Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
М. А. Сажина, Г. Г. Чибриков. Економічна теорія. Підручник для вузів, 2007 - перейти до змісту підручника

§ 6. Розвиток підприємництва в Росії

Становлення підприємництва в Росії багато в чому залежить від вдосконалення
його організаційно-правових форм, так як для будь-якого підприємця його
діяльність починається з знаходження господарської сфери (ніші), і вибору форм
підприємництва. Організаційно-правова форма підприємництва робить
бізнес благородним, відповідним вимогам цивілізованої економіки.
Удосконалення організаційно-правових форм підпри-| німательства в Росії
будується на використанні досвіду госпо-| ствования пастці:, країн і традиційних
особливостей госпо-"> ствования Росії. С! січні 1995 введений в дію
Цивільний кодекс Російської Федерації, в якому закріплені певні форми
вітчизняного підприємництва, здійснюваного господарськими
товариствами і товариствами, виробничими кооперативі ми, державними
і муніципальними підприємствами.
З ^ рзяйствеінимі товариствами і суспільства є комерційні організації з
розділеним на частки засновників статутним капіталом. Майно, створене за рахунок
вкладів засновників, належить господарському товариству або суспільству на
праві власності.
Господарські товариства можуть створюватися у формі повного товариства і
товариства на вірі (командитне товариство). Господарські товариства
створюються у вигляді акціонерного товариства, товариства з обмеженою або з додатковою відповідальністю.
Учасниками повних товариств і повними товаришами у товариствах на вірі
можуть бути індивідуальні підприємці та комерційні організації.
Учасниками ж господарських товариств та вкладниками в товариствах на вірі можуть
бути громадяни і юридичні особи.
Зупинимося на характеристиці найважливіших організаційних форм підприємництва
в Росії.
Повне товариство - це організація, учасники якої займаються
підприємницькою діяльністю від імені товариства і несуть відповідальність
за його зобов'язаннями належним їм майном. Управління діяльністю
повного товариства здійснюється за спільною згодою всіх учасників, при цьому
кожен учасник має один голос. Ведення справ у повному товаристві може
здійснюватися кожним учасником від імені товариства або спільно всіма
учасниками. Кожен учасник повного товариства зобов'язаний внести не менше
половини свого вкладу до складеного капіталу, а інша частина вноситься в
відповідно до встановленого терміну.
Прибуток і збитки повного товариства розподіляються між його учасниками
пропорційно до їхніх часток у складеному капіталі. Учасники повного товариства
солідарно несуть субсидіарну відповідальність своїм майном по зобов'язаннях
товариства.
Товариство на вірі (командитне товариство) - це товариство, в якому
поряд з учасниками, які здійснюють від імені товариства підприємницьку
діяльність і відповідають по зобов'язаннях товариства своїм майном
(повними товаришами), є один або кілька учасників - вкладників
(коммандітістов), які несуть ризик збитків товариства в межах своїх
вкладів та не беруть участі у підприємницькій діяльності товариства.
Управління діяльністю товариства на вірі здійснюється повними товаришами.
Коммандітісти не беруть участь в управлінні і веденні справ товариства на вірі. Їх
обов'язок - внести вклад до складеного капіталу. Коммандітісти мають право:
отримувати частину прибутку товариства, належну на їх частку у складеному
капіталі; передати свою частку у складеному капіталі іншому учаснику;
знайомитися з річними звітами товариства; вийти з товариства і повернути
свій вклад.
Товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ) - це товариство, статутний капітал
якого розділений на частки визначених розмірів; учасники товариства з
обмеженою відповідальністю не відповідають за його зобов'язаннями і несуть ризик
збитків товариства в межах внесених ними вкладів. Число учасників ТОВ - один
або кілька людей.
Перевищення цього межі загрожує перетворенням товариства
з обмеженою відповідальністю в акціонерне товариство.
Статутний капітал ТОВ складається з вкладів його учасників, кожен з яких зобов'язаний
при вступі до нього внести не менше половини вкладу, а решту - в
протягом року. Вищим органом ТОВ є загальні збори учасників. До його
компетенції належить: зміна статуту товариства та розміру статутного капіталу;
утворення виконавчих органів товариства; затвердження річних звітів;
реорганізація або ліквідація товариства.
