раціональних очікувань
  Теорія економіки пропозиції; вихідні положення. Проблеми інфляції та економічного зростання. Рекомендації в області податкової політики. Крива Лаффера і практика оподаткування. Використання рекомендацій теорії пропозиції в рейганоміки і тетчеризму. Основні положення теорії раціональних очікувань. Прогнози фірм і «нейтралізація» економічної політики
© 2014-2022  epi.cc.ua