Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
І.А. Спиридонов. Світова економіка, 2006 - перейти до змісту підручника

Основні риси інтегр

Інтеграція економічного життя у світі йде по багатьом усе більш множащимся напрямками:
| перше, інтернаціоналізація продуктивних сил за допомогою обміну засобами виробництва і технологічними знаннями, а також міжнародної спеціалізації та кооперації, що зв'язують господарські одиниці в цілісні виробничо-споживчі системи; допомогою виробничого співробітництва, міжнародного переміщення виробничих ресурсів; допомогою формування глобальної матеріальної, інформаційної , організаційно-економічної інфраструктури, що забезпечує здійснення міжнародного обміну;
| друге, прояв інтернаціоналізації допомогою МРТ, про що говорилося раніше;
| по-третє, зростання масштабів і якісна зміна характеру традиційної міжнародної торгівлі упредметненими товарами, в силу чого вона робить нині незмірно більший вплив на інтернаціоналізацію економічного життя, ніж у 20-30-ті роки XX століття. Головний фактор впливу міжнародної торгівлі на національні економіки - не стільки її випереджаюче зростання (що дуже важливо), що відображає процес поглиблення МРТ, скільки її докорінні якісні зрушення. Змінилися самі функції міжнародної торгівлі - від суто комерційних за формулою короткострокових угод «товар - гроші» до засобу (багато в чому, якщо не в основному) безпосереднього обслуговування національних виробничих процесів, що зв'язує їх в єдиний виробничий механізм, який знає національних кордонів.
Важливо відзначити, що акцент у тому обслуговуванні зміщується від вихідних стадій (обробка та переробка сировини, матеріалів) до заключних стадій виробництва (оздоблювальні, складальні операції). Така зміна функцій знайшло відображення в кардинальних змінах структури світової торгівлі;
| по-четверте, міжнародне переміщення фінансових і виробничих ресурсів, що забезпечує переплетення і взаємозалежність економічної діяльності в різних країнах. Таке переміщення відбувається у формі міжнародного кредиту чи закордонних інвестицій;
| по-п'яте, усе більш важливим напрямком міжнародного співробітництва стає сфера послуг, яка розвивається швидше сфери матеріального виробництва. Все більш активне включення послуг у міжнародну діяльність значно розширює область прояви інтернаціоналізації, поширюючи її на ту частину економічного життя, яка донедавна була порівняно слабко залучена в міжнародне спілкування;
| по-шосте, швидко зростає міжнародний обмін науково-технічними знаннями. Фронт світової науки і техніки стрімко розширюється. У поєднанні з їх швидким розвитком це приводить до того, що нині жодна країна поодинці не в змозі вирішувати всі питання НТП і тим більше бути лідером на всіх його напрямках. Все це веде до інтенсивного процесу формування міжнародного інтелектуального поділу праці. Відбуваються міжнародна спеціалізація наукових і дослідно-конструкторських центрів, налагодження стійкою кооперації між ними;
| по-сьоме, усе більш зростають масштаби міжнародної міграції робочої сили, до якої починають підключатися як експортерів Росія та інші держави , що утворилися на території колишнього СРСР.
Міжнародна міграція робочої сили - невід'ємна частина процесу інтернаціоналізації міжнародного економічного життя. Масове переміщення трудових ресурсів через національні кордони стало можливим завдяки спільним процесам, що викликав інтернаціоналізацію і одночасно спирається на них;
| по-восьме, одночасно зі зростаючою інтернаціоналізацією впливу виробництва і споживання на природне середовище росте потреба в міжнародному співпрацю, спрямовану на вирішення глобальних проблем сучасності (охорона природного середовища, освоєння Світового океану, космосу, допомога голодуючому населенню країн та ін.) Рішення все більш загострюються глобальних проблем, що ставлять людство на грань виживання, вимагає об'єднання зусиль усіх країн світового співтовариства.