Різновидом товариства з обмеженою відповідальністю є товариство з
додатковою відповідальністю. Це засноване одним або кількома особами
товариство, статутний капітал якого розділений на частки певних розмірів. Його
відміну від товариства з обмеженою відповідальністю полягає в тому, що
учасники такого товариства солідарно несуть субсидіарну відповідальність за його
зобов'язаннями своїм майном в однаковому для всіх кратному розмірі до величини
їх вкладів. При банкрутстві одного з учасників відповідальність його по
зобов'язаннями товариства розподіляється між іншими учасниками
пропорційно їх вкладами.
Акціонерне товариство - це, як зазначалося, суспільство, статутний капітал якого
розділений на певне число акцій. Учасники акціонерного товариства не
відповідають за його зобов'язаннями і несуть ризик збитків у межах вартості
належних їм акцій. У Росії акціонерне товариство може бути відкритим або
закритим. Відкрите акціонерне товариство має право проводити відкриту підписку
на випущені акції та їх продаж. Закрите акціонерне товариство
розподіляє акції тільки серед своїх засновників. Акціонери закритого
акціонерного товариства мають перевагу у придбанні акцій.
Статутний капітал акціонерного товариства складається з номінальної вартості акцій
суспільства, він визначає мінімальний розмір майна товариства. Статутний капітал
може збільшуватися і зменшуватися за рахунок збільшення або зменшення номінальної
вартості акцій і за рахунок випуску додаткових акцій або зменшення їх загальної
кількості.
Частка привілейованих акцій у загальному обсязі статутного капіталу не повинна
перевищувати 25%. Акціонерне товариство може також випускати облігації на суму, що не
перевищує розмір статутного капіталу.
Організаційно-правовою формою вітчизняного підприємництва можуть бути
також дочірні і залежні суспільства. Господарське товариство вважається дочірнім,
якщо основне товариство в силу переважної участі в його статутному капіталі
має можливість визначати рішення, що приймаються дочірнім суспільством. Дочірнє
товариство не відповідає за борги основного суспільства.
У залежному господарському товаристві інше товариство має більше 20% голосуючих
акцій акціонерного товариства або бо-
§ 6. Розвиток підприємництва в Россіі___! П
леї 20% статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю.
Усі розглянуті господарські товариства і товариства можуть перетворюватися
з одного виду в інший за рішенням загальних зборів учасників. При
перетворенні товариства в товариство кожен повний товариш, який став акціонером
суспільства, протягом двох років несе субсидіарну відповідальність всім своїм
майном за зобов'язаннями, які перейшли до суспільства від товариства.
Накопичений досвід кооперативної форми господарювання в Росії дозволяє
використовувати як організаційно-правової форми підприємництва
виробничий кооператив.
Виробничий кооператив - це добровільне об'єднання громадян шляхом
членства для спільної виробничої діяльності, заснованої на їх особистій
трудовій участі та об'єднанні учасниками майнових пайових внесків.
Виробничий кооператив є комерційною організацією. Члени
кооперативу несуть за зобов'язаннями кооперативу субсидіарну відповідальність у
розмірах, передбачених законом і статутом кооперативу. Число членів
кооперативу не повинно бути менше 5 осіб.

Майно кооперативу поділяється на паї його членів. Певна частина майна
утворює неподільний фонд кооперативу. Член кооперативу зобов'язаний внести до моменту
реєстрації не менше 10% пайового внеску. Кооператив не має права випускати
акції. Прибуток кооперативу розподіляється між його членами відповідно до їх
трудовим участю.
Вищим органом управління кооперативом є загальні збори. Виконавчим
органом кооперативу є правління і його голова. Загальні збори
кооперативу має право: змінювати статут, утворювати виконавчі органи,
приймати членів кооперативу, затверджувати річний звіт, приймати рішення про
реорганізацію або ліквідацію кооперативу. Виробничий кооператив може
перетворюватися в господарське товариство або суспільство.