Такі ті головні сили, цементують складові частини світового господарства в єдину систему, якісно перетворюють її, що задають імпульси наростаючою сили процесам трансформації національних господарств на інтеграційної основі.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Основні риси інтеграції "
 1. Запитання для повторення
  1. У чому сутність світового ринку? 2. Яке визначення світового господарства? 3. У чому відмінність світового господарства від світового ринку? 4. Які риси характеризують світове господарство? 5. Яка структура світового господарства? 6. Які суб'єкти світового господарства? 7. Які країни можна віднести до центру, а які до периферії? 8. У чому сутність нової моделі розвитку промислово розвинених
 2. Контрольні питання
  1. Які сучасна структура російського експорту та шляхи її вдосконалення? 2. Роль зовнішньоекономічної політики у захисті національних виробників. 3. Перерахуйте напрямки інтеграції Росії в світову економіку. 4. Які характерні риси та особливості економічної взаємодії Росії: з розвиненими країнами, з країнами Східної Європи, з країнами
 3. 4. Механізм інтеграції: приклад ЄС
  Західноєвропейська інтеграція з самого початку була процесом, що йде як знизу (на рівні фірм), так і зверху (на міждержавному, наднаціональному
 4. 10.1. Нове обличчя інтеграції: знаряддя конкурентної боротьби
  У багатьох випадках інтеграція у світове господарство веде не до прискорення зростання, а до закріплення периферійної моделі економіки та втрати ... ресурсів розвитку
 5. 13.4 . Регіоналізація світового ринку
  Регіональні угруповання держав: - Європейський союз (ЄЕС); - Північноамериканська зона вільної торгівлі (НАФТА); - Тихоокеанському-азіатська економічна інтеграція; - Співдружність незалежних держав (СНД). Форми регіональної економічної інтеграції: 1) зона вільної торгівлі; 2) загальний ринок; 3) економічний і валютний союз; 4) політична інтеграція (створення
 6. Запитання до теми
  1. В результаті чого утворюється єдність відтворювального процесу в глобальному масштабі? Яка роль іноземних прямих інвестицій у світовому виробництві? 2. Розкрийте поняття міжнародного поділу праці (МРТ); охарактеризуйте ступінь участі в ньому підсистем і окремих країн. 3. В яких галузях насамперед виявляється ефект «економії на масштабі
 7. Запитання для самоперевірки
  1. У чому ви бачите суть і економічну доцільність світового господарства? Які його основні риси? 2. Що таке міжнародний поділ праці і які теорії МРТ ви знаєте? 3. Охарактеризуйте структуру світового господарства. 4. Що ви розумієте під економічною інтеграцією і інтернаціоналізацією? У чому їх відмінність? 5. Які типи інтеграції та основні види інтеграційних
 8. Запитання для самоперевірки
  1. У чому ви бачите суть і економічну доцільність світового господарства? Які його основні риси? 2. Що таке міжнародний поділ праці і які теорії МРТ ви знаєте? 3. Охарактеризуйте структуру світового господарства. 4 . Що ви розумієте під економічною інтеграцією і інтернаціоналізацією? У чому їх відмінність? 5. Які типи інтеграції та основні види інтеграційних
 9. Запитання до теми
  1. Розкрийте основні ознаки промислово розвинених країн. 2. Визначте основні риси динаміки економічного розвитку західних країн у XX ст. 3. Проаналізуйте позиції країн - лідерів у світовій економіці. 4. Стосовно до груп країн і окремих країнах розкрийте характерні риси моделей господарських механізмів. Яка з них найбільш
 10. ТЕМА 1. Перехідна економіка: сутність, закономірно-сті, етапи
  План: 1.Теория перехідної економіки: джерела, елементи, місце в економіч-ської теорії. 2 . Закономірності та етапи перехідної економіки. 3.Мета і завдання перехідної економіки. 4.Основние риси і протиріччя економіки перехідного періоду. 5.Історія реформування в Росії. Програмна анотація. Теорія перехідної економіки: місце в економічній теорії, сущ-ність, джерела, основні
 11. Запитання до теми
  1. Як і в силу яких чинників змінилася частка країн ЄС у сукупному валовому продукті світу? 2. Дайте характеристику груп країн, що входять в ЄС . 3. Чим пояснюється відставання ЄС від США і Японії за рівнем науково-технічного розвитку? 4. Назвіть особливості соціально-економічної структури країн ЄС. 5. Які характерні риси механізму господарської інтеграції країн
 12. Запитання до теми
  1. Охарактеризуйте соціальні та виробничі системи організації виробництва в древні і середні віки, вкажіть їх основні риси. 2. Коли стало проявлятися економічне відставання нині країн, що розвиваються від Західної Європи? Які умови і чинники зумовили це? 3. Чи розрізняються поняття «світовий ринок» і «світове господарство»? Обгрунтуйте свою
 13. Тенденція до регіональної інтеграції
  . Особливе значення надавалося господарським аспектам співробітництва між самими країнами, що розвиваються . Воно виражалося в тенденції до інтеграції їх національних господарств на регіональному рівні. На відміну від інтеграції розвинених капіталістичних країн тісне економічне співробітництво держав, що розвиваються не підготовлене достатньою мірою попереднім розвитком продуктивних сил, а
 14. Терміни і поняття
  Міжнародна економічна інтеграція Зона вільної торгівлі Митний союз Платіжний союз Спільний ринок Економічний і валютний союз Глобалізація господарського життя Відкрита економіка Європейський союз (ЄС) Північноамериканська угода про вільну торгівлю (НАФТА) Асоціація країн Південно-Східної Азії (АСЕАН) Азіатсько-Тихоокеанське економічне співтовариство (АТЕС)
© 2014-2022  epi.cc.ua