У сучасній вітчизняній економіці державні та муніципальні
комерційні підприємства створюються у формі унітарного підприємства. Унітарним
підприємством є така комерційна організація, яка не наділена правом
власності на закріплене за ним власником майно. Майно
унітарного підприємства є неподільним і не може бути розподілено за
вкладами між працівниками підприємства. Майно державного або
муніципального підприємства перебуває відповідно в державній або
муніципальної власності і належить підприємству на праві господарського
відання або оперативного управління.
Органом управління унітарного підприємства є керівник, який
призначається власником. Унітарна підприємство відповідає за своїми зобов'язаннями всім належним йому майном. Воно
не несе відповідальності за зобов'язаннями власника його майна .
Унітарна підприємство, засноване на праві господарського відання, створюється за
рішенням державного органу або органу місцевого самоврядування. Розмір
статутного фонду такого підприємства не може бути менше суми, визначеної
законом. До державної реєстрації статутний фонд такого підприємства має
бути повністю оплачений власником. Унітарна підприємство, засноване на праві
господарського відання, може створити в якості юридичної особи інше
унітарне підприємство шляхом передачі йому частини свого майна у господарське
ведення (дочірнє підприємство) .
Унітарна підприємство, засноване на праві оперативного управління, створюється по
рішенням Уряду Російської Федерації на базі федеральної власності.
Таке підприємство називається федеральним казенним підприємством. Права володіння,
користування і розпорядження майном казенне підприємство здійснює в рамках
закону і відповідно до завданнями власника. Казенне підприємство може
бути реорганізовано або ліквідовано за рішенням Уряду Російської
Федерації.
Таким чином, цивільне законодавство Росії додало різних видів
вітчизняної підприємницької діяльності правову форму. Це означає, що
держава захищає рівність учасників підприємницької діяльності,
недоторканність власності, свободу договору, громадянські права. Разом з
тим вітчизняне цивільне законодавство побудовано відповідно до
нормами міжнародного права. Все це сприяє розвитку підприємництва
в Росії в цивілізованій формі.
Контрольні питання:
1. Яку діяльність можна назвати підприємницької?
2. Хто може виступати в якості підприємця?
3. Чи існувало підприємництво в умовах планомірної сис-| теми
господарювання?
4. Які переваги акціонерного товариства відкритого типу nepef акціонерним
  товариством закритого типу?
  5. Kaif визначити сучасну фірму?
  6. Як співвідносяться фірма і ринок?
  7. Які особливості сучасних західних фірм?
  8. Охарактеризуйте особливості розвитку підприємництва в Росії. |
  9. Що таке унітарне підприємство?
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "§ 6. Розвиток підприємництва в Росії"
 1. ТЕМА 3. Підприємництво і його організаційно-правові форми в Росії
    підприємництва 2. Функції та характеристики підприємництва 3. Ризик у підприємницькій діяльності 4. Організаційно-правові форми підприємницької діяль-ності в РФ Програмна анотація. Підприємництво: наукове і емпіричне визначення. Со-тимчасові теорії підприємництва. Функції та характеристики підприємництва. Ризик у підприємницькій
 2. Стаття 7. Державні програми підтримка малого підприємництва
    розвитку та підтримки малого підприємництва на федеральному, регіональному та місцевому рівнях; перспективні напрямки розвитку малого підприємництва та пріоритетні види діяльності суб'єктів малого підприємництва; заходи, що вживаються для реалізації основних напрямів та розвитку форм підтримки малого підприємництва; пропозиції щодо встановлення податкових пільг і
 3. Лекція 23 Тема: ПІДПРИЄМНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ: СУТНІСТЬ, ФОРМИ І ВИДИ. ТЕОРІЯ РИЗИКІВ
    підприємництва та його види; - аналізуються ознаки і види підприємництва; - з'ясовуються достоїнства і недоліки всіх форм підприємництва; - досліджуються організаційні форми російського бізнесу; - розглядається теорія
 4. Стаття 6. Державна підтримка малого підприємництва
    розвитку малого підприємництва; створення пільгових умов використання суб'єктами малого підприємництва державних фінансових, матеріально-технічних та інформаційних ресурсів, а також науково-технічних розробок і технологій ... підтримка зовнішньоекономічної діяльності суб'єктів малого підприємництва, включаючи сприяння розвитку їх торговельних, науково-технічних,
 5. Тема 6 Підприємництво і підприємство
    підприємництво. Організаційно-правові форми підприємств. Об'єднання підприємств. Цивільний кодекс Російської Федерації про організаційно-правових формах підприємництва в
 6. 36. Підприємництво, як найважливіший фактор ефективного розвитку національної економіки.
    розвиток підприємництва. Найважливішим завданням сучасного періоду є розвиток підприємництва. Підприємництво може бути як приватним, так і державним і здійснюється як в індивідуальній, так у колективній формі. Державне підприємництво здійснюється юридичною особою. Основною формою юридичної особи, здійснює державне
 7. 2 ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В РОСІЇ
    розвиток підприємництва на Русі на століття. До XV-XVI ст. підприємництво виявлялося в основному у вигляді сільських промислів. Потім розцвіла торгівля смолою, воском, льоном, коноплею, виробами зі шкіри та металу та ін У XVI в. зародилася Нижегородська ярмарок. Монастирські колонії і козацтво внесли велику лепту в розвиток підприємницької справи в Росії. З XVI в. в Московській державі
 8. Стаття 8. Фонди підтримки малого підприємництва
    підприємництва здійснює Федеральний фонд підтримки малого підприємництва, створюваний Урядом Російської Федерації. Кошти Федерального фонду підтримки малого підприємництва формуються за рахунок коштів федерального бюджету, а також за рахунок інших джерел, передбачених цією
 9. Стаття 9. Оподаткування суб'єктів малого підприємництва
    підприємництва, фондів підтримки малого підприємництва, інвестиційних та лізингових компаній, кредитних і страхових організацій, а також підприємств, установ і організацій, створених з метою виконання робіт для суб'єктів малого підприємництва та надання їм
 10. Контрольні питання
    підприємництва? 2. Які основні напрями і форми дер-ної політики підтримки малого підприємництва? 3. У чому полягає роль і які форми самоорганиза ції малого
 11. Які особливості малого підприємництва?
    розвиток малого підприємництва в нашій країні. Так, в 2002 р. в Росії налічувалося всього 882 тис. малих підприємств. У тому ж році в США діяло понад 6 млн підприємств з чисельністю зайнятих менше 20 осіб, а в Італії - понад 4 млн. таких підприємств. Недостатність розвитку малого підприємництва в нашій країні несприятливо позначається на економічних результатах їх
 12. ЛІТЕРАТУРА
    підприємництва (регіональні аспекти). М.: Інформарт, 1996. Орлов А.В. Введення в підприємництво / Досвід малого бізнесу за кордоном і в Росії. М.: Економічна академія, 1993. Орлов А. В. Людина. Економіка. Підприємець. М.: Вища школа економіки,
 13. Контрольні питання
    підприємництва в ринковій економіці? 3. Як співвідносяться підприємництво та соціально-економічна
 14. Контрольні питання
    підприємництва в сучасній російській економіці. 2. Розкажіть про основні напрямки державної підтримки малого бізнесу в Російській Федерації. 3. Охарактеризуйте систему пільг з оподаткування малого підприємництва. 4. Поясніть суть спрощеної системи оподаткування, обліку та відповідальності для суб'єктів малого
 15. Стаття 11. Пільгове кредитування суб'єктів малого підприємництва
    підприємництва здійснюється на пільгових умовах з компенсацією відповідної різниці кредитним організаціям за рахунок коштів фондів підтримки малого підприємництва. При цьому кредитні організації, що здійснюють кредитування суб'єктів малого підприємництва на пільгових умовах, користуються
 16. ЛІТЕРАТУРА
    підприємництві. М.: Прогресс-Академія, 1994. Агєєв А. Підприємництво: проблеми власності і культури. М.: Наука, 1991. Друкер П. Ринок: як вийти в лідери? М,
© 2014-2022  epi.cc.ua